REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 283 poz. 2835

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2330) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) wzór informacji o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych;”;

2) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pracodawca będący przedsiębiorcą dokonując rozliczenia dofinansowania za okres roczny posługuje się danymi, o których mowa w ust. 1, oraz danymi zawartymi w informacji o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Za okres począwszy od czerwca 2004 r. pracodawcy mogą składać informacje i wnioski korygujące według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 3.
Do czasu wdrożenia zmian w oprogramowaniu obsługującym ewidencję, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie dłużej jednak niż do dnia 15 stycznia 2005 r., pracodawcy składają informacje i wnioski według wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Polityki Społecznej: w z. L. S. Zieliński

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 2835)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-30
  • Data wejścia w życie: 2004-12-30
  • Data obowiązywania: 2004-12-30
  • Dokument traci ważność: 2008-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA