| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 14 marca 2005 r.

w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, zwane dalej „świadectwami”, dyplomy ukończenia szkoły, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwane dalej „zaświadczeniami”, oraz indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych wydaje się na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wzory świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe oraz centra kształcenia ustawicznego, zwane dalej „szkołami”, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 4, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenia wydają okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej „komisjami okręgowymi”.

4. Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu wydają odpowiednio publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe.

5. Szkoła może wydawać świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty. Na świadectwie zamieszcza się informację: „Wzór zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w ................. w dniu .......... nr sprawy ..........”.

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub słuchacza, zwanego dalej „uczniem”, albo absolwenta, wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

7. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 3, dyplomy ukończenia szkoły, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę lub dokumentacji egzaminów eksternistycznych.

8. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 4, wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu maturalnego. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zwanego dalej „egzaminem zawodowym”. Zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej „sprawdzianem”, i egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

9. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych, z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych.

11. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń.

12. Przedszkole i szkoła podstawowa, w której są prowadzone oddziały przedszkolne, prowadzą imienną ewidencję wydanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych.

§ 2.
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla młodzieży, z zastrzeżeniem ust. 2, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

2. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, uczeń szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej dla młodzieży oraz słuchacz szkoły dla dorosłych, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

3. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem albo ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje odpowiednio świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem albo świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

5. Absolwent dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkoły średniej zawodowej, który zdał egzamin z nauki zawodu lub egzamin z przygotowania zawodowego, otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Po ukończeniu szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.

§ 3.
Absolwent dotychczsowej ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał egzamin dojrzałości, otrzymuje świadectwo dojrzałości.
§ 4.
1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego oraz absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości.

2. Na świadectwie dojrzałości, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, z zastrzeżeniem ust. 3, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej, z uwzględnieniem ust. 4–10, miejscowość i datę wystawienia świadectwa dojrzałości, numer świadectwa dojrzałości oraz adnotacje określone w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3. W przypadku gdy absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z części ustnej oraz w części przeznaczonej na wpisanie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, podaje się poziom, na jakim zdawany był ten język, wpisując odpowiednio „poziom podstawowy” lub „poziom rozszerzony”, z zastrzeżeniem ust. 5–7.

5. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy zdawali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, w części ustnej i części pisemnej, na świadectwie dojrzałości wpisuje się „poziom dla szkół dwujęzycznych”.

6. W przypadku gdy absolwent w części pisemnej egzaminu maturalnego zdawał przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wynik uzyskany na poziomie podstawowym i wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym.

7. W przypadku absolwentów niesłyszących na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z części ustnej z języka obcego nowożytnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej na świadectwie dojrzałości, w części przeznaczonej na wpisanie wyników z części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych wpisuje się dodatkowo język danej mniejszości narodowej oraz wynik uzyskany z egzaminu z tego języka. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w części pisemnej egzaminu maturalnego zdawali przedmiot, który nauczany był dwujęzycznie, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wynik uzyskany w części zdawanej w drugim języku nauczania, oznaczając ją jako „część w języku.....” i wpisując odpowiedni język nauczania.

10. W przypadku gdy absolwent zdawał na egzaminie maturalnym przedmioty dodatkowe, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się wyniki uzyskane z tych przedmiotów, oddzielnie z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do świadectw dojrzałości wydawanych absolwentom, którzy ponownie przystąpili do egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 i zdali egzamin maturalny albo podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdali dodatkowe przedmioty wybrane.

§ 5.
1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej oraz absolwent dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkoły średniej zawodowej, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

2. Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, z zastrzeżeniem ust. 3, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, wyniki egzaminu zawodowego z etapu pisemnego i etapu praktycznego, miejscowość i datę wystawienia dyplomu oraz numer dyplomu.

3. W przypadku gdy absolwent nie posiada numeru PESEL, na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 6.
1. Absolwent – po zdaniu egzaminu dojrzałości albo egzaminu maturalnego – otrzymuje oryginał świadectwa dojrzałości i jeden odpis.

2. Odpis, o którym mowa w ust. 1, wystawia się na druku świadectwa dojrzałości, umieszczając na pierwszej stronie w prawym górnym rogu wyraz „ODPIS”, z zastrzeżeniem ust. 3. Na odpisie świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 3. umieszcza się fotografię.

3. Odpis świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 4, jest wypełniany pismem komputerowym i drukowany łącznie z nadrukiem „ODPIS”, wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.

§ 7.
1. W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej, a w szkołach policealnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych – oceny semestralne uzyskane w semestrze programowo najwyższym, oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne (semestralne), których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, który odpowiednio tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

3. W świadectwach ukończenia szkoły uzyskanych na podstawie egzaminów eksternistycznych, w części dotyczącej wyników z egzaminów, wpisuje się oceny z egzaminów eksternistycznych z zajęć edukacyjnych realizowanych w danym typie szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 8.
1. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 9.

2. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły.

3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz „zwolniony(a)”. W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

4. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.

5. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się, z zastrzeżeniem ust. 6, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu – datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów.

6. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wystawienia wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń. Datę wystawienia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyjmuje się jako datę zdania egzaminu zawodowego.

7. Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.

8. Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinien być wyraźny.

9. Przepisy ust. 2–5, 7 i 8 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen i indeksów.

§ 9.
1. Świadectwo dojrzałości, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i zaświadczenie wydawane przez komisję okręgową są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.

2. Świadectwo dojrzałości wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska absolwenta, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, nazwy języka obcego nowożytnego i przedmiotu wybranego, miejscowości i daty, numeru świadectwa dojrzałości, oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „przedmiot wybrany”, „miejscowość, data” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „zdał...” i „uzyskał...”; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych drukuje się „a”;

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.

3. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze dyplomu:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska absolwenta, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, nazwy zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, wyniku uzyskanego z etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu, miejscowości i daty, numeru dyplomu, oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość, data” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „zdał...” i „otrzymał...”; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych drukuje się „a”;

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.

4. Zaświadczenie wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze zaświadczenia:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: numeru zaświadczenia, imienia (imion) i nazwiska ucznia, daty i miejsca urodzenia, wyników uzyskanych z poszczególnych części odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, miejscowości i daty, kodu, oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość, data” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „przystąpił...” i „uzyskał...”; w przypadku uczennicy w miejscu linii przerywanych drukuje się „a”;

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.

5. W przypadku absolwenta, który nie posiada numeru PESEL, na świadectwie dojrzałości i dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe zamiast wyrazów „numer PESEL” wpisuje się wyrazy „numer dokumentu”.

§ 10.
Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 11.
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do szkoły lub komisji okręgowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.

2. Szkoła lub komisja okręgowa sporządza duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminów eksternistycznych.

3. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 5. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „Duplikat”, a pod tekstem dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową, z zastrzeżeniem ust. 6. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.

4. Duplikat świadectwa dojrzałości wystawia się łącznie z duplikatem odpisu świadectwa dojrzałości.

5. Jeżeli szkoła lub komisja okręgowa posiada dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminów eksternistycznych, a brak jest druku świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygotowanym przez szkołę lub komisję okręgową formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.

6. Duplikaty świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń wydawanych przez komisje okręgowe są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej.

7. W dokumencie, na podstawie którego wystawiono duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

9. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”.

10. W przypadku likwidacji komisji okręgowej duplikat świadectwa dojrzałości, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia wydaje komisja okręgowa wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

11. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminów eksternistycznych albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia może nastąpić na podstawie przepisów odrębnych, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła lub właściwa komisja okręgowa albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 9 i 10, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

12. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania albo sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminów eksternistycznych, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.

13. Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

14. Duplikat legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego wydaje przedszkole lub szkoła podstawowa, w której są prowadzone oddziały przedszkolne, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka niepełnosprawnego.

§ 12.
1. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu, zaświadczenia lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły.

2. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.

3. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

§ 13.
1. Szkota, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, może w treści świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonać sprostowania błędów i oczywistych omyłek. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.

2. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu należy umieścić adnotację „Dokonano sprostowania” oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia świadectwa lub indeksu, datę i pieczęć urzędową.

3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen.

4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów ukończenia szkoły, dyplomów uzyskania tytułu zawodowego, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczeń. Świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i jego odpis, dyplom ukończenia szkoły, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.

§ 14.
1. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska absolwenta na świadectwie, dyplomie lub zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe – duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego na poprzednie imię lub nazwisko.

2. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić dotychczasowe imię lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię lub nazwisko. Na dole strony należy umieścić adnotację „Dokonano zmiany imienia/nazwiska”, datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenia sądowego.

3. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła po ukończeniu szkoły, w arkuszu ocen zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa dojrzałości na nowe imię lub nazwisko.

§ 15.
1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

2. Dziecko niepełnosprawne przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej otrzymuje legitymację przedszkolną. Ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku przez umieszczenie daty ważności i pieczęci podłużnej przedszkola lub szkoły podstawowej.

3. W legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.

§ 16.
Szkota policealna i szkoła pomaturalna dla młodzieży, szkoła dla dorosłych oraz centrum kształcenia ustawicznego wydaje odpowiednio uczniom lub osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych indeksy, jeżeli stanowią tak odrębne przepisy.
§ 17.
1. Druki świadectw, dyplomów i zaświadczeń posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst).

2. Druki świadectw dojrzałości, o których mowa w § 3, oznacza się w miejscu wskazanym we wzorze świadectwa serią i numerem ustalanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania odrębnie dla każdego producenta.

3. Świadectwa dojrzałości, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i zaświadczenia wydawane przez komisje okręgowe są drukowane na papierze z umiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu DV, włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle dziennym i o składzie chemicznym zabezpieczającym przed próbami usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie, z jednoliterową serią i siedmio-cyfrowym numerem oraz z dwucyfrowym oznaczeniem roku, wykonanymi farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie dojrzałości i dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe – ramka giloszowa, godło oraz napis „Rzeczpospolita Polska” są wykonane w technice stalorytniczej, a motyw umieszczony w górnej części ramki jest pokryty farbą optycznie zmienną.

§ 18.
1. Legalizacji świadectw, dyplomów i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły, dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Legalizacji świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczeń przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez komisje okręgowe, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu lub indeksie:

1) klauzuli w brzmieniu „Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu)”;

2) podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu) i pieczęci imiennej; odcisk pieczęci powinien być wyraźny;

3) pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1;

4) nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1;

5) daty dokonania legalizacji.

3. Przedłożone do legalizacji świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i indeksy wielostronicowe powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart świadectwa, dyplomu, zaświadczenia lub indeksu.

§ 19.
1. Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, a także kopie, o których mowa w § 12 ust. 2, są wydawane odpowiednio przez szkoły, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie.

2. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu oraz za stwierdzenie równoważności, o której mowa w § 20.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

§ 20.
1. Na wniosek osoby zainteresowanej organ, o którym mowa w ust. 2, potwierdza równoważność świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia szkoły, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy, który nie określa poziomu wykształcenia absolwenta, ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porównywalności programu nauczania szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół.

2. Równoważność świadectwa lub dyplomu, o których mowa w ust. 1, potwierdza kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, na jej pisemny wniosek i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu.

3. Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wystawienia świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią urzędową organu, o którym mowa w ust. 2, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy.

4. Zasady uznawania w drodze nostryfikacji świadectw ukończenia szkoły oraz świadectw maturalnych uzyskanych za granicą za równoważne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół publicznych i świadectwom dojrzałości, określonym w ustawie, regulują odrębne przepisy.

§ 21.
W przypadku uzyskania z zajęć edukacyjnych, z których nauka zakończyła się w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym), oceny końcowej miernej, w świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się dla tych zajęć ocenę końcową dopuszczającą.
§ 22.
1. Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. W arkuszach ocen uczniów prowadzonych w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych wpisuje się wyniki klasyfikacji semestralnej przeprowadzanej po każdym semestrze.

3. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej informacji o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informacje o egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych – w wyniku klasyfikacji semestralnej.

4. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz „końcoworoczna” i wpisuje się odpowiednio wyraz „roczna” albo „końcowa”.

5. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Obok należy umieścić adnotację „Skala ocen obowiązuje od dnia 13 września 2004 r.”, datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

§ 23.
Indeksy, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole albo zdania wszystkich egzaminów eksternistycznych przez osobę przystępującą do tych egzaminów.
§ 24.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, poz. 73 i Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320, z 2003 r. Nr 61, poz. 537, z 2004 r. Nr 6, poz. 45 i Nr 115, poz. 1198 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 320).
§ 25.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

Załącznik 1. [INFORMACJE OGÓLNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. (poz. 504)

Załącznik nr 1

INFORMACJE OGÓLNE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH]

Załącznik nr 3

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ
I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

(Załącznik nr 3 stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »