| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 9 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych” (Dz. U. Nr 273, poz. 2712) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wnioskodawca będący osobą prawną lub spółką osobową w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych dołącza do wniosku:”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kosztorys inwestorski, który powinien zawierać:

– tytuł projektu,

– nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,

– imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę (nazwę), siedzibę i adres wnioskodawcy,

– imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu sporządzającego kosztorys,

– datę sporządzenia kosztorysu,

– ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, zawierającą opis techniczny wraz z parametrami określającymi wielkość projektu lub robót budowlanych, wpływającymi na koszt tego projektu lub tych robót,

– przedmiar lub obmiar robót budowlanych,

– kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną,

– wartość kosztorysową robót budowlanych,

– tabelę wartości elementów scalonych,”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kopie zapytań ofertowych wysłanych do co najmniej 5 dostawców wraz z kopią potwierdzenia ich wysłania;”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki cywilnej, oprócz dokumentów wymienionych w § 2–4, dołącza do wniosku:

1) kopię umowy spółki cywilnej;

2) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1:

a) pkt 1 i 2 – dotyczące tej spółki,

b) pkt 1–3 – dotyczące działalności pozostałych wspólników w ramach tej spółki.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Złożenie wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.”;

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”;

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Do wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych” złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wnioskodawca będący spółką osobową w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub wspólnikiem spółki cywilnej złożył wniosek, który nie zawierał informacji lub do którego nie były dołączone dokumenty wymagane przepisami niniejszego rozporządzenia, instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. (poz. 2109)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 grudnia 2005 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »