reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie kas rejestrujących

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”;

2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot.

§ 2.
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) do dnia 30 kwietnia 2005 r. czynności objęte do 31 grudnia 2004 r. zwolnieniem od ewidencjonowania;

2) do dnia 30 września 2005 r. czynności dotyczące usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach (PKWiU 92.13);

3) do dnia 31 grudnia 2005 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.
1. Do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1–39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był większy niż 70 %;

2) podatników, z zastrzeżeniem ust. 6, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:

a) w części l w Ip. 1, 10, 12, 26, 31–34, 40–45, 47–50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92–95, w części V w Ip. 3, 4 – usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w Ip. 1–2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.2)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka.

b) w części l w Ip. 2, 7, 28, 35–39, 60–64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a

– jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 września 2005 r., jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2005 r. udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1–39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70 %.

3. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2005 r., z zastrzeżeniem ust. 4, również podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2004 r., o której mowa w poz. 1–39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach kiedy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2005 r. – będzie wyższy niż 70 %.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy:

1) licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie, w którym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1–39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70 % – w przypadku podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2005 r.;

2) licząc od dnia 31 grudnia 2005 r. – w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2005 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1–39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie do końca 2005 r. równy lub niższy niż 70 %.

5. Zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r. – podatników rozpoczynających sprzedaż w 2005 r.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:

1) zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub

2) niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a

– tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2005 r. obrotów w wysokości 40 000 zł – z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2005 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

§ 4.
Zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami.

§ 5.
Podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku.
§ 6.
1. W terminach wynikających z § 2 pkt 1 i 2, § 3 ust. 2 i 4–7 oraz § 4 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy została zgłoszona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia.

2. Rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach określonych w ust. 1, przedłuża odpowiednio okres zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

§ 7.
1. Odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwane dalej „odliczeniem”, może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników, rozliczających się za okresy kwartalne zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

2. Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym, o których mowa w art. 86 ustawy. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50 % kwoty określonej w pkt 1 – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

§ 8.
1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

2. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

3. Przepisy § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników wymienionych w art. 114 ustawy.

§ 9.
1. Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub zwolnione od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy, którzy:

1) rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie,

2) dokonali zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

3) złożyli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników

– mogą otrzymać zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.

2. Zwrot kwot, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę;

3) informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

4. Przepis § 8 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 10.
Odliczenia i zwroty, o których mowa w § 7–9, dotyczą również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, które spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
§ 11.
1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach określonych w art. 111 ust. 6 ustawy oraz dodatkowo, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną działalności;

2) nastąpi otwarcie likwidacji;

3) zostanie ogłoszona upadłość;

4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);

5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 7 i 8.

2. Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas dotyczy tylko tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione w ust. 1.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

4. Obowiązki określone w ust. 2 i 3 należy spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy – nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

§ 12.
Do podatników, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia utracili prawo do zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się terminy i zakres ewidencjonowania określone w tych przepisach.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.3)

Minister Finansów: w z. J. Neneman

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 oraz z 2003 r. Nr 35, poz. 293 i Nr 152, poz. 1480).

Załącznik 1. [WYKAZ SPRZEDAŻY ZWOLNIONEJ Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 2706)

WYKAZ SPRZEDAŻY ZWOLNIONEJ Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz.

Symbol PKWiU*)

Nazwa towaru, usługi (czynności)

1

2

3

I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług

1

ex 01.4

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:

1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi

2) usług ślusarskich i kowalskich

2

40

Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda

3

41

Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody

4

55.23.11

Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci

5

ex 55.23.15

Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych

6

ex 60.21.2

Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

7

ex 60.21.42

Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

8

60.23.13

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej

9

ex 63.12.14

Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia

10

ex 63.21. 10-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność

11

ex 63.21.21-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność

12

63.21.25

Usługi wspomagające transport drogowy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

13

ex 64.1

Usługi pocztowe i kurierskie z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

14

64.2

Usługi telekomunikacyjne

15

65 - 67

Usługi pośrednictwa finansowego

16

70.2

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek

17

70.3

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie

18

73

Usługi naukowo-badawcze

19

74.1

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

20

ex 74.2

Usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa

 

1

2

3

21

74.30

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

22

ex 74.4

Usługi reklamowe, z wyłączeniem usług związanych z organizacją reklamy handlowej oraz informacji handlowej i usługowej

23

74.5

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu

24

74.6

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

25

74.7

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów

26

74.82.10 - 00.50

Usługi związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych

27

ex 74.83

Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych

28

ex 74.84

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów

29

75

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

30

80

Usługi w zakresie edukacji

31

85

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

32

90.0

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

33

91

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

34

ex 92

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach

35

93.03

Usługi pogrzebowe i pokrewne

36

93.04.10

Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej

37

93.05

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

38

95

Usługi świadczone w gospodarstwach domowych

39

99

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

40

 

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

41

 

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:1)

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę,

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2004 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 2)

 

1

2

3

42

 

Dostawa nieruchomości, dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) oraz świadczenie usług, za które to czynności zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową, przy czym z dowodów tych jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 1), 3)

43

 

Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

44

 

Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych

45

 

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach

46

 

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego – również przez drużyny konduktorskie

47

 

Sprzedaż biletów międzymiastowej komunikacji kolejowej pasażerskiej prowadzona przy zastosowaniu terminali kasowych Ogólnosieciowego Systemu Rezerwacji Miejsc i Sprzedaży Biletów „KURS 90”, które były w użyciu przed dniem 1 stycznia 2005 r., pod warunkiem przedstawienia w terminie do dnia 31 stycznia 2005 r. informacji o dokumentacji przetargowej mającej rozstrzygnąć o wprowadzeniu ww. systemu kas rejestrujących oraz przedstawienia do dnia 31 marca 2005 r. we właściwych urzędach skarbowych harmonogramu wymiany poszczególnych urządzeń drukujących terminali na urządzenia spełniające kryteria przewidziane dla kas rejestrujących, w terminach jednak nie dłuższych niż do dnia 31 października 2005 r.

48

 

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

49

 

Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy

50

 

Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

 

Objaśnienia: ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

*) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz. U. Nr 89, poz. 844 – w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy.

1) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2005 r.

2) Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2005 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2005 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 41 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2005 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług –10.

3) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, na rzecz której dokonano wysyłki towarów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama