| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego

Na podstawie art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb działania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, zwanej dalej „Komisją"

2) wysokość wynagrodzenia przyznawanego za udział w pracach Komisji członkom Komisji i konsultantom powołanym do udziału w przeprowadzeniu egzaminu z określonego języka.

§ 2.
Przewodniczącego Komisji oraz jego zastępcę wyznacza Minister Sprawiedliwości spośród członków Komisji.
§ 3.
Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz zapewnia prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na tłumacza przysięgłego, zwanego dalej „egzaminem", a ponadto:

1) odpowiada za niezwłoczne przekazywanie Ministrowi Sprawiedliwości kopii protokołu z przebiegu egzaminu na tłumacza przysięgłego;

2) składa corocznie Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie z działalności Komisji;

3) reprezentuje Komisję na zewnątrz.

§ 4.
Zastępca Przewodniczącego Komisji:

1) zastępuje Przewodniczącego Komisji w razie jego nieobecności;

2) wykonuje czynności powierzone mu przez Przewodniczącego Komisji.

§ 5.
1. Komisja przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.

2. Przewodniczący Komisji wyznacza termin egzaminu w zależności od liczby złożonych przez kandydatów wniosków, z tym że egzamin nie może rozpocząć się później niż w terminie roku od dnia złożenia wniosku przez kandydata.

§ 6.
1. Komisja przeprowadza egzamin w zespołach egzaminacyjnych liczących od trzech do pięciu członków, wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji.

2. Funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego pełni, wchodzący w skład zespołu, Przewodniczący Komisji lub jego zastępca albo członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji.

§ 7.
1. Przewodniczący Komisji może wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o powołanie jednego lub dwóch konsultantów do udziału w przeprowadzeniu egzaminu z określonego języka w przypadku, jeżeli obciążenie pracą członków Komisji lub ich wiedza i umiejętności tłumaczeniowe z określonego języka nie gwarantują właściwego przeprowadzenia egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji załącza imiona i nazwiska kandydatów na konsultantów, kopie dokumentów uprawdopodobniających wysoki poziom wiedzy w zakresie danego języka obcego i technik tłumaczeniowych oraz pisemną zgodę kandydatów na konsultantów na udział w pracach zespołu egzaminacyjnego.

3. Minister Sprawiedliwości może odwołać konsultanta w każdej chwili, na wniosek Przewodniczącego Komisji.

§ 8.
1. Zadania egzaminacyjne przygotowują, wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji, jeden lub więcej członków zespołu egzaminacyjnego.

2. Przewodniczący Komisji zatwierdza zadania egzaminacyjne, mając na uwadze zapewnienie porównywalnego poziomu egzaminów z określonego języka.

3. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane oraz przekazywane w sposób i warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 9.
1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2 000 zł.

2. Zastępcy Przewodniczącego Komisji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 300 zł.

3. Członkom Komisji, w tym Przewodniczącemu Komisji oraz jego zastępcy, a także konsultantom przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego egzamin na tłumacza przysięgłego w wysokości 1 800 zł.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »