| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rozdysponowania krajowej rezerwy

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy przyznaje się:

1) producentom rozwijającym produkcję mleka, będącym dostawcami hurtowymi, którzy zwiększyli sprzedaż mleka:

a) w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. co najmniej o 10 000 kg w stosunku do ilości mleka sprzedanego w okresie od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 marca 2003 r., zwanego dalej „rokiem referencyjnym”, albo

b) po dniu 1 kwietnia 2004 r. co najmniej o 10 000 kg w stosunku do ilości mleka sprzedanego w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r., pod warunkiem że ilość mleka sprzedanego po dniu 1 kwietnia 2004 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy, zwany dalej „wnioskiem”, nie jest niższa, niż dotychczas przyznana indywidualna ilość referencyjna, albo

c) w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2005 r. co najmniej o 20 000 kg w stosunku do ilości mleka sprzedanego w roku referencyjnym, pod warunkiem że sprzedaż mleka była dokonywana w okresie co najmniej od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r.;

2) producentom rozwijającym produkcję mleka, będącym dostawcami bezpośrednimi, którzy udokumentowali sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, w roku referencyjnym;

3) producentom rozpoczynającym produkcję mleka, będącym dostawcami hurtowymi, którzy rozpoczęli produkcję i udokumentowali sprzedaż mleka w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r.

§ 2.
1. Producenci, o których mowa w § 1, składają wnioski do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”.

2. Dokonanie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych potwierdza się fakturami, zawartymi umowami lub innymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie tej sprzedaży.

3. Producenci dołączają do wniosku kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

§ 3.
1. Prezes Agencji rozdziela krajową rezerwę pomiędzy oddziały terenowe Agencji, na podstawie zapotrzebowania składanego przez dyrektorów oddziałów terenowych Agencji, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapotrzebowania.

2. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji składają Prezesowi Agencji zapotrzebowanie według stanu na 15 i ostatni dzień miesiąca na podstawie wniosków złożonych przez producentów.

3. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data ich wpływu do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji.

4. W przypadku wniosków złożonych w tym samym terminie, w pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski producentów, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 4.
1. Dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa szacowaną średnioroczną sprzedaż mleka dla producentów ubiegających się o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy, którzy spełnili warunki określone w § 1 pkt 1 lit. b i c lub § 1 pkt 3.

2. Szacowaną średnioroczną sprzedaż mleka oblicza się mnożąc średnią miesięczną sprzedaż w okresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b albo c lub § 1 pkt 3, przez 12 miesięcy.

§ 5.
Dyrektor oddziału terenowego Agencji przyznaje indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy:

1) dostawcy hurtowemu rozwijającemu produkcję mleka, spełniającemu warunki określone:

a) w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wielkością udokumentowanej sprzedaży w okresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, a indywidualną ilością referencyjną przyznaną na podstawie roku referencyjnego albo

b) w § 1 pkt 1 lit. b, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wielkością średniorocznej sprzedaży mleka oszacowanej w sposób określony w § 4 na podstawie okresu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, a przyznaną dotychczas indywidualną ilością referencyjną, albo

c) w § 1 pkt 1 lit. c, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wielkością średniorocznej sprzedaży mleka oszacowanej w sposób określony w § 4 na podstawie okresu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, a przyznaną dotychczas indywidualną ilością referencyjną;

2) dostawcy bezpośredniemu rozwijającemu produkcję mleka, spełniającemu warunki określone w § 1 pkt 2, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wielkością udokumentowanej sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku referencyjnym a indywidualną ilością referencyjną przyznaną na podstawie roku referencyjnego;

3) dostawcy hurtowemu rozpoczynającemu produkcję mleka, spełniającemu warunki określone w § 1 pkt 3, w wysokości stanowiącej wielkość średniorocznej sprzedaży mleka oszacowanej w sposób określony w § 4.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »