reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 stycznia 2005 r.

w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Na podstawie art. 197 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej;

2) sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości;

3) regulamin działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej;

4) sposób ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Rozdział 2

Organizacja Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

§ 3.

1. W skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, zwanej dalej „Komisją”, wchodzą:

1) przewodniczący;

2) trzech wiceprzewodniczących, odpowiednio dla:

a) rzeczoznawców majątkowych,

b) pośredników w obrocie nieruchomościami,

c) zarządców nieruchomości;

3) pozostali członkowie.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 tworzą Prezydium Komisji.

3. W ramach Komisji działają trzy sekcje, odpowiednio dla:

1) rzeczoznawców majątkowych;

2) pośredników w obrocie nieruchomościami;

3) zarządców nieruchomości.

§ 4.
Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje minister.

Rozdział 3

Sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

§ 5.

1. O wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej minister zawiadamia osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami lub licencję zawodową zarządcy nieruchomości, której to postępowanie dotyczy, zwaną dalej „osobą, wobec której wszczęto postępowanie”, i przekazuje sprawę do Komisji.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 194 ust. 1b ustawy, o wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej i przekazaniu sprawy do Komisji zawiadamia się sąd.

§ 6.
1. Przewodniczący Komisji przekazuje sprawę, o której mowa w § 5 ust. 1, właściwemu wiceprzewodniczącemu Komisji.

2. Wiceprzewodniczący Komisji, każdy w zakresie swej właściwości, przygotowuje sprawę do rozpatrzenia przez Komisję, w tym:

1) wyznacza skład zespołu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwanego dalej „zespołem”;

2) przekazuje zespołowi dotychczas zgromadzoną dokumentację w tej sprawie;

3) wyznacza pierwszy termin posiedzenia zespołu, zawiadamiając o tym ministra, członków zespołu oraz osobę, wobec której wszczęto postępowanie.

3. Do składu zespołu wyznacza się trzy osoby, w tym przewodniczącego zespołu.

4. Do składu zespołu może być wyznaczony przewodniczący lub właściwy wiceprzewodniczący Komisji.

5. Do składu zespołu nie mogą być wyznaczone osoby bliskie osoby, wobec której wszczęto postępowanie, a także osoby, które pozostają z tą osobą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności ustaleń członków zespołu w trakcie postępowania wyjaśniającego.

6. Członek Komisji jest obowiązany powiadomić wiceprzewodniczącego Komisji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 5.

§ 7.
1. Skład zespołu zostaje zmieniony, jeżeli:

1) wobec członka zespołu wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

2) po wyznaczeniu składu zespołu wyszły na jaw okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 5.

2. Skład zespołu może zostać zmieniony, jeżeli:

1) członek zespołu zgłosił niemożność uczestniczenia w wyznaczonym posiedzeniu zespołu;

2) członek zespołu nie uczestniczył w wyznaczonym posiedzeniu zespołu.

§ 8.
1. Termin pierwszego posiedzenia zespołu nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia osobie, wobec której wszczęto postępowanie, zawiadomienia o wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

2. Ustalając termin pierwszego posiedzenia zespołu, uwzględnia się w szczególności:

1) możliwość dojazdu na posiedzenie osób uczestniczących w posiedzeniu;

2) przewidywany czas trwania posiedzenia.

3. W zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu zespołu wyznacza się osobie, wobec której wszczęto postępowanie, termin do złożenia wyjaśnień, a także informuje o możliwości ustanowienia obrońcy lub o możliwości wystąpienia do przewodniczącego Komisji o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

§ 9.
1. Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, która ustanowiła obrońcę, jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu zespołu zawiadomić o tym Komisję, wskazując imię i nazwisko obrońcy oraz jego adres do korespondencji. Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, przekazuje Komisji także oświadczenie obrońcy o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji, chyba że obrońca został ustanowiony zgodnie z przepisami o adwokaturze.

2. Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, która nie ustanowiła obrońcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu zespołu może zwrócić się do przewodniczącego Komisji o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

3. Na uzasadniony wniosek osoby, wobec której wszczęto postępowanie, lub jej obrońcy z urzędu, przewodniczący Komisji może wyznaczyć nowego obrońcę z urzędu w miejsce dotychczasowego.

4. Ustanowiony obrońca lub wyznaczony obrońca z urzędu jest uprawniony do uczestniczenia w postępowaniu wyjaśniającym.

5. Obrońca może pełnić rolę pełnomocnika, o którym mowa w art. 195 ust. 1 ustawy, w postępowaniu wyjaśniającym, pod warunkiem udzielenia obrońcy pisemnego pełnomocnictwa przez osobę, wobec której wszczęto postępowanie.

§ 10.
1. Minister prowadzi i aktualizuje listę obrońców z urzędu spośród osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

2. Obrońcą z urzędu nie może być członek Komisji.

3. Obrońca z urzędu może bronić kilku osób, wobec których wszczęto postępowania, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności.

§ 11.
W celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy przewodniczący Komisji z upoważnienia ministra może zwracać się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
§ 12.
1. Posiedzenie zespołu przygotowuje się i przeprowadza w miarę możliwości w taki sposób, aby podczas pierwszego posiedzenia można było wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy.

2. W posiedzeniu zespołu uczestniczą wszyscy członkowie zespołu.

3. Za zgodą przewodniczącego zespołu przebieg posiedzenia może być utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w posiedzeniu.

4. Z każdego posiedzenia zespół sporządza protokół, który powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia. Protokół, po odczytaniu w obecności osób uczestniczących w posiedzeniu, podpisują wszyscy członkowie zespołu.

§ 13.
W przypadku gdy podczas pierwszego posiedzenia zespołu nie można wyjaśnić wszystkich okoliczności sprawy, wiceprzewodniczący Komisji wyznacza termin kolejnego posiedzenia zespołu. Przy wyznaczaniu terminu kolejnego posiedzenia przepisy § 6 ust. 2 pkt 3 i § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 14.
Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu, a w szczególności:

1) organizuje posiedzenia zespołu oraz zapewnia, aby posiedzenia rozpoczynały się punktualnie oraz przebiegały w sposób sprawny i niezakłócony;

2) informuje osobę, wobec której wszczęto postępowanie, o jej prawach i obowiązkach;

3) zapoznaje członków zespołu z dokumentacją dotyczącą postępowania;

4) przedstawia na posiedzeniu zespołu zarzuty wobec osoby, wobec której wszczęto postępowanie, oraz okoliczności mające znaczenie w postępowaniu;

5) w przypadku zmiany składu zespołu informuje nowo powołanego członka zespołu o dotychczasowym przebiegu postępowania;

6) gromadzi dokumentację z przebiegu postępowania.

§ 15.
1. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem protokołu końcowego, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i daty przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego;

2) imiona i nazwiska członków zespołu;

3) imię i nazwisko osoby, wobec której wszczęto postępowanie, pełnomocnika, o ile został ustanowiony, oraz obrońcy, o ile został ustanowiony lub wyznaczony z urzędu;

4) podstawę wszczęcia postępowania wyjaśniającego;

5) zarzuty postawione osobie, wobec której wszczęto postępowanie;

6) opis przebiegu postępowania wyjaśniającego, w tym informację o złożonych przez osobę, wobec której wszczęto postępowanie, wyjaśnieniach oraz dokumentach;

7) ocenę zasadności zarzutów oraz innych okoliczności sprawy wraz ze wskazaniem, które zarzuty zostały udokumentowane, a które zostały odrzucone, oraz ze wskazaniem, jakie przepisy prawne zostały naruszone przez osobę, wobec której wszczęto postępowanie;

8) wniosek o zastosowanie jednej z kar dyscyplinarnych, o których mowa odpowiednio w art. 178 ust. 2, art. 183 ust. 2 oraz art. 188 ust. 2 ustawy, albo o umorzenie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

9) podpisy członków zespołu;

10) inne informacje istotne dla sprawy, będącej przedmiotem postępowania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, jest podejmowany większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

3. Członek zespołu w zakresie wnioskowanej kary może złożyć do protokołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

§ 16.
1. Zespół przekazuje właściwemu wiceprzewodniczącemu Komisji dokumentację z postępowania wyjaśniającego, w tym protokół końcowy, nie później niż 21 dni od dnia ostatniego posiedzenia zespołu.

2. Wiceprzewodniczący Komisji sprawdza kompletność dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, podpisuje protokół końcowy, a następnie niezwłocznie przekazuje dokumentację ministrowi.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów w dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego minister zwraca wiceprzewodniczącemu Komisji tę dokumentację w celu jej uzupełnienia lub poprawy.

Rozdział 4

Regulamin działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

§ 17.

1. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję, kieruje całokształtem spraw związanych z realizacją zadań Komisji oraz w szczególności:

1) zwołuje, za zgodą ministra, posiedzenia Prezydium Komisji oraz posiedzenia plenarne Komisji;

2) przekazuje członkom Komisji informacje niezbędne dla jej działalności;

3) wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu;

4) zwraca się z upoważnienia ministra o udzielenie informacji niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób;

5) rozpatruje skargi na działalność zespołów lub członków Komisji;

6) wnioskuje do ministra o przeprowadzenie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;

7) przedstawia ministrowi wnioski o wypłatę wynagrodzeń dla członków Komisji i obrońców z urzędu oraz wnioski o refundację innych wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;

8) sporządza roczne sprawozdania z działalności Komisji i przekazuje je ministrowi w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Komisją kieruje wyznaczony przez przewodniczącego Komisji wiceprzewodniczący Komisji lub inny członek Komisji.

§ 18.
1. Wiceprzewodniczący Komisji kieruje bezpośrednio odpowiednią sekcją oraz w szczególności:

1) informuje członków odpowiedniej sekcji o ustaleniach podjętych na posiedzeniach Prezydium Komisji;

2) zapewnia, aby postępowania wyjaśniające przebiegały w sposób sprawny i niezakłócony;

3) zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą postępowań wyjaśniających oraz przekazuje ją zespołowi;

4) wyznacza składy zespołów;

5) wyznacza terminy posiedzeń zespołów, zawiadamia o wyznaczonych terminach ministra, członków zespołów, osoby, wobec których wszczęto postępowanie, lub pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, oraz obrońców, o ile zostali ustanowieni lub wyznaczeni z urzędu;

6) prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;

7) przekazuje ministrowi dokumentację dotyczącą postępowania wyjaśniającego;

8) sporządza roczne sprawozdania z działalności sekcji i przekazuje je przewodniczącemu Komisji w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

2. W razie nieobecności wiceprzewodniczącego Komisji odpowiednią sekcją kieruje przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez przewodniczącego Komisji inny członek tej sekcji.

§ 19.
1. Posiedzenia plenarne Komisji zwołuje się w celu omówienia spraw związanych z organizacją i przebiegiem postępowań wyjaśniających, w tym problemów wynikających z prowadzonej działalności Komisji, a także w celu przeprowadzenia szkoleń członków Komisji.

2. Posiedzenia plenarne zwoływane są dla wszystkich członków Komisji lub dla członków poszczególnych sekcji.

3. Posiedzenie plenarne powinno być zwołane przynajmniej raz w roku.

4. Posiedzenia Prezydium Komisji zwoływane są w razie potrzeby, w celu przygotowania posiedzeń plenarnych Komisji, a także w innych sprawach dotyczących Komisji niewymagających udziału wszystkich członków Komisji.

5. Przewodniczący Komisji sporządza sprawozdania z posiedzeń Prezydium Komisji lub z posiedzeń plenarnych wszystkich członków Komisji.

6. Wiceprzewodniczący Komisji sporządza sprawozdania z posiedzeń plenarnych członków poszczególnych sekcji.

Rozdział 5

Sposób ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania

§ 20.

1. Koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej pokrywane są ze środków budżetu państwa znajdujących się w dyspozycji ministra.

2. Koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej obejmują w szczególności wydatki na:

1) organizowanie posiedzeń Prezydium Komisji i posiedzeń plenarnych Komisji;

2) organizowanie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;

3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla działalności Komisji;

4) nabycie niezbędnych dla działalności Komisji materiałów biurowych oraz publikacji specjalistycznych;

5) wynagrodzenia członków Komisji i obrońców z urzędu;

6) delegacje i koszty noclegów członków Komisji i obrońców z urzędu;

7) usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz powielanie materiałów związanych z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.

§ 21.
Koszty, o których mowa w § 20 ust. 2, ustala się na podstawie:

1) rachunków;

2) biletów za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego;

3) potwierdzonych delegacji;

4) wniosków o wypłatę wynagrodzeń;

5) innych dowodów potwierdzających poniesione wydatki.

§ 22.
Członkom Komisji i obrońcom z urzędu przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów, z tym że:

1) koszty podróży środkami publicznego transportu zbiorowego są zwracane w wysokości zapłaconej ceny biletu za przejazd określonym środkiem transportu;

2) w razie przejazdu samochodem stanowiącym ich własność lub przelotu samolotem koszty są zwracane w wysokości nieprzekraczającej ceny biletu za podróż środkami publicznego transportu zbiorowego;

3) koszty noclegu w hotelu udokumentowane rachunkiem są zwracane w wysokości poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 250 zł za dobę hotelową.

§ 23.
Przewodniczącemu Komisji przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 800 zł.
§ 24.
1. Członkom Prezydium Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł za udział w posiedzeniu Prezydium Komisji.

2. Za udział w posiedzeniu plenarnym Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 300 zł – członkom Prezydium Komisji;

2) 200 zł – pozostałym członkom Komisji.

§ 25.
1. Wiceprzewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każdą przygotowaną sprawę będącą przedmiotem postępowania wyjaśniającego.

2. Członkom zespołu i obrońcom z urzędu przysługuje wynagrodzenie za rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wyjaśniającym.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

1) 800 zł za sprawę – dla przewodniczącego zespołu;

2) 400 zł za sprawę – dla członka zespołu;

3) 400 zł za sprawę – dla obrońcy z urzędu.

4. W przypadku zmiany składu zespołu lub obrońcy z urzędu w trakcie postępowania wyjaśniającego wynagrodzenie ustala się w wysokości określonej w ust. 3, w proporcji zachodzącej między liczbą posiedzeń zespołu, w których uczestniczył członek zespołu lub obrońca z urzędu, a liczbą wszystkich posiedzeń zespołu.

5. Obrońcy z urzędu, który złożył rezygnację z reprezentowania osoby, wobec której wszczęto postępowanie, wynagrodzenie nie przysługuje.

6. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–4, wypłaca się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i przekazaniu dokumentacji ministrowi.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 26.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do czynności podejmowanych przez Komisję po tym dniu stosuje się przepisy rozporządzenia.
§ 27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama