| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie elektronicznej i papierowej.

3. Forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą.

4. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w ust. 3, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2.
Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do wniosku:

1) kopię dokumentu tożsamości – części dotyczącej danych osobowych;

2) aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, z podaniem przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

§ 3.
Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

§ 4.
1. Do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 i 3, wnioskodawcy dołączają:

1) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

3) aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego,

b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

4) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym;

5) biznesplan;

6) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza;

7) przyrzeczenie udzielenia kredytu lub kopię umowy kredytowej – jeżeli wnioskodawca będzie korzystał z kredytu podczas realizacji projektu;

8) wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym – jeżeli wnioskodawca nabywa surowiec od gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi;

9) dokument potwierdzający zgodę właściciela nieruchomości na realizację projektu – jeżeli projekt jest realizowany na nieruchomości niebędącej własnością wnioskodawcy;

10) pełnomocnictwo – jeżeli zostało udzielone;

11) w przypadku, gdy projekt dotyczy robót budowlanych:

a) kosztorys inwestorski, który powinien zawierać:

– tytuł projektu,

– nazwę projektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,

– imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

– imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu sporządzającego kosztorys,

– datę sporządzenia kosztorysu,

– ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, zawierającą opis techniczny wraz z parametrami określającymi wielkość projektu lub robót budowlanych, wpływającymi na koszt tego projektu lub tych robót,

– przedmiar lub obmiar robót budowlanych,

– kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną,

– wartość kosztorysową robót budowlanych,

– tabelę wartości elementów scalonych,

b) kopię pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń,

c) potwierdzoną kopię dokumentu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi wraz z:

– oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub

– kopią zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

2. Jeżeli koszt realizacji zadania w ramach projektu przekracza kwotę 100 000 złotych i udział środków publicznych w koszcie realizacji zadania jest mniejszy niż równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, do opisu zadań, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dołącza się:

1) kopie zapytań ofertowych wysłanych do co najmniej 5 dostawców;

2) co najmniej 3 kopie ofert na zakup lub wykonanie zadań;

3) uzasadnienie wyboru oferty.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy zadań dotyczących robót budowlanych i remontowych.

4. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z przyjętej technologii produkcji, można przedłożyć jedną ofertę.

5. Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania decyzji, w tym pozwoleń i zezwoleń, lub opinii organów:

1) Inspekcji Weterynaryjnej lub

2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub

3) Inspekcji Ochrony Środowiska

– wnioskodawca dołącza do wniosku kopie tych dokumentów.

§ 5.
Dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 składa się na formularzu udostępnianym przez instytucję wdrażającą.
§ 6.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.
§ 7.
1. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do instytucji wdrażającej.

2. Wpływ wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 8.
1. W przypadku wpływu wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 9.
Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 10.
1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 3, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, złożone w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski ważnie złożone.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 grudnia 2004 r. (poz. 2712)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


 

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »