| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

Na podstawie art. 58 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych;

2) wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego;

3) terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych;

4) sposób spłaty należności w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Agencja – Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) dyrektor oddziału – dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu mieszkalnego;

3) osoba uprawniona – osobę posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym;

4) ustawa – ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
1. Dyrektor oddziału zawiadamia pisemnie osobę uprawnioną o przeznaczeniu do sprzedaży zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego, zgodnie z rocznym planem sprzedaży lokali mieszkalnych, o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy.

2. Zawiadomienie zawiera informacje o:

1) uprawnieniu do złożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z informacją o pierwszeństwie w nabyciu i terminie złożenia wniosku;

2) nazwie i adresie organu, do którego składa się wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego;

3) dokumentach, o których mowa w § 4 ust. 2, jakie załącza się do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego;

4) wysokości, sposobie i terminie wpłacenia kwoty równej zryczałtowanym kosztom przygotowania nieruchomości do sprzedaży, przypadającym na zbywany lokal mieszkalny, oraz rachunku bankowym, na który wpłaca się tę kwotę.

3. Kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 4, podaje się w wysokości ustalonej na dany rok kalendarzowy przez Prezesa Agencji do dnia 31 stycznia każdego roku, zgodnie z art. 58 ust. 6 zdanie drugie ustawy.

§ 4.
1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, osoba uprawniona może złożyć do dyrektora oddziału wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego osoba uprawniona załącza dokumenty potwierdzające:

1) uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy;

2) wpłatę kwoty równej zryczałtowanym kosztom przygotowania nieruchomości do sprzedaży, przypadającym na zbywany lokal mieszkalny, wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy, mogą być w szczególności:

1) w stosunku do żołnierzy służby stałej – zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz jest wyznaczony na stanowisko służbowe, albo przez organ, w którego rezerwie kadrowej lub dyspozycji pozostaje, stwierdzające okres pełnienia czynnej służby wojskowej;

2) w stosunku do żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej – świadectwo służby, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

3) w stosunku do emerytów wojskowych – decyzja wojskowego organu emerytalnego o ustaleniu prawa do emerytury wojskowej;

4) w stosunku do osób uprawnionych do wojskowej renty inwalidzkiej – decyzja wojskowego organu emerytalnego o ustaleniu prawa do wojskowej renty inwalidzkiej.

§ 5.
1. Na podstawie złożonych wniosków o nabycie lokali mieszkalnych, po dokonaniu przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego i prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przypadającej na ten lokal, w formie operatu szacunkowego, dyrektor oddziału sporządza wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na zasadach określonych w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782).

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości osób uprawnionych wymienionych w tym wykazie poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie właściwego oddziału regionalnego Agencji oraz w budynkach, w których znajdują się ujęte w wykazie lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, może być bieżąco uzupełniany. Do uzupełnienia wykazu stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.

§ 6.
1. Po upływie terminu określonego w wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, jednak nie krótszym niż sześć tygodni od dnia wywieszenia tego wykazu lub jego uzupełnienia w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2, dyrektor oddziału:

1) sporządza arkusz obliczeniowy sprzedaży lokalu mieszkalnego;

2) spisuje z osobą uprawnioną protokół uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego, zwany dalej „protokołem uzgodnień”, w terminie ustalonym przez dyrektora oddziału wspólnie z osobą uprawnioną;

3) przekazuje do kancelarii notarialnej dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;

4) ustala termin sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, powiadamiając o nim osobę uprawnioną.

2. Protokół uzgodnień zawiera w szczególności:

1) oznaczenie nieruchomości, w której skład wchodzi lokal mieszkalny, według księgi wieczystej i katastru nieruchomości lub ewidencji gruntów, budynków i lokali;

2) oznaczenie lokalu mieszkalnego oraz jego położenia i powierzchni;

3) określenie pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego;

4) określenie udziału właściciela lokalu mieszkalnego w nieruchomości wspólnej (przypadającej na lokal mieszkalny części ułamkowej gruntu oraz budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu), jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego;

5) określenie należności, jaką osoba uprawniona uiści na rzecz Agencji z tytułu nabycia własności lokalu mieszkalnego, oraz sposobu jej zapłaty, w tym terminu jednorazowej wpłaty całej należności albo terminu wpłaty pierwszej raty należności oraz ilości rat, okresu, przez który będą one spłacane, wysokości poszczególnych rat wraz z ustawowym oprocentowaniem i terminów ich płatności, a także sposobu zabezpieczenia wierzytelności Agencji;

6) ustalenie, że w przypadku przeniesienia przez osobę uprawnioną prawa własności lokalu mieszkalnego na inną osobę przed dniem spłaty całej należności na rzecz Agencji z tytułu nabycia własności tego lokalu – niespłacona część należności wraz z należnym oprocentowaniem podlega natychmiastowej spłacie;

7) wskazanie rachunku bankowego Agencji, na który będzie wniesiona należność z tytułu nabycia własności lokalu mieszkalnego;

8) określenie kancelarii notarialnej, w której nastąpi sporządzenie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego, oraz terminu przekazania tej kancelarii przez dyrektora oddziału dokumentów niezbędnych do sporządzenia tego aktu, a także upoważnienie dyrektora oddziału do ustalenia terminu jego sporządzenia;

9) ustalenie, że zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, przypadające na nabywany lokal mieszkalny, ponosi osoba uprawniona niezależnie od należności, o której mowa w pkt 5, nawet w przypadku cofnięcia wniosku albo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę uprawnioną;

10) ustalenie, że koszty sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży lokalu mieszkalnego, a także związane z tym podatki i opłaty ponosi osoba uprawniona;

11) ustalenie, że koszty założenia księgi wieczystej nieruchomości lokalowej wyodrębnionej wskutek sprzedaży ponosi osoba uprawniona.

§ 7.
1. W razie niezawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej w terminie dwunastu miesięcy od dnia sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, przyjmuje się, że osoba uprawniona wycofała wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, chyba że rzeczoznawca majątkowy potwierdził aktualność tego operatu.

2. W razie niezawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego z przyczyn leżących po stronie Agencji w terminie określonym w ust. 1, przyjmuje się, że Agencja odstąpiła od sprzedaży lokalu mieszkalnego.

§ 8.
Nabywca lokalu mieszkalnego regulujący jednorazowo należność z tytułu nabycia własności tego lokalu wnosi ją na rachunek bankowy Agencji w pełnej wysokości, ustalonej w protokole uzgodnień, najpóźniej na trzy dni przed dniem sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, z tym że za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Agencji.
§ 9.
1. Nabywca lokalu mieszkalnego regulujący należność z tytułu nabycia własności tego lokalu na raty wnosi na rachunek bankowy Agencji pierwszą ratę, w wysokości ustalonej w protokole uzgodnień, najpóźniej na trzy dni przed dniem sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, z tym że za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Agencji.

2. Pozostałą do spłacenia część należności wraz z oprocentowaniem nabywca lokalu mieszkalnego wnosi na wskazany w umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego rachunek bankowy Agencji, w ratach rocznych, określonych w tej umowie, w terminach:

1) do dnia 31 marca każdego roku – dla lokali mieszkalnych nabytych do dnia 30 czerwca włącznie;

2) do dnia 30 września każdego roku – dla lokali mieszkalnych nabytych po dniu 30 czerwca.

§ 10.
W przypadku przeniesienia przez nabywcę lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką na rzecz Agencji prawa własności tego lokalu na inną osobę, niespłacona część należności wraz z należnym oprocentowaniem podlega natychmiastowej spłacie.
§ 11.
W stosunku do lokali mieszkalnych, co do których złożono wniosek o ich nabycie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się przepisów § 3 ust. 1 i 2.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych (Dz. U. Nr 32, poz. 141 oraz z 1998 r. Nr 158, poz. 1044), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 21)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »