| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 stycznia 2005 r.

w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wzór książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zwanej dalej „książeczką badań profilaktycznych”.

2. Wzór książeczki badań profilaktycznych stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach narażenia zawodowego na działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego narażenia.

2. W razie likwidacji lub upadłości pracodawcy dane, o których mowa w ust. 1, wpisuje i aktualizuje właściwy ze względu na miejsce położenia zakładu, o którym mowa w § 1 ust. 1, wojewódzki ośrodek medycyny pracy na podstawie posiadanej dokumentacji, a w przypadku jej braku – na podstawie danych uzyskanych od właściwego państwowego inspektora sanitarnego, który sprawował lub sprawuje nadzór nad warunkami pracy u pracodawcy.

§ 3.
Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, zobowiązany jest dokonywać odpowiednich wpisów w książeczce badań profilaktycznych.
§ 4.
1. Zachowują ważność książeczki badań profilaktycznych wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Książeczki badań profilaktycznych, o których mowa w § 1, pracodawca lub wojewódzki ośrodek medycyny pracy wystawia po wyczerpaniu, będących w jego posiadaniu, książeczek badań profilaktycznych wydrukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Książeczki badań profilaktycznych wydrukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być wystawiane przez pracodawcę lub wojewódzki ośrodek medycyny pracy nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, oraz sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 92, poz. 1061).

Załącznik 1. [WZÓR KSIĄŻECZKI BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 stycznia 2005 r. (poz. 109)

WZÓR KSIĄŻECZKI BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »