| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) dane, jakie powinien zawierać wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego;

2) szczegółowe warunki utworzenia punktu legalizacyjnego;

3) zakres wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego.

§ 2.
Wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego powinien zawierać:

1) wskazanie firmy albo nazwy (imię i nazwisko) wnioskodawcy, formy prawnej wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz jego siedziby i adresu;

2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji działalności gospodarczej);

4) informacje dotyczące planowanej działalności, zawierające:

a) adres punktu legalizacyjnego,

b) opis miejsca, w którym będzie wykonywana legalizacja, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w § 3 ust. 2,

c) określenie rodzaju przyrządu pomiarowego, który będzie legalizowany w punkcie legalizacyjnym;

5) wykaz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1, z podaniem ich:

a) nazw i typów,

b) znaków i numerów fabrycznych,

c) charakterystyk metrologicznych;

6) harmonogram przeprowadzania ekspertyz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych i wzorcowania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego;

7) określenie sposobu dokumentowania czynności podczas legalizacji;

8) określenie danych dotyczących personelu pomocniczego, który będzie brał udział w wykonywaniu czynności związanych z legalizacją, a w szczególności z podaniem imienia i nazwiska, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego i ukończonych szkoleń;

9) wykaz załączników;

10) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

11) podpis wnioskodawcy.

§ 3.
1. Do wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego należy dołączyć:

1) kopie aktualnych świadectw:

a) ekspertyz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1, wykonanych przez Główny Urząd Miar lub urząd miar, któremu Prezes Głównego Urzędu Miar powierzył ich wykonanie, potwierdzających możliwość ich zastosowania do wykonywania czynności związanych z legalizacją,

b) wzorcowania przyrządów pomiarowych stosowanych podczas wykonywania czynności związanych z legalizacją, w tym wchodzących w skład stanowisk pomiarowych oraz stosowanych do monitorowania warunków środowiskowych, wykonanych przez administrację miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

3) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki numer posiada;

4) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub innego dowodu nadania numeru identyfikacji statystycznej, o ile wnioskodawca taki numer posiada.

2. Miejsce, w którym wnioskodawca będzie wykonywał legalizację, powinno:

1) być wydzielone i oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację jako wykorzystywanego do wykonywania czynności związanych z legalizacją;

2) zapewniać warunki środowiskowe, w jakich ma być wykonywana legalizacja, wynikające z przepisów określających szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji;

3) mieć ograniczony dostęp dla osób niewykonujących czynności związanych z legalizacją;

4) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odrębnych przepisach.

3. Wnioskodawca powinien:

1) zapewniać przechowywanie stempli i naklejek legalizacyjnych w sposób bezpieczny i niedostępny dla osób nieuprawnionych;

2) zapewniać środki i materiały niezbędne do wykonywania czynności związanych z legalizacją;

3) stosować wzorce masy wyłącznie do czynności związanych z legalizacją.

§ 4.
Wyposażenie techniczne punktu legalizacyjnego powinno:

1) być oznakowane w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację jako stosowanego do wykonywania legalizacji;

2) posiadać instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim.

§ 5.
1. Zakres wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego, w zależności od rodzaju legalizowanego przyrządu pomiarowego, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Elementy wyposażenia technicznego wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia mogą być zastąpione innymi, pod warunkiem że zapewniają one równoważność działania pod względem metrologicznym oraz posiadają aktualne świadectwa ekspertyzy lub wzorcowania.

3. W skład wyposażenia technicznego, oprócz wymienionych w załączniku do rozporządzenia przyrządów pomiarowych, mogą wchodzić dodatkowe przyrządy, narzędzia i inne wyposażenie pomocnicze, wykorzystywane do wykonywania czynności związanych z legalizacją i monitorowaniem warunków środowiskowych.

§ 6.
1. Przed wydaniem decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego Prezes Głównego Urzędu Miar przeprowadza czynności sprawdzające w miejscu, w którym ma być utworzony punkt legalizacyjny, w zakresie stwierdzenia zgodności danych podanych we wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 1, sporządzany jest protokół.

§ 7.
Podmiot, u którego utworzono punkt legalizacyjny, powinien zgłaszać Prezesowi Głównego Urzędu Miar wszelkie zmiany danych, o których mowa w § 2, w terminie 14 dni od ich powstania, w formie pisemnej.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

Załącznik 1. [ZAKRES WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO PUNKTU LEGALIZACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU LEGALIZOWANEGO PRZYRZĄDU POMIAROWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 12 stycznia 2005 r. (poz. 126)

ZAKRES WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO PUNKTU LEGALIZACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU LEGALIZOWANEGO PRZYRZĄDU POMIAROWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »