reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

Na podstawie art. 92a ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, w czasie trwania stosunku pracy otrzymują, na swój wniosek, legitymację służbową, zwaną dalej „legitymacją”, potwierdzającą zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego.

2. Wzór legitymacji został określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Legitymację wystawia nauczycielowi akademickiemu rektor w terminie 14 dni od dnia złożenia przez nauczyciela akademickiego wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 3.
1. W przypadku utraty legitymacji rektor wydaje jej duplikat.

2. Duplikat legitymacji wystawia się według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się napis „DUPLIKAT”.

3. Nauczyciel akademicki, który po otrzymaniu duplikatu legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją rektorowi.

§ 4.
1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany imienia, nazwiska, zmiany nazwy uczelni, a także w przypadku upływu terminu ważności legitymacji, albo

2) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela akademickiego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, rektor niezwłocznie stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji i wydaje nową legitymację.

§ 5.
Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 stycznia 2005 r. (poz. 145)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama