Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) Ip. 198 otrzymuje brzmienie:

„198. Insulini injectio neutralis

infoRgrafika

infoRgrafika

2) Ip. 199 otrzymuje brzmienie:

„199. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

infoRgrafika

infoRgrafika

3) Ip. 200 otrzymuje brzmienie:

„200. Insulini injectio neutralis lisprum

infoRgrafika

4) Ip. 201 otrzymuje brzmienie:

„201. Insulini injectio neutralis lisprum + Insulinum lisprum zinci protaminati injectio

infoRgrafika

5) Ip. 202 otrzymuje brzmienie:

„202. Insulinum isophanum

infoRgrafika

infoRgrafika

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-01-28
  • Data wejścia w życie: 2005-02-01
  • Data obowiązywania: 2005-02-01
  • Dokument traci ważność: 2006-07-01

Dziennik Ustaw