| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 stycznia 2005 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

– w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „postępowaniem”.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „strażaku”, należy przez to rozumieć pracowników, o których mowa w art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), z wyłączeniem techników pożarnictwa i inżynierów pożarnictwa.
§ 3.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym w toku postępowania przez właściwy organ określony w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.2)), zwany dalej „organem prowadzącym postępowanie”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 4.
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, organ prowadzący postępowanie przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej wnioskodawcy, odpowiednio:

1) jednostce ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu art. 15 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej lub jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.3)), w której ma być odbywany staż adaptacyjny, zwanej dalej „jednostką organizacyjną”;

2) szkole Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, która przygotowuje i przeprowadza test umiejętności, zwanej dalej „szkołą”.

§ 5.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa i strażaka oraz wykaz jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w których można odbyć staż adaptacyjny.
§ 6.
Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 7.

1. Wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, wskazuje organowi prowadzącemu postępowanie jednostkę organizacyjną, w której zamierza odbywać staż adaptacyjny.

2. Wnioskodawca do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, dołącza dokument zawierający zobowiązanie kierownika jednostki organizacyjnej do nawiązania z nim stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

3. W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, na podstawie postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, otrzymanego od wnioskodawcy, kierownik jednostki organizacyjnej określa w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny z wnioskodawcą;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy do wykonywania;

5) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

4. Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie może być krótszy niż długość stażu adaptacyjnego.

§ 8.
1. Postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, określa długość i program stażu adaptacyjnego.

2. Staż adaptacyjny odbywa się w jednostce organizacyjnej zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, zwanym dalej „programem”.

3. Program ustala się na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

3) długości stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

6) różnic wynikających ze specyfiki zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 9.
1. Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z kierownikiem jednostki organizacyjnej.

2. Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzący postępowanie o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

§ 10.
1. Staż adaptacyjny dla zawodów inżyniera pożarnictwa oraz technika pożarnictwa odbywa się pod nadzorem opiekuna, którym może być osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej równorzędne z kwalifikacjami, o uznanie których występuje wnioskodawca, zaś w przypadku zawodu strażaka – kwalifikacje co najmniej technika pożarnictwa.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza opiekuna.

3. Opiekun w czasie stażu adaptacyjnego:

1) określa zadania dla wnioskodawcy;

2) kontroluje realizację powierzonych wnioskodawcy zadań;

3) udziela pomocy w prawidłowym prowadzeniu dziennika stażu adaptacyjnego;

4) sporządza okresową ocenę realizacji programu, co najmniej raz na kwartał;

5) sporządza opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy.

4. Zmiana opiekuna przez kierownika jednostki organizacyjnej następuje z powodu:

1) braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanego wniosku opiekuna, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawcę oraz organ prowadzący postępowanie.

§ 11.
W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:

1) przestrzega porządku organizacyjno-prawnego jednostki organizacyjnej;

2) realizuje program;

3) prowadzi dziennik stażu adaptacyjnego.

§ 12.
1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymywanym od kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność jego przebiegu z programem.

§ 13.
Organ prowadzący postępowanie sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególności przez:

1) kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego i realizacji programu;

2) kontrolę obecności wnioskodawcy w trakcie trwania stażu adaptacyjnego;

3) kontrolę prawidłowego prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego;

4) kontrolę postępów wnioskodawcy w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

5) obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę w czasie stażu adaptacyjnego;

6) gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.

§ 14.
1. Wyliczenia kosztów odbywania stażu adaptacyjnego dokonuje każdorazowo kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest odbywany staż adaptacyjny, stosownie do programu i czasu trwania stażu adaptacyjnego, uwzględniając w szczególności wydatki jednostki organizacyjnej na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych, a także kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 1, w równych ratach płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca, za dany okres rozliczeniowy, na wskazany rachunek bieżący – subkonto dochodów jednostki organizacyjnej.

§ 15.
1. Oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, zwanej dalej „oceną”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego, dokonuje zespół powołany przez organ prowadzący postępowanie.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, składa się co najmniej z trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu osób, dla zawodów inżynier pożarnictwa oraz technik pożarnictwa posiadających kwalifikacje co najmniej równorzędne z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, zaś dla zawodu strażak – posiadających kwalifikacje co najmniej technika pożarnictwa.

3. Zespół dokonuje oceny na podstawie:

1) dziennika stażu adaptacyjnego;

2) opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy;

3) opinii kierownika jednostki organizacyjnej o przysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka.

4. Oceny dokonuje się w obecności wnioskodawcy.

5. Z dokonanej oceny zespół sporządza protokół w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny.

6. Ocenę zespół przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 5.

§ 16.
1. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę przed dokonaniem oceny, o której mowa w § 15 ust. 1, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony, nieprzekraczający, łącznie z odbytym już stażem, 2 lat.

2. Do przedłużonego stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 7–15.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 17.

1. Miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności, zwanego dalej „testem”, organ prowadzący postępowanie wyznacza 2 razy do roku.

2. Terminy przeprowadzania testu są podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 18.
Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie testu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem testu.
§ 19.
Zakres wiedzy i umiejętności objętych testem ustala dla wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

3) długości stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

6) różnic wynikających ze specyfiki zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 20.
1. Zakres wiedzy i umiejętności, jaki zostanie objęty testem, przekazuje się komendantowi szkoły celem opracowania pytań i zadań testowych, w tym zadań z części praktycznej.

2. Komendant szkoły, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ustalonego przez organ prowadzący postępowanie zakresu wiedzy i umiejętności, opracuje pytania i zadania testowe oraz kryteria oceny.

3. Pytania i zadania testowe zatwierdza organ prowadzący postępowanie.

§ 21.
1. Wyliczenia kosztów przeprowadzenia testu dokonuje każdorazowo komendant szkoły, w której test jest przeprowadzany, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, w oparciu o rzeczywiste wydatki ponoszone przez szkołę.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 1, w postaci jednorazowej opłaty, na wskazany rachunek bieżący – subkonto dochodów szkoły, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 22.
1. O ustalonym zakresie wiedzy i umiejętności objętych testem, o którym mowa w § 19, miejscu, terminie i szkole wskazanej do jego przeprowadzenia, zgodnie z profilem jej działania, oraz o wysokości opłaty z tytułu przeprowadzenia testu, organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę i wskazaną szkołę, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

2. Informacje o terminie i miejscu przeprowadzania testu oraz kryteriach jego oceny udostępnia się wnioskodawcy również w szkole przeprowadzającej test.

§ 23.
Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, oraz dokument poświadczający tożsamość.
§ 24.
1. Test składa się z:

1) części pisemnej obejmującej nie więcej niż 50 pytań;

2) części ustnej polegającej na wypowiedzi ustnej na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw, składający się nie więcej niż z 5 pytań;

3) części praktycznej obejmującej sprawdzenie wybranych umiejętności z zakresu zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka.

2. Czas trwania testu umiejętności nie może przekraczać 360 minut.

§ 25.
1. Każde z pytań zawiera nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi. Co najmniej 60 % pytań zawiera jedną odpowiedź poprawną.

2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie w części pisemnej ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla zdobycia punktów za takie pytanie należy wskazać jako poprawne wszystkie odpowiedzi.

3. W części ustnej każda odpowiedź jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów.

4. Wykonanie zadania w części praktycznej punktuje się w zależności od stopnia prawidłowości jego wykonania w skali od 0 do 5 punktów.

5. Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny.

6. Za pozytywny uznaje się wynik testu, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania.

§ 26.
1. Test przeprowadza zespół egzaminacyjny powołany przez komendanta szkoły, składający się co najmniej z trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu, osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie związanym z problematyką objętą testem.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą osoby posiadające kwalifikacje co najmniej równorzędne z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, zaś w przypadku zawodu strażaka – kwalifikacje co najmniej technika pożarnictwa.

3. Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:

1) przeprowadzenie testu;

2) dokonanie oceny testu.

§ 27.
Pytania i zadania są umieszczane na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu, ostemplowanych przez komendanta szkoły, w której test jest przeprowadzany.
§ 28.
Ocena testu jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.
§ 29.
Z przeprowadzonego testu niezwłocznie po dokonaniu oceny, o której mowa w § 28, zespół egzaminacyjny sporządza protokół zawierający w szczególności:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) wskazanie szkoły, w której test jest przeprowadzany;

3) skład zespołu egzaminacyjnego;

4) ocenę testu;

5) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego.

§ 30.
Ocenę testu komendant szkoły, w której test jest przeprowadzany, przekazuje, w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 29, wnioskodawcy i organowi prowadzącemu postępowanie.
§ 31.
1. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu.

2. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

3. W przypadku nieprzystąpienia do testu z uzasadnionej przyczyny organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie termin, szkołę zobowiązaną do przeprowadzenia testu, zgodnie z profilem jej działania, oraz miejsce przeprowadzenia tego testu i zawiadamia o tym wnioskodawcę oraz szkołę co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu.

4. Oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie organ prowadzący postępowanie dokonuje, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

5. W przypadku negatywnej oceny testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia powtórne jednokrotne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.

6. Do powtórnego zdawania testu stosuje się odpowiednio przepisy § 17–30.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 32.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 141, poz. 1492, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

4) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka (Dz. U. Nr 76, poz. 727), zachowane w mocy na podstawie art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »