REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2330

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, póz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przekazywania oraz rozliczania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

2) wzór miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz pracowników niewidomych;

3) wzór wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

4) wzór rozliczenia miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres roczny;

5) tryb uzgodnienia salda przysługującego miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

6) warunki, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

§ 2.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Funduszem", przekazuje pracodawcy kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zwanego dalej „dofinansowaniem", ustalone na podstawie:

1) danych dotyczących wynagrodzeń, zatrudnienia i stopni niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych przedstawionych przez pracodawcę w informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D), zwanej dalej „informacją", której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) kwoty dofinansowania wykazanej przez pracodawcę we wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D), zwanego dalej „wnioskiem", którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zgromadzonych przez Fundusz danych o pracodawcach i pracownikach;

4) uzgodnienia salda przysługującego dofinansowania.

§ 3.
1. Fundusz sprawdza informacje i wnioski pod względem rachunkowym oraz formalnym, wykorzystując zgromadzone dane o pracodawcach i pracownikach.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacjach lub wnioskach Fundusz informuje o nich pracodawcę i wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Niezachowanie przez pracodawcę terminu, o którym mowa w ust. 2, powoduje pozostawienie informacji lub wniosku bez rozpatrzenia.

4. Wezwanie pracodawcy do usunięcia nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 2, przerywa bieg terminu do przekazania przez Fundusz informacji o saldzie przysługującego dofinansowania.

§ 4.
1. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest równa kwocie dofinansowania wykazanej we wniosku pracodawcy. Fundusz przesyła pracodawcy informację o wysokości salda przysługującego dofinansowania wraz z informacją o uzgodnieniu salda.

2. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy. Fundusz przesyła pracodawcy informację o ustalonej przez siebie kwocie dofinansowania wraz z dokładną informacją o sposobie ustalenia tej kwoty oraz wzywa pracodawcę do wyjaśnienia niezgodności w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. W terminie 3 dni od dnia uzyskania wyjaśnień, o których mowa w ust. 2, saldo przysługującego dofinansowania uznaje się za uzgodnione, jeżeli kwoty dofinansowania ustalone przez Fundusz i pracodawcę są takie same.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Fundusz przesyła pracodawcy informację o uzgodnieniu salda przysługującego dofinansowania w terminie 3 dni od dnia uzgodnienia salda.

§ 5.
Fundusz przekazuje kwoty dofinansowania w uzgodnionej wysokości na rachunek bankowy wskazany przez pracodawcę w informacji.
§ 6.
1. Jeżeli dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości wyższej od należnej, pracodawca informuje Fundusz o wysokości nienależnie pobranej kwoty dofinansowania oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Jeżeli dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości niższej od należnej, pracodawca może poinformować Fundusz o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą pracodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, nie później niż na 14 dni przed dniem dokonania rocznego rozliczenia kwot dofinansowania.

3. Przepisy § 3 ust. 1-3 i § 4 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
1. Pracodawca dokonując rozliczenia dofinansowania za okres roczny, posługuje się w szczególności danymi zawartymi w informacjach i wnioskach oraz w rozliczeniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres roczny (INF-D-R), którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Przepisy § 3 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
1. W terminie 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji w formie elektronicznej pracodawca przesyła Funduszowi w formie dokumentu pisemnego:

1) dane o pracodawcy zawierające:

a) pełną i skróconą nazwę pracodawcy,

b) numery: REGON, NIP i PKD,

c) adres pracodawcy wraz z identyfikatorem jednostek podziału terytorialnego właściwym dla siedziby pracodawcy, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, póz. 1031, z późn. zm.3)),

d) adres do korespondencji,

e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

2) aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w pkt 1, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem przestania tych danych;

3) upoważnienie osoby przesyłającej dane, zaświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, do występowania w imieniu pracodawcy.

2. Po przestaniu danych i zaświadczeń lub dokumentów oraz upoważnienia, o których mowa w ust. 1, jednak nie później niż na 14 dni przed dniem złożenia informacji po raz pierwszy, pracodawca odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego.

§ 9.
1. Pracodawca, który przekazuje informacje lub wnioski w formie elektronicznej za pomocą programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz pracodawcom, służącego do składania Zarządowi Funduszu dokumentów w formie elektronicznej, uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym, posługując się, zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym, kwalifikowanym certyfikatem albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

2. Pracodawca, o którym mowa w ust. 1:

1) rejestruje w programie informatycznym certyfikat, o którym mowa w ust. 1;

2) niezwłocznie informuje Fundusz o:

a) rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,

b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego,

c) unieważnieniu lub zawieszeniu kwalifikowanego certyfikatu.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Banach

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej -zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, póz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, póz. 1082, z 1998 r. Nr 99, póz. 628, Nr 106, póz. 668, Nr 137, póz. 887, Nr 156, póz. 1019 i Nr 162, póz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, póz. 486, Nr 90, póz. 1001, Nr 95, póz. 1101 i Nr 111, póz. 1280, z 2000 r. Nr 48, póz. 550 i Nr 119, póz. 1249, z 2001 r. Nr 39, póz. 459, Nr 100, póz. 1080, Nr 125, póz. 1368, Nr 129, póz. 1444 i Nr 154, póz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, póz. 1387, Nr 200, póz. 1679 i 1683 i Nr 241, póz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, póz. 79, Nr 90, póz. 844, Nr 223, póz. 2217 i Nr 228, poz.2262 ).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, póz. 161, z 2001 r. Nr 12, póz. 100 i Nr 157, póz. 1840, z 2002 r. Nr 177, póz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, póz. 2022.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 grudnia 2003 r. (poz. 2330)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA