reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość dodatku motywacyjnego i służbowego oraz warunki ich przyznawania, a także warunki przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, zwanych dalej „nauczycielami”.
§ 2.
1. Wysokość dodatku służbowego dla nauczyciela uzależniona jest od zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków oraz złożoności wykonywanych zadań.

2. Wysokość dodatku służbowego dla nauczyciela ustala dyrektor odpowiednio Centralnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej, a dla dyrektora Centralnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

3. Wysokość stawek dodatku służbowego została określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.
1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego:

1) nauczycielowi – jest uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu odpowiednio Centralnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej;

2) dyrektorowi Centralnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej – jest skuteczne zarządzanie komisją zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor odpowiednio Centralnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej, a dla dyrektora Centralnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 4.
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny (Dz. U. Nr 83, poz. 943) w części uregulowanej w niniejszym rozporządzeniu.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ STAWEK DODATKU SŁUŻBOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 28 stycznia 2005 r. (poz. 180)

WYSOKOŚĆ STAWEK DODATKU SŁUŻBOWEGO

Lp.

Stanowisko

Wysokość dodatku miesięcznie w %
w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego

Centralna Komisja Egzaminacyjna

1

Dyrektor

50–200

2

Wicedyrektor

40–165

3

Kierownik wydziału (zespołu, pracowni)

30–145

4

Zastępca kierownika wydziału (zespołu, pracowni)

25–140

5

Starszy ekspert

20–105

6

Ekspert

15– 85

Okręgowe komisje egzaminacyjne

1

Dyrektor

40–180

2

Wicedyrektor

30–165

3

Kierownik wydziału (zespołu, pracowni)

25–125

4

Zastępca kierownika wydziału (zespołu, pracowni)

20–105

5

Starszy egzaminator i starszy ekspert

15–100

6

Egzaminator i ekspert

10– 80

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 lutego 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama