| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz i zakres udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) tryb przekazywania środków publicznych na realizację tych świadczeń;

3) sposób ustalania ceny tych świadczeń oraz sposób ich finansowania;

4) podmioty sprawujące ocenę ich jakości.

§ 2.
1. Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w § 1 pkt 1, zwanych dalej „świadczeniami”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres świadczeń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcom, z którymi minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej „ministrem”, zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń, zwaną dalej „umową”.

2. Umowa zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) określenie rodzaju i liczby świadczeń;

3) określenie okresu, na który jest zawierana umowa;

4) zobowiązanie świadczeniodawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

5) tryb rozliczeń oraz terminy przekazywania należności za realizację świadczeń;

6) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia albo rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

§ 4.
Przed rozpoczęciem zawierania umów o udzielanie świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Ip. 1–10, minister występuje do Krajowej Rady Transplantacyjnej, zwanej dalej „Radą”, o przedstawienie stanowiska w sprawie kryteriów podziału środków finansowych planowanych na następny rok kalendarzowy na poszczególne świadczenia, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Ip. 1–10.
§ 5.
1. Stanowisko, o którym mowa w § 4, uwzględnia w szczególności:

1) liczbę osób wpisanych na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie określonych komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

2) liczbę świadczeniodawców, którzy spełniają warunki pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, określone w przepisach, o których mowa w pkt 1.

2. Rada przedkłada ministrowi stanowisko, o którym mowa w § 4, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, w którym świadczenia mają być udzielane.

§ 6.
1. Minister dokonuje wyboru świadczeniodawców, z którymi ma zostać zawarta umowa o udzielenie świadczeń, biorąc pod uwagę:

1) informacje, o których mowa w § 5 ust. 1, posiadane przez ministra, w odniesieniu do świadczeń wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Ip. 1–10;

2) wysokość środków finansowych planowanych na te świadczenia na następny rok kalendarzowy.

2. Dokonując wyboru świadczeniodawców, minister bierze również pod uwagę stanowisko, o którym mowa w § 4, jeżeli zostało przedstawione przez Radę w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 7.
Minister zawiera umowy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczą te umowy.
§ 8.
1. Ceny świadczeń ustala się, biorąc pod uwagę:

1) ceny proponowane przez świadczeniodawcę;

2) średnie koszty poszczególnych świadczeń określone przez ministra;

3) stanowisko, o którym mowa w § 4 – w przypadku świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Ip. 1–10.

2. Ustalając średnie koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, minister uwzględnia koszty poszczególnych świadczeń na terenie kraju oraz ceny tych świadczeń określone w umowach zawartych w dwóch poprzednich latach.

§ 9.
1. Przekazanie środków publicznych świadczeniodawcy następuje na podstawie umowy.

2. Środki publiczne, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy.

§ 10.
1. Świadczeniodawca otrzymuje środki publiczne za udzielone w danym miesiącu świadczenia na podstawie miesięcznego rozliczenia, sporządzonego według wzoru określonego w umowie, oraz faktury, złożonych w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

2. Środki publiczne są przekazywane w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów, o których mowa w ust. 1.

3. Środki publiczne przekazywane są na rachunek bankowy świadczeniodawcy wskazany w umowie.

4. W przypadku dokonania korekty rozliczeń oraz faktur, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa oba dokumenty wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny sporządzenia korekty niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

5. W przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynikającego z dokonanej korekty, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca zwraca te środki wraz z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia faktury korygującej.

6. Środki, o których mowa w § 9 ust. 1, w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, świadczeniodawca zwraca wraz z ustawowymi odsetkami za okres pozostawania tych środków w dyspozycji świadczeniodawcy na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

7. Wysokość ustawowych odsetek, o których mowa w ust. 5 i 6, nalicza się za okres od dnia otrzymania przez świadczeniodawców środków publicznych, które podlegają zwrotowi, do dnia ich zwrotu.

8. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy świadczeniodawca składa końcowe rozliczenie umowy za okres jej obowiązywania, w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozwiązano umowę.

9. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1 i 8, składa się w wersji pisemnej i na elektronicznych nośnikach informacji.

10. Świadczeniodawca prowadzi odrębną ewidencję księgową dla świadczeń udzielanych na podstawie umowy.

§ 11.
1. Ocenę jakości świadczeń sprawuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem oceny jakości świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Ip. 1–10, której dokonuje Rada zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

2. Jednostki dokonujące oceny składają ministrowi co 6 miesięcy sprawozdanie z oceny jakości świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w zakresie, w którym sprawują ocenę.

§ 12.
Umowy na 2005 r. zawiera się w terminie do dnia 28 lutego 2005 r., przy czym stanowisko, o którym mowa w § 4, Rada przedkłada w terminie do dnia 24 grudnia 2004 r.
§ 13.
Umowy zawarte na podstawie przepisów, o których mowa w § 14, zachowują swą ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.
§ 14.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 206, poz. 2009).
§ 15.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH, KTÓRE SĄ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z CZĘŚCI POZOSTAJĄCEJ W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 grudnia 2004 r. (poz. 2661)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH, KTÓRE SĄ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z części POZOSTAJĄCEJ W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

Lp.

Świadczenie wysokospecjalistyczne

1

Przeszczepienie autologicznego szpiku

2

Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA

3

Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego*

4

Przeszczepienie wątroby

5

Przeszczepienie nerki

6

Przeszczepienie nerki i trzustki

7

Przeszczepienie serca

8

Przeszczepienie płuca

9

Przeszczepienie serca i płuca

10

Przeszczepienie rogówki

11

Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku

12

Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna konformalna, niekoplanarna

13

Brachyterapia ze sterotaksją mózgową

14

Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt

15

Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym

16

Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 18

17

Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających

 

* Obejmuje dawcę niespokrewnionego oraz dawcę rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA, w tym dawcę haploidentycznego.

Załącznik 2. [ZAKRES ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 2

ZAKRES ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.

Świadczenie wysokospecjalistyczne

Zakres udzielania świadczenia wysokospecjalistycznego

1

2

3

1

Przeszczepienie autologicznego szpiku1)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

1) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia i wykonania niezbędnych badań specjalistycznych;

 

 

2) hospitalizację pacjenta;

 

 

3) opracowanie materiału przeszczepu i przygotowanie go do przeszczepienia;

 

 

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia autologicznego szpiku lub autologicznych komórek krwiotwórczych z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

5) leczenie pacjenta w ośrodku przeszczepowym w okresie do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

 

 

6) ocenę wyników;

 

 

7) działalność pomocniczą2)

2

Przeszczepienie allogenicznego szpiku rodzeństwa identycznego w HLA

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

1) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia i wykonania niezbędnych badań specjalistycznych;

 

 

2) hospitalizację biorcy i ewentualną hospitalizację dawcy;

 

 

3) pobranie komórek krwiotwórczych, opracowanie materiału przeszczepu i przygotowanie go do przeszczepienia;

 

 

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia allogenicznego szpiku lub allogenicznych komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z zastosowaniem koniecznych leczniczych środków technicznych, odpowiednich produktów leczniczych;

 

 

5) leczenie pacjenta w ośrodku przeszczepowym w okresie do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

 

 

6) ocenę wyników;

 

 

7) działalność pomocniczą2)

3

Przeszczepienie szpiku od dawcy alternatywnego3)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

 

1) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia i wykonania niezbędnych badań specjalistycznych;

 

 

2) hospitalizację biorcy;

 

 

3) pokrycie kosztów opłaty dla ośrodka dawcy niespokrewnionego i sprowadzenia materiału z ośrodka dawcy, a w przypadku innych dawców – hospitalizację i pobranie przeszczepu;

 

 

4) opracowanie materiału przeszczepu i przygotowanie go do przeszczepienia;

 

 

5) wykonanie zabiegu przeszczepienia allogenicznego szpiku lub allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

6) leczenie pacjenta w ośrodku przeszczepowym w okresie do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

 

 

7) ocenę wyników;

 

 

8) działalność pomocniczą2)

4

Przeszczepienie wątroby4)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

 

1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;

 

 

2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;

 

1

2

3

 

 

3) pobranie wątroby;

 

 

4) transport i przechowywanie wątroby lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;

 

 

5) typowanie tkankowe;

 

 

6) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

 

 

7) przygotowanie dawcy i pobranie części wątroby od dawcy żywego wraz z leczeniem dawcy po zabiegu lub nawiązanie odpowiedniej współpracy z ośrodkiem dawcy (w przypadku przeszczepienia od żywego dawcy);

 

 

8) wykonanie zabiegu przeszczepienia wątroby z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

9) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

 

 

10) ocenę wyników;

 

 

11) działalność pomocniczą2)

5

Przeszczepienie nerki5)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

 

1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;

 

 

2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;

 

 

3) pobranie nerek;

 

 

4) transport i przechowywanie nerki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;

 

 

5) typowanie tkankowe;

 

 

6) przygotowanie dawcy i pobranie nerki wraz z leczeniem dawcy po zabiegu lub nawiązanie odpowiedniej współpracy z ośrodkiem pobierającym nerkę od żywego dawcy;

 

 

7) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

 

 

8) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki z zastosowaniem koniecznych leczniczych środków technicznych, odpowiednich produktów leczniczych;

 

 

9) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

 

 

10) ocenę wyników;

 

 

11) działalność pomocniczą2)

6

Przeszczepienie nerki i trzustki4)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

 

1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;

 

 

2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;

 

 

3) pobranie nerki i trzustki;

 

 

4) transport i przechowywanie trzustki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;

 

 

5) typowanie tkankowe;

 

 

6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

 

 

7) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki i trzustki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

 

 

9) ocenę wyników;

 

 

10) działalność pomocniczą2)

 

1

2

3

7

Przeszczepienie serca4)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

 

1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;

 

 

2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;

 

 

3) pobranie serca;

 

 

4) transport i przechowywanie serca lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;

 

 

5) typowanie tkankowe;

 

 

6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

 

 

7) wykonanie zabiegu przeszczepienia serca z zastosowaniem koniecznych leczniczych środków technicznych, odpowiednich produktów leczniczych;

 

 

8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

 

 

9) ocenę wyników;

 

 

10) działalność pomocniczą2)

8

Przeszczepienie płuca4)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

 

1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;

 

 

2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;

 

 

3) pobranie płuca;

 

 

4) transport i przechowywanie płuca lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;

 

 

5) typowanie tkankowe;

 

 

6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

 

 

7) wykonanie zabiegu przeszczepienia płuca z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

 

 

9) ocenę wyników;

 

 

10) działalność pomocniczą2)

9

Przeszczepienie serca i płuca4)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

 

1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;

 

 

2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;

 

 

3) pobranie serca i płuca;

 

 

4) transport i przechowywanie serca i płuca lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;

 

 

5) typowanie tkankowe;

 

 

6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

 

 

7) wykonanie zabiegu przeszczepienia serca i płuca z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

 

 

9) ocenę wyników;

 

 

10) działalność pomocniczą2)

 

 

1

2

3

10

Przeszczepienie rogówki

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

 

1) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia i wykonania niezbędnych badań specjalistycznych;

 

 

2) nawiązanie współpracy z Bankiem Tkanek Oka i sprowadzenie materiału do przeszczepienia;

 

 

3) przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego;

 

 

4) wykonanie zabiegu przeszczepu drążącego rogówki z zastosowaniem koniecznych leczniczych środków technicznych i odpowiednich produktów leczniczych;

 

 

5) wykonanie wieloproceduralnego zabiegu przeszczepu drążącego rogówki z jednoczesnym usunięciem zaćmy i wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

6) wykonanie zabiegu przeszczepu drążącego rogówki z jednoczasowym przeszczepem rąbkowym z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

7) wykonanie zabiegu przeszczepu rąbkowego rogówki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

8) wykonanie zabiegu przeszczepu warstwowego rogówki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

9) wykonanie zabiegu przeszczepu rogówki leczniczego pełnej grubości, z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

10) wykonanie zabiegu keratoprotezowania z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

 

 

11) leczenie pacjenta pooperacyjne do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;

 

 

12) ocenę wyników

11

Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

1) ustalenie rozpoznania;

 

 

2) ocenę braku celowości wykonania przeszczepienia szpiku;

 

 

3) wykluczenie toksycznej etiologii aplazji szpiku;

 

 

4) ocenę stanu klinicznego i wykonanie niezbędnych badań specjalistycznych;

 

 

5) dobór schematu leczenia;

 

 

6) zastosowanie immunoablacji według indywidualnie dobranego schematu leczenia, w tym surowicy antylimfocytarnej, antytymocytarnej, cyklosporyny i innych produktów leczniczych (za koniec procesu leczniczego uznaje się uzyskanie korzystnej lub niekorzystnej odpowiedzi układu krwiotwórczego);

 

 

7) ocenę wyników

12

Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna konformalna, niekoplanarna

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

1) ocenę kliniczną i kwalifikację do zabiegu;

 

2) planowanie radioterapii;

 

3) wstępną symulację;

 

 

4) audyt wewnętrzny;

 

 

5) dobór osłon indywidualnych i resymulację;

 

 

6) pełen cykl naświetlania;

 

 

7) kontrolę reakcji guza i odczynów popromiennych;

 

 

8) zakończenie pełnego cyklu leczenia, kontrolę i ocenę efektu;

 

 

9) kontrolę jakości linii terapeutycznej z kalibracją

13

Brachyterapia ze sterotaksją mózgową

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

1) ocenę kliniczną i kwalifikację do zabiegu;

 

 

2) przestrzenną rekonstrukcję obszaru guza nowotworowego i krytycznych narządów zdrowych;

 

 

3) oznaczenie obszarów GTV, CTV, PTV – z uwzględnieniem narządów krytycznych i ich możliwości;

 

 

1

2

3

 

 

4) trójwymiarowe planowanie leczenia udokumentowane histogramem rozkładu dawki w objętości;

 

 

5) zatwierdzenie planu leczenia, sposobu frakcjonowania dawki promieniowania;

 

 

6) wprowadzenie źródeł radioaktywnych;

 

 

7) audyt wewnętrzny;

 

 

8) realizację cyklu ekspozycji;

 

 

9) zakończenie leczenia, kontrolę i ocenę efektów wykonanego świadczenia

14

Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt6)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

1) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na blok operacyjny;

 

 

2) znieczulenie ogólne;

 

 

3) wykonanie zabiegu bez użycia krążenia pozaustrojowego;

 

 

4) wykonanie zabiegu w krążeniu pozaustrojowym bez użycia leczniczego środka technicznego lub zabieg z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości znacznie mniejszej od wartości zastawki mechanicznej;

 

 

5) wykonanie zabiegu w krążeniu pozaustrojowym z użyciem zastawki mechanicznej;

 

 

6) wykonanie zabiegu w krążeniu pozaustrojowym bez użycia leczniczego środka technicznego lub zabieg z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości znacznie większej od wartości zastawki mechanicznej;

 

 

7) zabieg w krążeniu pozaustrojowym z użyciem przeszczepu biologicznego lub syntetycznego;

 

 

8) pobyt w oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej (do ukończenia 2,5 doby po zabiegu);

 

 

9) ocenę wyników

15

Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym6)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

1) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na blok operacyjny;

 

 

2) znieczulenie ogólne;

 

 

3) krążenie pozaustrojowe;

 

 

4) wykonanie zabiegu na sercu lub aorcie bez zastosowania środka technicznego lub z użyciem środków technicznych o wartości niższej od wartości zastawki mechanicznej;

 

 

5) wykonanie zabiegu na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej;

 

 

6) wykonanie zabiegu na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek mechanicznych lub innych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek mechanicznych oraz wszystkich reoperacji dzieci do lat 18 (z wyjątkiem ASD), a także zabiegi trombendarterektomii płucnej u chorych z przewlekłą zatorowością płucną (zestaw do krążenia pozaustrojowego nie jest uwzględniany w cenie zastosowanych środków technicznych);

 

 

7) wykonanie zabiegu na sercu lub aorcie z zastosowaniem zastawek mechanicznych lub innych środków technicznych o łącznej wartości przekraczającej wartość dwóch zastawek mechanicznych;

 

 

8) pobyt w oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej (36 godzin lub dłużej w przypadku chorych poddanych zabiegowi z bardzo wysokim ryzykiem według skali EUROSCORE – powyżej 9 punktów);

 

 

9) ocenę wyników

16

Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 187)

Świadczenie wysokospecjalistyczne – diagnostyczne cewnikowanie serca obejmuje:

 

1) znieczulenie ogólne pacjenta;

 

1

2

3

 

 

2) wykonanie detalicznych badań hemodynamicznych oraz angiograficznych z zastosowaniem koniecznych leczniczych środków technicznych;

 

 

3) wykonanie badań w trakcie prób farmakologicznych;

 

 

4) opis badania zawierający rozpoznanie ostateczne

 

 

Świadczenie wysokospecjalistyczne – biopsja mięśnia sercowego obejmuje:

 

 

1) znieczulenie ogólne pacjenta;

 

 

2) pobranie wycinków z różnych punktów komory;

 

 

3) wykonanie detalicznych badań hemodynamicznych oraz angiograficznych z zastosowaniem koniecznych leczniczych środków technicznych;

 

 

4) opis badania

17

Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających7)

Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:

 

1) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na salę kardioangiograficzną;

 

2) znieczulenie ogólne pacjenta;

 

3) wykonanie zabiegu naprawczego o charakterze leczenia ostatecznego lub paliatywnego przy użyciu odpowiednich środków technicznych;

 

 

4) wykonanie zabiegu zamknięcia wrodzonych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, wybranych ubytków międzykomorowych, dużych pozasercowych połączeń naczyniowych;

 

 

5) rejestrację przebiegu zabiegu;

 

 

6) badanie hemodynamiczne lub angiograficzne;

 

 

7) monitorowanie echokardiograficzne przebiegu zabiegu;

 

 

8) bezpośrednią ocenę efektu hemodynamicznego i anatomicznego wykonanego zabiegu;

 

 

9) opis zabiegu

 

1)Świadczenie nie obejmuje mobilizacji komórek krwiotwórczych, ich pobrania i przechowywania do czasu przeszczepienia, gdyż czynności te w wielu przypadkach nie kończą się wykonaniem przeszczepienia.

2) Przez pojęcie działalności pomocniczej rozumie się:

a) łączność telefoniczną niezbędną do koordynacji,

b) transport zespołu pobierającego narząd,

c) ubezpieczenie zespołu na okres transportu,

d) transport biorcy z miejsca zamieszkania do ośrodka przeszczepowego,

e) transport zespołu przeszczepowego,

f) prowadzenie listy biorców i współpraca z podmiotami prowadzącymi krajowe listy biorców,

g) identyfikację dawcy i pobranie narządu w przypadku, gdy nie dochodzi do przeszczepienia.

3) Świadczenie wysokospecjalistyczne nie obejmuje poszukiwania dawców.

4)Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców, którzy mogą być zdyskwalifikowani.

5)Świadczenie wysokospecjalistyczne nie obejmuje wstępnej kwalifikacji żywego dawcy, który może być zdyskwalifikowany.

6)Świadczenie nie obejmuje czynności zrealizowanych przed przekazaniem pacjenta na blok operacyjny oraz po zakończeniu intensywnej opieki pooperacyjnej.

7)Świadczenie nie obejmuje czynności zrealizowanych przed przekazaniem pacjenta do pracowni hemodynamicznej oraz po zakończeniu procedury, w momencie przekazania pacjenta do oddziału.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 17 grudnia 2004 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »