reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

TRAKTAT
ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ O PRAWIE AUTORSKIM,

sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 20 grudnia 1996 r. został sporządzony w Genewie Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim, w następującym brzmieniu:

TRAKTAT WIPO O PRAWIE AUTORSKIM

Spis treści:

Preambuła

Artykuł 1:

Stosunek do Konwencji Berneńskiej

Artykuł 2:

Zakres ochrony prawa autorskiego

Artykuł 3:

Zastosowanie artykułów 2 do 6 Konwencji Berneńskiej

Artykuł 4:

Programy komputerowe

Artykuł 5:

Zbiory danych (bazy danych)

Artykuł 6:

Prawo wprowadzania do obrotu

Artykuł 7:

Prawo najmu

Artykuł 8:

Prawo publicznego komunikowania

Artykuł 9:

Czas trwania ochrony utworów fotograficznych

Artykuł 10:

Ograniczenia i wyjątki

Artykuł 11:

Zobowiązania dotyczące środków technicznych

Artykuł 12:

Zobowiązania dotyczące informacji o zarządzaniu prawami

Artykuł 13:

Zastosowanie

Artykuł 14:

Dochodzenie i egzekwowanie praw

Artykuł 15:

Zgromadzenie

Artykuł 16:

Biuro Międzynarodowe

Artykuł 17:

Strony Traktatu

Artykuł 18:

Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu

Artykuł 19:

Podpisanie Traktatu

Artykuł 20:

Wejście w życie Traktatu

Artykuł 21:

Data uzyskania statusu strony Traktatu

Artykuł 22:

Zastrzeżenia do Traktatu

Artykuł 23:

Wypowiedzenie Traktatu

Artykuł 24:

Języki Traktatu

Artykuł 25:

Depozytariusz

Uzgodnione deklaracje do Traktatu WIPO o prawie autorskim

Preambuła

Umawiające się Strony,

pragnąc rozwijać i zapewniać ochronę praw autorów utworów literackich i artystycznych w sposób możliwie najbardziej skuteczny i jednolity,

uznając potrzebę wprowadzenia nowych przepisów międzynarodowych oraz sprecyzowania wykładni niektórych przepisów już istniejących, celem znalezienia właściwych rozwiązań problemów wynikających z rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego i technicznego,

uznając głęboki wpływ rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wzajemnego przenikania na tworzenie i wykorzystanie utworów literackich i artystycznych,

podkreślając wyjątkowe znaczenie ochrony prawa autorskiego jako zachęty do twórczości literackiej i artystycznej,

uznając potrzebę utrzymania równowagi między prawami autorów i ogólnym interesem publicznym, zwłaszcza w dziedzinie nauczania, badań naukowych i dostępu do informacji, jak temu dano wyraz w Konwencji Berneńskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Stosunek do Konwencji Berneńskiej

(1) Niniejszy Traktat stanowi porozumienie specjalne w rozumieniu artykułu 20 Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, w odniesieniu do Umawiających się Stron, które są Państwami Członkowskimi Związku ustanowionego przez tę Konwencję. Niniejszy Traktat nie ma żadnych powiązań z innymi porozumieniami poza Konwencją Berneńską, ani nie narusza praw i obowiązków wynikających z innych porozumień.

(2) Żadne postanowienie niniejszego Traktatu nie uchyla zobowiązań, które Umawiające się Strony podjęty wobec siebie na podstawie Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych.

(3) W niniejszym Traktacie przez „Konwencję Berneńską" rozumieć należy Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 24 lipca 1971 r.

(4) Umawiające się Strony zastosują się do artykułów 1 do 21 oraz Załącznika do Konwencji Berneńskiej.

Artykuł 2

Zakres ochrony prawa autorskiego

Ochrona prawa autorskiego obejmuje formę wyrażania, a nie idee, procedury, metody działania czy też pojęcia matematyczne jako takie.

Artykuł 3

Zastosowanie artykułów 2 do 6 Konwencji Berneńskiej

Umawiające się Strony stosują, mutatis mutandis, postanowienia artykułów 2 do 6 Konwencji Berneńskiej w odniesieniu do ochrony przewidzianej niniejszym Traktatem.

Artykuł 4

Programy komputerowe

Programy komputerowe są chronione jak utwory literackie w rozumieniu artykułu 2 Konwencji Berneńskiej. Ochrona ta odnosi się do programów komputerowych niezależnie od sposobu lub formy wyrażania.

Artykuł 5

Zbiory danych (bazy danych)

Zbiory danych lub innych materiałów, które ze względu na dobór lub układ treści stanowią wytwory intelektu, podlegają ochronie jako takiej. Ochrona ta nie obejmuje danych ani samych materiałów i nie przynosi uszczerbku prawu autorskiemu do danych lub materiałów zawartych w zbiorze.

Artykuł 6

Prawo wprowadzania do obrotu

(1) Autorom utworów literackich i artystycznych przysługuje wyłączne prawo zezwalania na publiczne udostępnianie oryginału i zwielokrotnionych egzemplarzy utworów drogą sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności.

(2) Niniejszy Traktat nie ogranicza swobody Umawiających się Stron określenia ewentualnych warunków, w których następuje wyczerpanie prawa, o którym mowa w ustępie (1), po dokonanej za zezwoleniem autora pierwszej sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności oryginału lub zwielokrotnionego egzemplarza utworu.

Artykuł 7

Prawo najmu

(1) Autorom:

(i) programów komputerowych,

(ii) utworów kinematograficznych,

(iii) utworów utrwalonych na fonogramach, tak jak je definiuje ustawodawstwo krajowe Umawiających się Stron,

przysługuje wyłączne prawo zezwalania na najem publiczności w celach zarobkowych oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy swoich utworów.

(2) Ustępu (1) nie stosuje się do:

(i) programów komputerowych, gdy sam program nie jest zasadniczym przedmiotem najmu,

(ii) utworów kinematograficznych, chyba że najem w celach zarobkowych doprowadziłby do zakrojonego na szeroką skalę zwielokrotniania tych utworów, poważnie naruszając wyłączne prawo zwielokrotniania.

(3) Niezależnie od postanowień ustępu (1), Umawiająca się Strona, która w dniu 15 kwietnia 1994 r. stosowała i nadal stosuje system odpowiedniego wynagrodzenia autorów za najem zwielokrotnionych egzemplarzy ich utworów utrwalonych na fonogramach, może utrzymać ten system pod warunkiem, że najem w celach zarobkowych utworów utrwalonych na fonogramach nie narusza w sposób istotny wyłącznego autorskiego prawa zwielokrotniania.

Artykuł 8

Prawo publicznego komunikowania

Nie naruszając postanowień artykułów 11(1)(ii), 11bis(1)(i) i (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) i 14bis(1) Konwencji Berneńskiej, autorom utworów literackich i artystycznych przysługuje wyłączne prawo zezwalania na publiczne komunikowanie swoich utworów drogą przewodową lub bezprzewodową, w tym publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Artykuł 9

Czas trwania ochrony utworów fotograficznych

Umawiające się Strony nie będą stosowały postanowień zawartych w artykule 7(4) Konwencji Berneńskiej do utworów fotograficznych.

Artykuł 10

Ograniczenia i wyjątki

(1) Umawiające się Strony mogą w pewnych szczególnych przypadkach wprowadzić w swoich ustawodawstwach wprowadzenie ograniczeń i wyjątków od praw przyznanych autorom utworów literackich i artystycznych na mocy niniejszego Traktatu, nienaruszających normalnego korzystania z utworu i nieprzynoszących nieuzasadnionego uszczerbku prawowitym interesom autora.

(2) Stosując Konwencję Berneńską, Umawiające się Strony zawężą wszystkie ograniczenia i wyjątki od praw przez nią przyznanych do określonych przypadków szczególnych, które nie naruszają normalnego korzystania z utworu i nie przynoszą nieuzasadnionego uszczerbku prawowitym interesom autora.

Artykuł 11

Zobowiązania dotyczące środków technicznych

Umawiające się Strony zapewnią właściwą ochronę prawną oraz skuteczne środki prawne przeciwko obchodzeniu skutecznych środków technicznych stosowanych przez autorów w związku z wykonywaniem praw na podstawie niniejszego Traktatu lub Konwencji Berneńskiej i ograniczających podejmowanie wobec ich utworów działań, na które oni nie udzielili zezwolenia albo które nie są prawnie dozwolone.

Artykuł 12

Zobowiązania dotyczące informacji o zarządzaniu prawami

(1) Umawiające się Strony zapewnią odpowiednie i skuteczne środki prawne przeciwko każdemu, kto świadomie dopuszcza się jednego z następujących czynów, wiedząc lub, gdy chodzi o środki cywilnoprawne, mając w danych okolicznościach uzasadnione podstawy, by wiedzieć, że czyn ten spowoduje, umożliwi, ułatwi lub ukryje naruszenie któregokolwiek prawa przewidzianego niniejszym Traktatem lub Konwencją Berneńską:

(i) usuwanie lub zmiana, bez zezwolenia, jakichkolwiek podanych w formie elektronicznej informacji o zarządzaniu prawami,

(ii) wprowadzanie do obrotu, wwóz celem wprowadzania do obrotu, nadawania lub publicznego komunikowania bez zezwolenia utworów lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworów, wiedząc, że podane w formie elektronicznej informacje o zarządzaniu prawami zostały usunięte lub zmienione bez zezwolenia.

(2) Przez użyte w niniejszym artykule wyrażenie „informacje o zarządzaniu prawami" rozumieć należy informacje pozwalające zidentyfikować utwór, autora utworu, uprawnionego do utworu z jakiegokolwiek tytułu lub informacji o warunkach korzystania z utworu oraz numery lub kody przedstawiające taką informację, gdy którykolwiek z tych elementów informacji dołączony jest do zwielokrotnionego egzemplarza utworu lub występuje w związku z publicznym komunikowaniem utworu.

Artykuł 13

Zastosowanie

Umawiające się Strony będą stosowały postanowienia artykułu 18 Konwencji Berneńskiej do wszystkich dóbr chronionych niniejszym Traktatem.

Artykuł 14

Dochodzenie i egzekwowanie praw

(1) Umawiające się Strony zobowiązują się do przyjęcia, zgodnie ze swoimi systemami prawnymi, środków koniecznych do zapewnienia stosowania niniejszego Traktatu.

(2) Umawiające się Strony zapewnią w swoich ustawodawstwach dostępność procedur dochodzenia i egzekwowania praw przyznanych niniejszym Traktatem, tak aby umożliwić skuteczne działania przeciwko naruszeniom wymierzonym w te prawa, w tym środki doraźne zapobiegające naruszeniom i środki odstraszające od dalszych naruszeń.

Artykuł 15

Zgromadzenie

(1) (a) U mawiające się Strony powołują Zgromadzenie.

(b) Każda z Umawiających się Stron reprezentowana jest przez jednego delegata, któremu mogą towarzyszyć zastępcy, doradcy i eksperci.

(c) Wydatki każdej delegacji ponosi Umawiająca się Strona, która delegację wyznaczyła. Zgromadzenie może wystąpić do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwanej dalej „WIPO") o przyznanie pomocy finansowej celem ułatwienia udziału delegacji Umawiających się Stron, które, zgodnie z przyjętą praktyką Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, uważane są za kraje rozwijające się lub które są krajami przechodzącymi do systemu gospodarki rynkowej.

(2) (a) Zgromadzenie rozpatruje sprawy dotyczące utrzymania i rozwoju niniejszego Traktatu oraz jego stosowania i działania.

(b) Zgromadzenie wykonuje funkcje przyznane mu zgodnie z artykułem 17(2) co do uznania niektórych organizacji międzyrządowych jako stron niniejszego Traktatu.

(c) Zgromadzenie decyduje o zwołaniu konferencji dyplomatycznej celem dokonania rewizji niniejszego Traktatu i wydaje Dyrektorowi Generalnemu WIPO instrukcje celem przygotowania takiej konferencji.

(3) (a) Każda z Umawiających się Stron będąca państwem dysponuje jednym głosem i głosuje tylko w swoim własnym imieniu.

(b) Każda z Umawiających się Stron, będąca organizacją międzyrządową, może brać udział w głosowaniu zamiast swoich Państw Członkowskich, dysponując liczbą głosów równą liczbie swoich Państw Członkowskich, które są stronami niniejszego Traktatu. Żadna organizacja międzyrządowa nie bierze udziału w głosowaniu, jeśli jedno z jej Państw Członkowskich korzysta ze swojego prawa głosu i odwrotnie.

(4) Raz na dwa lata Zgromadzenie zbiera się na sesję zwyczajną zwoływaną przez Dyrektora Generalnego WIPO.

(5) Zgromadzenie ustanawia swój regulamin wewnętrzny, zawierający między innymi przepisy dotyczące: zwoływania sesji nadzwyczajnej, wymaganego kworum oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Traktatu, większość wymaganą w przypadku różnego rodzaju decyzji.

Artykuł 16

Biuro Międzynarodowe

Biuro Międzynarodowe WIPO realizuje zadania administracyjne wynikające z niniejszego Traktatu.

Artykuł 17

Strony Traktatu

(1) Każde Państwo Członkowskie WIPO może zostać stroną niniejszego Traktatu.

(2) Zgromadzenie może podjąć decyzję o uznaniu jako strony niniejszego Traktatu każdej organizacji międzyrządowej, która oświadczy, że jest właściwa w sprawach uregulowanych niniejszym Traktatem i ma w tym zakresie własne ustawodawstwo wiążące wszystkie jej Państwa Członkowskie oraz że, zgodnie ze swymi wewnętrznymi regułami proceduralnymi, jest należycie upoważniona do zostania stroną niniejszego Traktatu.

(3) Wspólnota Europejska złożywszy podczas konferencji dyplomatycznej, która dokonała przyjęcia niniejszego Traktatu, oświadczenie, o którym mowa w ustępie poprzednim, może stać się stroną niniejszego Traktatu.

Artykuł 18

Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu

Z zastrzeżeniem odrębnego postanowienia wyraźnie sformułowanego w niniejszym Traktacie, każda z Umawiających się Stron korzysta z pełni praw i przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z niniejszego Traktatu.

Artykuł 19

Podpisanie Traktatu

Niniejszy Traktat jest otwarty do podpisu do dnia 31 grudnia 1997 r. i może zostać podpisany przez każde Państwo Członkowskie WIPO oraz przez Wspólnotę Europejską.

Artykuł 20

Wejście w życie Traktatu

Niniejszy Traktat wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od złożenia przez państwa u Dyrektora Generalnego WIPO 30 dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia.

Artykuł 21

Data uzyskania statusu strony Traktatu

Niniejszy Traktat wiąże:

(i) 30 państw, o których mowa w artykule 20, od daty wejścia w życie niniejszego Traktatu;

(ii) każde inne państwo po upływie trzech miesięcy od daty złożenia przez to państwo dokumentu Dyrektorowi Generalnemu WIPO;

(iii) Wspólnotę Europejską, po upływie trzech miesięcy od złożenia dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, jeśli dokument ten złożony został po wejściu w życie niniejszego Traktatu, zgodnie z artykułem 20, lub trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego Traktatu, jeśli dokument ten został złożony przed wejściem w życie niniejszego Traktatu;

(iv) każdą inną organizację międzyrządową, która została uznana jako strona niniejszego Traktatu, po upływie trzech miesięcy od złożenia dokumentu przystąpienia.

Artykuł 22

Zastrzeżenia do Traktatu

Żadne zastrzeżenie do niniejszego Traktatu nie jest dopuszczalne.

Artykuł 23

Wypowiedzenie Traktatu

Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszy Traktat drogą notyfikacji skierowanej do Dyrektora Generalnego WIPO. Wypowiedzenie wchodzi w życie po upływie roku od daty otrzymania notyfikacji przez Dyrektora Generalnego.

Artykuł 24

Języki Traktatu

(1) Niniejszy Traktat zostaje sporządzony w jednym egzemplarzu oryginalnym w językach angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, przy czym każda z tych wersji jest jednakowo autentyczna.

(2) Tekst oficjalny w jakimkolwiek innym języku niż wymienione w ustępie (1) jest sporządzany przez Dyrektora Generalnego WIPO na wniosek zainteresowanej strony, po konsultacji ze wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi stronami. W rozumieniu niniejszego ustępu przez „zainteresowaną stronę" rozumie się każde Państwo Członkowskie WIPO, którego języka urzędowego lub jednego z języków urzędowych to dotyczy, jak również Wspólnotę Europejską i każdą inną organizację międzyrządową, która może stać się stroną niniejszego Traktatu, jeśli dotyczy to jednego z jej języków oficjalnych.

Artykuł 25

Depozytariusz

Depozytariuszem niniejszego Traktatu jest Dyrektor Generalny WIPO.

UZGODNIONE DEKLARACJE DO TRAKTATU WIPO O PRAWIE AUTORSKIM

Do artykułu 1(4)

Prawo zwielokrotniania, o którym mowa w artykule 9 Konwencji Berneńskiej, jak też wyjątki w nim dopuszczone, znajdują pełne zastosowanie w warunkach użycia techniki cyfrowej, w szczególności do korzystania z utworów w formie cyfrowej. Rozumie się, że przechowywanie w formie cyfrowej utworu chronionego na nośniku elektronicznym stanowi zwielokrotnienie w rozumieniu artykułu 9 Konwencji Berneńskiej.

Do artykułu 3

Rozumie się, że na użytek artykułu 3 niniejszego Traktatu wyrażenie „kraj Związku", występujące w artykułach 2 do 6 Konwencji Berneńskiej, oznacza jedną z Umawiających się Stron niniejszego Traktatu, przy stosowaniu tych artykułów Konwencji Berneńskiej w związku z ochroną przewidzianą niniejszym Traktatem. Rozumie się również, że wyrażenie „kraj nienależący do Związku", w tych artykułach Konwencji, oznacza w takich samych warunkach kraj, który nie jest Umawiającą się Stroną niniejszego Traktatu, oraz że wyrażenie „niniejsza Konwencja" w artykułach 2(8), 2bis(2), 3, 4 i 5 Konwencji Berneńskiej oznacza Konwencję Berneńską i niniejszy Traktat. Rozumie się, że sformułowanie „obywatel jednego z krajów Związku" w artykułach 3 do 6 Konwencji oznacza przy zastosowaniu tych artykułów do niniejszego Traktatu w odniesieniu do organizacji międzynarodowej będącej Umawiającą się Stroną niniejszego Traktatu, obywatela jednego z Państw Członkowskich tej organizacji.

Do artykułu 4

Zakres ochrony programów komputerowych na podstawie artykułu 4 niniejszego Traktatu, w związku z artykułem 2, jest zgodny z artykułem 2 Konwencji Berneńskiej i jest równoważny odpowiednim postanowieniom Porozumienia TRIPS.

Do artykułu 5

Zakres ochrony zbiorów danych (banków danych) na podstawie artykułu 5 niniejszego Traktatu w związku z artykułem 2, jest zgodny z artykułem 2 Konwencji Berneńskiej i jest równoważny odpowiednim postanowieniom Porozumienia TRIPS.

Do artykułów 6 i 7

Używane w tych artykułach wyrażenia „zwielokrotnione egzemplarze" i „oryginał i zwielokrotnione egzemplarze", w kontekście prawa wprowadzania do obrotu i prawa najmu przewidzianych w tych artykułach, odnoszą się wyłącznie do utrwalonych zwielokrotnionych egzemplarzy, które mogą zostać wprowadzone do obrotu jako przedmioty materialne.

Do artykułu 7

Rozumie się, że zobowiązanie przewidziane w artykule 7(1) nie wymaga od Umawiającej się Strony przyznania wyłącznego prawa najmu w celach zarobkowych autorom, którym według ustawodawstwa tej Umawiającej się Strony nie przysługuje prawo w odniesieniu do fonogramów. Rozumie się, że zobowiązanie to jest zgodne z artykułem 14(4) Porozumienia TRIPS.

Do artykułu 8

Rozumie się, że postawienie jedynie do dyspozycji urządzeń umożliwiających komunikowanie lub jego przeprowadzenie, samo w sobie nie stanowi komunikowania w rozumieniu niniejszego Traktatu lub Konwencji Berneńskiej. Ponadto rozumie się, że artykuł 8 nie wyklucza stosowania przez Umawiające się Strony artykułu 11bis(2).

Do artykułu 10

Rozumie się, że postanowienia artykułu 10 zezwalają Umawiającym się Stronom, w warunkach użycia techniki cyfrowej, na utrzymanie i odpowiednie poszerzenie, przewidzianych w ich ustawodawstwach krajowych ograniczeń i wyjątków, które zostały uznane za możliwe do przyjęcia na podstawie Konwencji Berneńskiej. Podobnie rozumie się, że postanowienia te zezwalają Umawiającym się Stronom na ustanowienie nowych wyjątków i ograniczeń, właściwych w warunkach sieci cyfrowych.

Rozumie się również, że artykuł 10(2) nie zmniejsza ani nie zwiększa zakresu stosowania ograniczeń i wyjątków dozwolonych Konwencją Berneńską.

Do artykułu 12

Rozumie się, że wyrażenie „naruszenie któregokolwiek prawa przewidzianego niniejszym Traktatem lub Konwencją Berneńską" dotyczy zarówno praw wyłącznych, jak i praw do wynagrodzenia.

Rozumie się ponadto, że Umawiające się Strony nie powołają się na ten artykuł celem stworzenia lub wdrożenia systemu zarządzania prawami, który narzucałby formalności niedozwolone przez Konwencję Berneńską lub niniejszy Traktat, uniemożliwiając swobodny przepływ towarów i utrudniając korzystanie z praw przyznanych niniejszym Traktatem.

WIPO COPYRIGHT TREATY

Table of contents:

Preamble

Article 1:

Relation to the Berne Convention

Article 2:

Scope of copyright protection

Article 3:

Application of articles 2 to 6 of the Berne Convention

Article 4:

Computer programs

Article 5:

Compilations of data (databases)

Article 6:

Right of distribution

Article 7:

Right of rental

Article 8:

Right of communication to the public

Article 9:

Duration of the protection of photographic works

Article 10:

Limitations and exceptions

Article 11:

Obligations concerning technological measures

Article 12:

Obligations concerning rights management information

Article 13:

Application in time

Article 14:

Provisions on enforcement of rights

Article 15:

Assembly

Article 16:

International Bureau

Article 17:

Eligibility for becoming party to the Treaty

Article 18:

Rights and obligations under the Treaty

Article 19:

Signature of the Treaty

Article 20:

Entry into force of the Treaty

Article 21:

Effective date of becoming party to the Treaty

Article 22:

No reservations to the Treaty

Article 23:

Denunciation of the Treaty

Article 24:

Languages of the Treaty

Article 25:

Depositary

Agreed statements concerning the WIPO copyright Treaty

Preamble

The Contracting Parties,

Desiring to develop and maintain the protection of the rights of authors in their literary and artistic works in a manner as effective and uniform as possible,

Recognizing the need to introduce new international rules and clarify the interpretation of certain existing rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by new economic, social, cultural and technological developments,

Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works,

Emphasizing the outstanding significance of copyright protection as an incentive for literary and artistic creation,

Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, as reflected in the Berne Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

Relation to the Berne Convention

(1) This Treaty is a special agreement within the meaning of article 20 of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as regards Contracting Parties that are countries of the Union established by that Convention. This Treaty shall not have any connection with treaties other than the Berne Convention, nor shall it prejudice any rights and obligations under any other treaties.

(2) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties have to each other under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

(3) Hereinafter, „Berne Convention" shall refer to the Paris Act of July 24, 1971 of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

(4) Contracting Parties shall comply with articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne Convention.

Article 2

Scope of copyright protection

Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

Article 3

Application of articles 2 to 6 of the Berne Convention

Contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of articles 2 to 6 of the Berne Convention in respect of the protection provided for in this Treaty.

Article 4

Computer programs

Computer programs are protected as literary works within the meaning of article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression.

Article 5

Compilations of data (databases)

Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are protected as such. This protection does not extend to the data or the material itself and is without prejudice to any copyright subsisting in the data or material contained in the compilation.

Article 6

Right of distribution

(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership.

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author.

Article 7

Right of rental

(1) Authors of:

(i) computer programs;

(ii) cinematographic works; and

(iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law of Contracting Parties,

shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or copies of their works.

(2) Paragraph (1) shall not apply:

(i) in the case of computer programs, where the program itself is not the essential object of the rental; and

(ii) in the case of cinematographic works, unless such commercial rental has led to widespread copying of such works materially impairing the exclusive right of reproduction.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of authors for the rental of copies of their works embodied in phonograms may maintain that system provided that the commercial rental of works embodied in phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive right of reproduction of authors.

Article 8

Right of communication to the public

Without prejudice to the provisions of articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.

Article 9

Duration of the protection of photographic works

In respect of photographic works, the Contracting Parties shall not apply the provisions of article 7(4) of the Berne Convention.

Article 10

Limitations and exceptions

(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

Article 11

Obligations concerning technological measures

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Article 12

Obligations concerning rights management information

(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:

(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;

(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

(2) As used in this article, „rights management information" means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.

Article 13

Application in time

Contracting Parties shall apply the provisions of article 18 of the Berne Convention to all protection provided for in this Treaty.

Article 14

Provisions on enforcement of rights

(1) Contracting Parties undertake to adopt, in accordance with their legal systems, the measures necessary to ensure the application of this Treaty.

(2) Contracting Parties shall ensure that enforcement procedures are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of rights covered by this Treaty, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.

Article 15

Assembly

(1) (a) The Contracting Parties shall have an Assembly.

(b) Each Contracting Party shall be represented by one delegate who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party that has appointed the delegation. The Assembly may ask the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as „WIPO") to grant financial assistance to facilitate the participation of delegations of Contracting Parties that are regarded as developing countries in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations or that are countries in transition to a market economy.

(2) (a) The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and development of this Treaty and the application and operation of this Treaty.

(b) The Assembly shall perform the function allocated to it under article 17(2) in respect of the admission of certain intergovernmental organizations to become party to this Treaty.

(c) The Assembly shall decide the convocation of any diplomatic conference for the revision of this Treaty and give the necessary instructions to the Director General of WIPO for the preparation of such diplomatic conference.

(3) (a) Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name.

(b) Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa.

(4) The Assembly shall meet in ordinary session once every two years upon convocation by the Director General of WIPO.

(5) The Assembly shall establish its own rules of procedure, including the convocation of extraordinary sessions, the requirements of a quorum and, subject to the provisions of this Treaty, the required majority for various kinds of decisions.

Article 16

International Bureau

The International Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks concerning the Treaty.

Article 17

Eligibility for becoming party to the Treaty

(1) Any Member State of WIPO may become party to this Treaty.

(2) The Assembly may decide to admit any intergovernmental organization to become party to this Treaty which declares that it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all its Member States on, matters covered by this Treaty and that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty.

(3) The European Community, having made the declaration referred to in the preceding paragraph in the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty.

Article 18

Rights and obligations under the Treaty

Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each Contracting Party shall enjoy all of the rights and assume all of the obligations under this Treaty.

Article 19

Signature of the Treaty

This Treaty shall be open for signature until December 31, 1997, by any Member State of WIPO and by the European Community.

Article 20

Entry into force of the Treaty

This Treaty shall enter into force three months after 30 instruments of ratification or accession by States have been deposited with the Director General of WIPO.

Article 21

Effective date of becoming party to the Treaty

This Treaty shall bind:

(i) the 30 States referred to in article 20, from the date on which this Treaty has entered into force;

(ii) each other State from the expiration of three months from the date on which the State has deposited its instrument with the Director General of WIPO;

(iii) the European Community, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification or accession if such instrument has been deposited after the entry into force of this Treaty according to article 20, or, three months after the entry into force of this Treaty if such instrument has been deposited before the entry into force of this Treaty;

(iv) any other intergovernmental organization that is admitted to become party to this Treaty, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of accession.

Article 22

No reservations to the Treaty

No reservation to this Treaty shall be admitted.

Article 23

Denunciation of the Treaty

This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification addressed to the Director General of WIPO. Any denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General of WIPO received the notification.

Article 24

Languages of the Treaty

(1) This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, the versions in all these languages being equally authentic.

(2) An official text in any language other than those referred to in paragraph (1) shall be established by the Director General of WIPO on the request of an interested party, after consultation with all the interested parties. For the purposes of this paragraph, „interested party" means any Member State of WIPO whose official language, or one of whose official languages, is involved and the European Community, and any other intergovernmental organization that may become party to this Treaty, if one of its official languages is involved.

Article 25

Depositary

The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty.

AGREED STATEMENTS CONCERNING THE WIPO COPYRIGHT TREATY

Concerning article 1(4)

The reproduction right, as set out in article 9 of the Berne Convention, and the exceptions permitted thereunder, fully apply in the digital environment, in particular to the use of works in digital form. It is understood that the storage of a protected work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of article 9 of the Berne Convention.

Concerning article 3

It is understood that in applying article 3 of this Treaty, the expression "country of the Union" in articles 2 to 6 of the Berne Convention will be read as if it were a reference to a Contracting Party to this Treaty, in the application of those Berne articles in respect of protection provided for in this Treaty. It is also understood that the expression "country outside the Union" in those articles in the Berne Convention will, in the same circumstances, be read as if it were a reference to a country that is not a Contracting Party to this Treaty, and that "this Convention" in articles 2(8), 2bis(2), 3, 4 and 5 of the Berne Convention will be read as if it were a reference to the Berne Convention and this Treaty. Finally, it is understood that a reference in articles 3 to 6 of the Berne Convention to a "national of one of the countries of the Union" will, when these articles are applied to this Treaty, mean, in regard to an intergovernmental organization that is a Contracting Party to this Treaty, a national of one of the countries that is member of that organization.

Concerning article 4

The scope of protection for computer programs under article 4 of this Treaty, read with article 2, is consistent with article 2 of the Berne Convention and on a par with the relevant provisions of the TRIPS Agreement.

Concerning article 5

The scope of protection for compilations of data (databases) under article 5 of this Treaty, read with article 2, is consistent with article 2 of the Berne Convention and on a par with the relevant provisions of the TRIPS Agreement.

Concerning articles 6 and 7

As used in these articles, the expressions "copies" and "original and copies", being subject to the right of distribution and the right of rental under the said articles, refer exclusively to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.

Concerning article 7

It is understood that the obligation under article 7(1) does not require a Contracting Party to provide an exclusive right of commercial rental to authors who, under that Contracting Party's law, are not granted rights in respect of phonograms. It is understood that this obligation is consistent with article 14(4) of the TRIPS Agreement.

Concerning article 8

It is understood that the mere provision of physical facilities for enabling or making a communication does not in itself amount to communication within the meaning of this Treaty or the Berne Convention. It is further understood that nothing in article 8 precludes a Contracting Party from applying article 11bis(2).

Concerning article 10

It is understood that the provisions of article 10 permit Contracting Parties to carry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital network environment.

It is also understood that article 10(2) neither reduces nor extends the scope of applicability of the limitations and exceptions permitted by the Berne Convention.

Concerning article 12

It is understood that the reference to "infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention" includes both exclusive rights and rights of remuneration.

It is further understood that Contracting Parties will not rely on this article to devise or implement rights management systems that would have the effect of imposing formalities which are not permitted under the Berne Convention or this Treaty, prohibiting the free movement of goods or impeding the enjoyment of rights under this Treaty.

Po zaznajomieniu się z powyższym Traktatem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego Traktatu,

– postanowienia Traktatu są ratyfikowane, przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 września 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama