| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) dane, jakie powinien zawierać wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego;

2) szczegółowe warunki utworzenia punktu legalizacyjnego;

3) zakres wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego.

§ 2.
Wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego powinien zawierać:

1) wskazanie firmy albo nazwy (imię i nazwisko) wnioskodawcy, formy prawnej wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz jego siedziby i adresu;

2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji działalności gospodarczej);

4) informacje dotyczące planowanej działalności, zawierające:

a) adres punktu legalizacyjnego,

b) opis miejsca, w którym będzie wykonywana legalizacja, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w § 3 ust. 2,

c) określenie rodzaju przyrządu pomiarowego, który będzie legalizowany w punkcie legalizacyjnym;

5) wykaz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1, z podaniem ich:

a) nazw i typów,

b) znaków i numerów fabrycznych,

c) charakterystyk metrologicznych;

6) harmonogram przeprowadzania ekspertyz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych i wzorcowania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego;

7) określenie sposobu dokumentowania czynności podczas legalizacji;

8) określenie danych dotyczących personelu pomocniczego, który będzie brał udział w wykonywaniu czynności związanych z legalizacją, a w szczególności z podaniem imienia i nazwiska, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego i ukończonych szkoleń;

9) wykaz załączników;

10) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

11) podpis wnioskodawcy.

§ 3.
1. Do wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego należy dołączyć:

1) kopie aktualnych świadectw:

a) ekspertyz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1, wykonanych przez Główny Urząd Miar lub urząd miar, któremu Prezes Głównego Urzędu Miar powierzył ich wykonanie, potwierdzających możliwość ich zastosowania do wykonywania czynności związanych z legalizacją,

b) wzorcowania przyrządów pomiarowych stosowanych podczas wykonywania czynności związanych z legalizacją, w tym wchodzących w skład stanowisk pomiarowych oraz stosowanych do monitorowania warunków środowiskowych, wykonanych przez administrację miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

3) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki numer posiada;

4) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub innego dowodu nadania numeru identyfikacji statystycznej, o ile wnioskodawca taki numer posiada.

2. Miejsce, w którym wnioskodawca będzie wykonywał legalizację, powinno:

1) być wydzielone i oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację jako wykorzystywanego do wykonywania czynności związanych z legalizacją;

2) zapewniać warunki środowiskowe, w jakich ma być wykonywana legalizacja, wynikające z przepisów określających szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji;

3) mieć ograniczony dostęp dla osób niewykonujących czynności związanych z legalizacją;

4) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odrębnych przepisach.

3. Wnioskodawca powinien:

1) zapewniać przechowywanie stempli i naklejek legalizacyjnych w sposób bezpieczny i niedostępny dla osób nieuprawnionych;

2) zapewniać środki i materiały niezbędne do wykonywania czynności związanych z legalizacją;

3) stosować wzorce masy wyłącznie do czynności związanych z legalizacją.

§ 4.
Wyposażenie techniczne punktu legalizacyjnego powinno:

1) być oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację jako stosowanego do wykonywania legalizacji;

2) posiadać instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim.

§ 5.
1. Zakres wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego, w zależności od rodzaju legalizowanego przyrządu pomiarowego, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Elementy wyposażenia technicznego wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia mogą być zastąpione innymi, pod warunkiem że zapewniają one równoważność działania pod względem metrologicznym oraz posiadają aktualne świadectwa ekspertyzy lub wzorcowania.

3. W skład wyposażenia technicznego, oprócz wymienionych w załączniku do rozporządzenia przyrządów pomiarowych, mogą wchodzić dodatkowe przyrządy, narzędzia i inne wyposażenie pomocnicze, wykorzystywane do wykonywania czynności związanych z legalizacją i monitorowaniem warunków środowiskowych.

§ 6.
1. Przed wydaniem decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego Prezes Głównego Urzędu Miar przeprowadza czynności sprawdzające w miejscu, w którym ma być utworzony punkt legalizacyjny, w zakresie stwierdzenia zgodności danych podanych we wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 1, sporządzany jest protokół.

§ 7.
Podmiot, u którego utworzono punkt legalizacyjny, powinien zgłaszać Prezesowi Głównego Urzędu Miar wszelkie zmiany danych, o których mowa w § 2, w terminie 14 dni od ich powstania, w formie pisemnej.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

Załącznik 1. [ZAKRES WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO PUNKTU LEGALIZACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU LEGALIZOWANEGO PRZYRZĄDU POMIAROWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 12 stycznia 2005 r. (poz. 126)

ZAKRES WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO PUNKTU LEGALIZACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU LEGALIZOWANEGO PRZYRZĄDU POMIAROWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »