Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 stycznia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 30, poz. 255, z 2006 r. Nr 12, poz. 74 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1008) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) skutków aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie w funduszu zasobowym.”,

b) w ust. 3:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mienia, w tym akcji lub udziałów w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, stanowiącego własność Skarbu Państwa – sprzedanego, zlikwidowanego albo przekazanego (w tym nieodpłatnie), umorzonych akcji lub udziałów w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, stanowiących własność Skarbu Państwa;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) skutków aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie w funduszu zasobowym;”;

2) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Roczne plany finansowe jednostek organizacyjnych Agencji ustala Prezes Agencji.”;

3) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zmiany w rocznym planie finansowym Agencji, o których mowa w ust. 1 i 2, powodują odpowiednie zmiany w rocznych planach finansowych jednostek organizacyjnych Agencji.”;

4) w § 13 uchyla się ust. 3;

5) w § 14 uchyla się ust. 1.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2014 r. poz. 930.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-11
  • Data wejścia w życie: 2015-02-26
  • Data obowiązywania: 2015-02-26
  • Dokument traci ważność: 2016-10-02

Dziennik Ustaw