reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie polskiego rejestru jachtów

Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia polskiego rejestru jachtów, wzór dokumentu rejestracyjnego oraz wysokość opłat rejestrowych.
§ 2.
1. Statek morski, stanowiący polską własność, używany wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych, o długości kadłuba do 24 m, zwany dalej „jachtem”, należy zgłosić do polskiego rejestru jachtów przed rozpoczęciem jego eksploatacji.

2. Zgłoszenia jachtu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek jego właściciela lub wszystkich współwłaścicieli.

§ 3.
Zgłoszenie jachtu do rejestru powinno zawierać:

1) proponowaną nazwę jachtu oraz nazwy poprzednie – jeżeli zostały nadane;

2) nazwę portu morskiego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego port macierzysty jachtu;

3) sygnał wywoławczy – jeżeli został nadany;

4) nazwę stoczni lub sposób budowy, miejsce i rok zakończenia budowy;

5) typ i numer budowy, numer kadłuba lub numer identyfikacyjny kadłuba (HIN) – jeżeli został nadany;

6) określenie głównego materiału kadłuba;

7) długość i szerokość jachtu;

8) pojemność brutto, jeżeli jacht został pomierzony;

9) rodzaj napędu głównego, a dla jachtów żaglowych również typ i powierzchnię ożaglowania oraz liczbę masztów;

10) typ i moc silnika napędowego oraz oznaczenie jego producenta;

11) oznaczenie i adres właściciela lub wszystkich współwłaścicieli jachtu i jego armatora;

12) podstawę nabycia własności jachtu;

13) określenie poprzedniego rejestru i datę wykreślenia z niego – jeżeli jacht był zarejestrowany w innym rejestrze.

§ 4.
1. Do zgłoszenia jachtu do rejestru należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w zgłoszeniu, a w szczególności:

1) dokumenty stwierdzające poprzednie nazwy jachtu – jeżeli zostały nadane;

2) dokument stwierdzający przydzielenie sygnału wywoławczego – jeżeli został nadany;

3) wystawiony przez rzeczoznawcę dokument potwierdzający wymiary jachtu, zawierający co najmniej długość i szerokość jachtu, a dla jachtów żaglowych – również powierzchnię ożaglowania, lub świadectwo pomiarowe – jeżeli jacht został pomierzony;

4) uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności jachtu, a dla jachtu budowanego systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;

5) wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej – jeżeli właścicielem jachtu jest ta osoba;

6) uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora jachtu do uprawiania żeglugi – jeżeli armator nie jest właścicielem jachtu;

7) dowód wykreślenia jachtu z rejestru – jeżeli jacht był wpisany do rejestru okrętowego, rejestru za granicą lub zarejestrowany w urzędzie morskim;

8) oryginał świadectwa bandery – jeżeli zostało wystawione.

2. Jeżeli jacht został sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, warunkiem zarejestrowania jachtu jest dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, potwierdzającego:

1) uiszczenie podatku od towarów i usług lub

2) brak obowiązku, o którym mowa w pkt 1.

§ 5.
Wpis jachtu do rejestru polega na dokonaniu wpisów w księdze rejestrowej. Księga rejestrowa powinna zawierać w:

1) rubryce 1: numer rejestracyjny jachtu;

2) rubryce 2: nazwę jachtu, nazwy poprzednie oraz jej zmiany;

3) rubryce 3: sygnał wywoławczy oraz jego zmiany;

4) rubryce 4: oznaczenie portu macierzystego jachtu oraz jego zmiany;

5) rubryce 5: oznaczenie właściciela, współwłaścicieli i ich adresy oraz zmiany w tym zakresie;

6) rubryce 6: oznaczenie armatora jachtu i jego adres oraz zmiany w tym zakresie;

7) rubryce 7: oznaczenie stoczni, miejsca i roku zakończenia budowy, typ i numer budowy;

8) rubryce 8: oznaczenie głównego materiału kadłuba;

9) rubryce 9: długość i szerokość jachtu;

10) rubryce 10: pojemność brutto, jeżeli jacht został pomierzony;

11) rubryce 11: rodzaj napędu, dla jachtów żaglowych typ i powierzchnię ożaglowania oraz liczbę masztów;

12) rubryce 12: typ i moc silnika napędowego oraz oznaczenie jego producenta, a także zmiany w tym zakresie;

13) rubryce 13: nazwę, numer rejestracyjny i datę wykreślenia z poprzedniego rejestru, jeżeli jacht był zarejestrowany;

14) rubryce 14: datę wpisania jachtu do rejestru oraz podpis osoby dokonującej wpisu;

15) rubryce 15: datę wykreślenia jachtu z rejestru, z podaniem przyczyny i podstawy wykreślenia, oraz podpis osoby dokonującej wykreślenia;

16) rubryce 16: zmiany danych wpisanych w rubrykach 1–12, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, oraz datę wpisania zmiany i podpis osoby dokonującej wpisu.

§ 6.
1. W rejestrze wpisuje się nazwę jachtu proponowaną w zgłoszeniu, jeżeli – po sprawdzeniu w Indeksie nazw statków sportowych, prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów – nie została już nadana lub zastrzeżona dla innego jachtu. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Numer rejestracyjny jachtu tworzy skrót POL i kolejny numer z rejestru.

3. Za długość jachtu przyjmuje się długość kadłuba mierzoną pomiędzy pionami przeprowadzonymi przez skrajne punkty kadłuba na rufie i dziobie, z pominięciem elementów należących do wyposażenia jachtu wystających poza obrys właściwego kadłuba, w szczególności takich jak: ster, bukszpryt, wystrzał, odbojnice i nadburcia.

4. Za szerokość jachtu przyjmuje się szerokość kadłuba mierzoną pomiędzy pionami stycznymi od zewnętrznych powierzchni poszycia w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny symetrii kadłuba w jego najszerszym miejscu.

5. Za powierzchnię ożaglowania jachtu przyjmuje się sumę powierzchni podstawowych żagli przymasztowych i powierzchni trójkąta pomiędzy masztem, najwyższym sztagiem i linią równoległą do wodnicy przechodzącą przez punkt przecięcia linii tego sztagu z pokładem lub bukszprytem.

6. Właściciela jachtu oraz armatora oznacza się przez podanie:

1) w odniesieniu do osoby prawnej – pełnej nazwy i siedziby osoby prawnej lub nazwy i siedziby jej zakładu głównego lub oddziału oraz numeru identyfikacji statystycznej REGON – jeśli został nadany;

2) w odniesieniu do osoby fizycznej – imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelstwa oraz numeru PESEL, a w przypadku cudzoziemca – numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

7. Jeżeli jacht stanowi przedmiot współwłasności, podaje się rodzaj współwłasności.

§ 7.
1. Przed dokonaniem wpisów w księdze rejestrowej organ rejestrujący bada, czy złożone zgłoszenie i dołączone do niego dokumenty odpowiadają wymaganiom określonym w § 4, a dane w nich zawarte są zgodne z rzeczywistością.

2. W przypadku gdy złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych lub w razie uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z rzeczywistością danych zgłoszonych we wniosku, organ rejestrujący wzywa zgłaszającego do uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że ich nieuzupełnienie w podanym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

3. Odmowę wpisania jachtu do rejestru wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

§ 8.
Po wpisaniu do rejestru jacht otrzymuje certyfikat jachtowy, będący dokumentem rejestracyjnym, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§ 9.
Certyfikat jachtowy stanowi dowód polskiej przynależności statku.
§ 10.
1. Właściciel lub armator jachtu są obowiązani do pisemnego zgłoszenia zmiany okoliczności wpisanych w rejestrze lub nowych okoliczności podlegających wpisowi, w terminie 30 dni od dnia ich powstania, wraz z dowodami stwierdzającymi te okoliczności.

2. W razie niezgłoszenia przez właściciela lub armatora okoliczności podlegających wpisowi do rejestru organ rejestrujący może dokonać wpisu z urzędu, zaznaczając to przy wpisie.

3. Po wprowadzeniu zmian w księdze rejestrowej wystawia się nowy certyfikat.

§ 11.
Z rejestru wykreśla się jacht, który:

1) zatonął lub uległ zniszczeniu;

2) zaginął;

3) utracił polską przynależność;

4) utracił charakter jachtu morskiego;

5) został wpisany do innego rejestru.

§ 12.
Dokumenty stanowiące podstawę wpisów do rejestru stanowią akta rejestrowe, które wraz z księgami rejestrowymi przechowuje się wieczyście.
§ 13.
Za czynności rejestrowe pobiera się następujące opłaty:

1) za wpis jachtu do rejestru w zależności od długości jachtu:

 

a) do 5,75 m

60 zł,

b) od 5,76 m do 7,00 m

75 zł

c) od 7,01 m do 9,00 m

90 zł,

d) od 9,01 m do 12,00 m

120 zł,

e) od 12,01 m do 16,00 m

150 zł,

f) od 16,01 m do 20,00 m

225 zł,

g) od 20,01 m do 24,00 m

375 zł;

2) za wprowadzenie zmian do rejestru

30 zł;

3) za wystawienie duplikatu lub odpisu certyfikatu jachtowego

15 zł.

 

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 43)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama