| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze

Na podstawie art. 6zl ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, zwanych dalej „komórkami dokumentacji celnej”, w których zatrudnieni funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze;

2) tryb naboru do służby w komórkach dokumentacji celnej;

3) sposób i zakres szkoleń funkcjonariuszy celnych kandydujących do służby w komórkach dokumentacji celnej, zwanych dalej „kandydatami”.

§ 2.
1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze wykonują funkcjonariusze celni pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach dokumentacji celnej w izbach celnych.

2. W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych tworzy się komórkę dokumentacji celnej, właściwą w zakresie działań organizacyjnych, ewidencji i analiz, naboru oraz kontroli i nadzoru nad komórkami, o których mowa w ust. 1, a także naboru do nich.

3. Wykaz wyodrębnionych komórek dokumentacji celnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Kandydaci podlegają określonemu w § 4 ust. 1 trybowi naboru w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

2. W zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem postępowanie kwalifikacyjne jest przeprowadzane z zachowaniem trybu naboru do służby, określonego w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.

§ 4.
1. Postępowanie kwalifikacyjne rozstrzyga o przydatności kandydata do służby w komórce dokumentacji celnej.

2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komórka, o której mowa w § 2 ust. 2, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

3. Można odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo takie postępowanie w każdym czasie przerwać bez podania przyczyny.

4. Po każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydatom przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do kierownika komórki, o której mowa w § 2 ust. 2, który rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

§ 5.
1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) postępowania wstępnego;

2) rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie której ustala się między innymi motywy, którymi kierował się kandydat chcący podjąć pracę w komórce dokumentacji celnej;

3) potwierdzenia danych wynikających z przedłożonych dokumentów;

4) badań psychofizjologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe wytypowanego kandydata;

5) szkolenia podstawowego oraz praktyki z zakresu działań operacyjno-rozpoznawczych;

6) końcowej oceny predyspozycji kandydata pod względem przydatności do służby w komórkach dokumentacji celnej.

2. Informacje uzyskane w trakcie postępowania kwalifikacyjnego podlegają wpisowi do kwestionariusza kwalifikacyjnego kandydata.

3. Wzór kwestionariusza kwalifikacyjnego kandydata określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. W postępowaniu wstępnym kandydat podlega ocenie na podstawie następujących dokumentów.

1) kwestionariusza osobowego;

2) świadectw pracy (służby) z poprzednich miejsc pracy (służby);

3) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

5) poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.2));

6) dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego znajomość języka obcego.

2. Kandydat może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe, a także opinie bezpośrednich przełożonych.

3. Poświadczenie bezpieczeństwa należy przedłożyć nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5.

4. Wzór kwestionariusza osobowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Celem szkolenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w komórkach dokumentacji celnej.

2. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiadomości kandydata z zakresu prawa celnego oraz z zakresu przyszłych zadań służbowych, a w szczególności:

1) funkcjonowania administracji celnej oraz podstaw prawnych regulujących czynności operacyjno-rozpoznawcze;

2) trybu i metod stosowanych przy uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i sprawdzaniu informacji dotyczących przestępczości związanej z obrotem towarowym z zagranicą;

3) form korzystania, przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, z pomocy osób niezatrudnionych w administracji celnej oraz trybu ustalania i wypłacania wynagrodzeń tym osobom;

4) sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych;

5) sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa;

6) trybu współpracy administracji celnej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, na podstawie odrębnych przepisów.

3. Szkolenia przeprowadza komórka, o której mowa w § 2 ust. 2, na podstawie programu szkolenia.

4. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem i jest potwierdzone zaświadczeniem, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Czyżowicz

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, w których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 71), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYKAZ WYODRĘBNIONYCH KOMÓREK DOKUMENTACJI CELNEJ, KTÓRYCH FUNKCJONARIUSZE CELNI WYKONUJĄ CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 grudnia 2004 r. (poz. 2669)

Załącznik nr 1

WYKAZ WYODRĘBNIONYCH KOMÓREK DOKUMENTACJI CELNEJ, KTÓRYCH FUNKCJONARIUSZE CELNI WYKONUJĄ CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »