| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 stycznia 2005 r.

w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa stawkę dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich, wyrównującej przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ulg przejazdowych określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966), zwanej dalej „dotacją”, oraz szczegółowe zasady, tryb jej udzielania i rozliczania.
§ 2.
Dotacją nie są dofinansowane przejazdy kolejowe, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135).
§ 3.
1. Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zewidencjonowanej sprzedaży biletów:

1) jednorazowych z ulgą 37 %, 49 %, 78 %, 95 % i 100 %,

2) miesięcznych imiennych z ulgą 37 %, 49 % i 78 %

– skorygowanej o zwroty biletów niewykorzystanych i anulowanych.

2. Z podstawy obliczenia należnej dotacji wyłącza się wartość pobranych przez przewoźnika kolejowego:

1) dopłat za zmianę przez podróżnego klasy pociągu;

2) jednorazowych dopłat do pociągów objętych dopłatą;

3) innych należności związanych z wykonaniem usług przewozu osób, inkasowanych przez konduktorów w pociągach.

§ 4.
Ustala się stawkę dotacji w wysokości 100 % podstawy obliczenia należnej dotacji, o której mowa w § 3.
§ 5.
Ogólna kwota dotacji stanowiąca iloczyn stawki dotacji, określonej w § 4, oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych przy sprzedaży ulgowych biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych, o której mowa w § 3, nie może przekroczyć kwoty 390 000 tys. zł.
§ 6.
Przewoźnik kolejowy sporządza rozliczenie dotacji na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§ 7.
1. W przypadku zaniechania, w ciągu roku, działalności objętej dotowaniem, przewoźnik kolejowy powiadamia właściwy urząd skarbowy i ministra właściwego do spraw transportu oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji, w tym pobranej zaliczki, przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.

2. Właściwym urzędem skarbowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania przewozów, które są podstawą rozliczeń z tytułu dotacji przedmiotowej, a jeżeli przewozy te są wykonywane na terenie właściwości dwóch lub więcej urzędów skarbowych – urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przewoźnika kolejowego.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 20, poz. 244).
§ 9.
1. Stawkę dotacji, określoną w § 4, stosuje się do przewozów zrealizowanych od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Rozliczenia z budżetem dotacji za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonuje się jednocześnie z rozliczeniem dotacji za pierwszy okres rozliczeniowy, następujący po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 23, poz. 201 i Nr 269, poz. 2671).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 stycznia 2005 r. (poz. 116)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Pilikowski

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »