reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki tworzenia funduszy,

2) sposób prowadzenia gospodarki finansowej

– Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji – rozumie się przez to Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) jednostkach organizacyjnych Agencji – rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w § 3;

3) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres sprawozdawczy, za który Agencja sporządza sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, ustalony w polityce rachunkowości przez Prezesa Agencji na podstawie odrębnych przepisów;

4) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych potnych miesięcy kalendarzowych, ustalony w polityce rachunkowości przez Prezesa Agencji na podstawie odrębnych przepisów;

5) roku budżetowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy, na który jest uchwalony budżet państwa;

6) ustawie bez bliższego określenia – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Gospodarkę finansową Agencji prowadzą:

1) Biuro Prezesa Agencji;

2) oddziały regionalne Agencji;

3) inne niż określone w pkt 1 i 2 jednostki organizacyjne utworzone przez Prezesa Agencji na podstawie § 9 ust. 3 pkt 19 statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 148, poz. 1558), zwanego dalej „Statutem Agencji".

Rozdział 2

Fundusze Agencji

§ 4.

1. Fundusz zasobowy tworzą jednostki organizacyjne Agencji w wartości mienia powierzonego Agencji przez Skarb Państwa.

2. Fundusz zasobowy ulega zwiększeniu o wartość:

1) mienia przekazanego Agencji w ciągu roku obrotowego przez:

a) Skarb Państwa,

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

2) mienia powstałego w wyniku realizacji zadań, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy, sfinansowanych z funduszu rezerwowego;

3) inwestycji, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy, sfinansowanych z dotacji budżetowych, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy;

4) zysku netto Agencji, wynikającą z podziału wyniku finansowego Agencji.

3. Fundusz zasobowy ulega zmniejszeniu o wartość:

1) mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa – sprzedanego, zlikwidowanego albo nieodpłatnie przekazanego przez Agencję;

2) umorzenia składników majątkowych zaliczonych do aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa;

3) pokrycia straty netto Agencji przewyższającej kwotę funduszu rezerwowego.

§ 5.
1. Fundusz rezerwowy tworzy Prezes Agencji z zysku netto Agencji.

2. Dysponentem funduszu rezerwowego jest Prezes Agencji.

3. Fundusz rezerwowy ulega zwiększeniu o wartość zysku netto Agencji, wynikającą z podziału wyniku finansowego Agencji.

4. Fundusz rezerwowy ulega zmniejszeniu o wartość:

1) pokrycia straty netto Agencji;

2) wsparcia realizacji zadań, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy.

Rozdział 3

Gospodarka finansowa Agencji

§ 6.

Zadania Agencji, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy, są finansowane z uzyskiwanych przez Agencję przychodów, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy.
§ 7.
1. Podstawą gospodarki finansowej Agencji jest roczny plan finansowy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy. Plan ten uwzględnia roczny plan finansowy Agencji ustalony w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy.

2. W rocznym planie finansowym Agencji wyodrębnia się:

1) przychody własne;

2) dotacje budżetowe, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy;

3) wydatki, w tym:

a) wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,

b) majątkowe;

4) wynik finansowy;

5) kierunki rozdysponowania funduszu rezerwowego, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy;

6) sposób pokrycia straty.

§ 8.
Podstawę gospodarki finansowej Agencji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia ustalenia rocznego planu finansowego Agencji stanowi projekt tego planu oceniony przez Radę Nadzorczą Agencji.
§ 9.
Prezes Agencji, po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej:

1) jeżeli roczny plan finansowy Agencji będzie ustalony w ustawie budżetowej – projekt tego planu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budżetu w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.3)).

2) jeżeli roczny plan finansowy Agencji nie jest ustalony w ustawie budżetowej – plan ustalony w sposób określony w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budżetu na zasadach określonych w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

§ 10.
1. Jednostki organizacyjne Agencji prowadzą gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowych tych jednostek.

2. Projekt rocznego planu finansowego jednostki organizacyjnej Agencji sporządza dyrektor tej jednostki, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa Agencji na podstawie § 9 ust. 3 pkt 10 Statutu Agencji.

3. Roczne plany finansowe jednostek organizacyjnych Agencji zatwierdza Prezes Agencji.

§ 11.
1. Prezes Agencji, po uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej Agencji i zgody Ministra Obrony Narodowej, może dokonywać zmian w rocznym planie finansowym Agencji w razie spełnienia warunków określonych w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepis § 9 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

2. Zmiany pomiędzy pozycjami w wyodrębnionych elementach rocznego planu finansowego – w planie dotacji budżetowych na realizacje zadań zleconych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej z zakresu administracji rządowej oraz w planie wydatków majątkowych, nie wymagają zgody Ministra Obrony Narodowej.

3. Zmiany w rocznym planie finansowym Agencji, o których mowa w ust. 1 i 2, powodują odpowiednie zmiany w rocznych planach finansowych jednostek organizacyjnych Agencji. Zmian tych dokonują właściwi dyrektorzy jednostek organizacyjnych Agencji, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa Agencji na podstawie § 9 ust. 3 pkt 10 Statutu Agencji.

§ 12.
Prezes Agencji może występować do Ministra Obrony Narodowej z wnioskami o przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji wydatków w szczegółowym planie wydatków (układzie wykonawczym) budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Agencji.

Rozdział 4

Rozliczenia wewnętrzne Agencji

§ 13.

1. Prezes Agencji przeznacza w ciągu roku obrotowego środki finansowe na cele określone w art. 16 ust. 3 ustawy, wynikające z rocznego planu finansowego Agencji.

2. Jednostki organizacyjne Agencji przekazują w ciągu roku obrotowego nadwyżki środków finansowych na rachunek bankowy Biura Prezesa Agencji. Nadwyżka środków finansowych jest ustalana za okresy sprawozdawcze przez dyrektora jednostki organizacyjnej Agencji. Przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy Biura Prezesa Agencji następuje na podstawie deklaracji rozliczeniowej sporządzonej przez dyrektora jednostki organizacyjnej Agencji, uwzględniającej wpływy i planowane wydatki danej jednostki organizacyjnej Agencji, w terminie do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

3. Wyniki finansowe brutto jednostek organizacyjnych Agencji podlegają przekazaniu na koniec roku obrotowego do Biura Prezesa Agencji.

4. Ostateczne rozliczenie jednostek organizacyjnych Agencji następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Agencji za dany rok obrotowy.

§ 14.
1. Dyrektor jednostki organizacyjnej Agencji sporządza sprawozdanie finansowe danej jednostki za rok obrotowy i przedstawia je Prezesowi Agencji.

2. Prezes Agencji sporządza sprawozdanie finansowe Agencji za rok obrotowy.

3. Prezes Agencji przedstawia Radzie Nadzorczej Agencji i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdanie finansowe Agencji za rok obrotowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Rozdział 5

Dotacje budżetowe

§ 15.

1. Na sfinansowanie realizacji zadań zleconych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy, Minister Obrony Narodowej przekazuje Agencji dotacje budżetowe ustalone w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy w części budżetu państwa, której jest dysponentem.

2. Finansowanie realizacji zadań zleconych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy, może być dokonywane do wysokości ustalonych dotacji budżetowych, z uwzględnieniem wsparcia realizacji tych zadań z funduszu rezerwowego Agencji.

§ 16.
Dotacje budżetowe, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy, są przekazywane Agencji na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Prezesem Agencji a działającym z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach budżetowych. Porozumienie określa w szczególności cel, na który dotacja budżetowa jest przekazywana, tryb i terminy jej przekazywania, sposób rozliczenia dotacji budżetowej oraz sposób sprawowania kontroli nad jej wykorzystaniem.
§ 17.
1. Dotacje budżetowe w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym na zadania zlecone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy, podlegają zwrotowi w terminie:

1) do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) do dnia 28 lutego następnego roku budżetowego na rachunek bieżący dochodów budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej, jeżeli zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości.

2. Zwrot dotacji budżetowych, o którym mowa w ust. 1, następuje w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 18.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, poczynając od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116,poz. 1203.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

4) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533) traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie tworzenia funduszy, prowadzenia gospodarki finansowej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 179, poz. 1754), w części dotyczącej tworzenia funduszy i prowadzenia gospodarki finansowej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama