| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości, zwane dalej „świadectwami”, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „suplementami”, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwane dalej „zaświadczeniami”, oraz indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych wydaje się na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów, suplementów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wzory świadectw, dyplomów, suplementów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 4, aneksy do świadectw dojrzałości, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, suplementy, zaświadczenia oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej „komisjami okręgowymi”, wydają komisje okręgowe.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, w tym świadectwa ukończenia szkoły wydawane na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty, świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 3, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę lub dokumentacji egzaminów eksternistycznych.”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez komisje okręgowe wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminów eksternistycznych.”,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.”,

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zaświadczeń oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL ucznia, absolwenta albo osoby, która zdała egzaminy eksternistyczne, numer wydanego dokumentu, a w przypadku świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zaświadczenia – także nazwę i adres szkoły, do której przekazano dokument. W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, w ewidencji zamiast numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.”;

2) w § 2:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, uczeń szkoły policealnej dla młodzieży oraz słuchacz szkoły dla dorosłych, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

3. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Absolwent dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkoły średniej zawodowej, który zdał egzamin z nauki zawodu lub egzamin z przygotowania zawodowego, otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego.”,

c) uchyla się ust. 6;

3) w § 4:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części ustnej i wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz podaje się, z wyjątkiem części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – języka kaszubskiego, poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy zdawali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, w części ustnej i części pisemnej, na świadectwie dojrzałości wpisuje się „poziom dwujęzyczny”.”,

d) uchyla się ust. 6,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, na świadectwie dojrzałości, w części przeznaczonej na wpisanie wyników z części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, wpisuje się dodatkowo język danej mniejszości narodowej oraz wynik uzyskany z egzaminu z tego języka.”,

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku gdy absolwent zdawał na egzaminie maturalnym przedmioty dodatkowe, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się wyniki uzyskane z tych przedmiotów, oddzielnie z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej.”;

4) w § 4a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na aneksie do świadectwa dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części ustnej i wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz podaje się poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot.”;

5) w § 5a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na suplemencie wpisuje się numer dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, imię (imiona) i nazwisko posiadacza dyplomu, nazwę dyplomu, a w przypadku gdy suplement jest wydawany w języku obcym – także nazwę dyplomu w tłumaczeniu, profil umiejętności i kompetencji, zawody dostępne dla posiadacza dyplomu, podstawę wydania dyplomu, a także zamieszcza się opis przebiegu kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu.”;

6) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

„§ 5b. 1. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który przystąpił do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, otrzymuje zaświadczenie.

2. Na zaświadczeniu wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia ucznia, numer PESEL, z zastrzeżeniem ust. 3, wyniki uzyskane odpowiednio ze sprawdzianu i z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego, miejscowość i datę wystawienia zaświadczenia oraz kod zaświadczenia.

3. W przypadku gdy uczeń nie posiada numeru PESEL, na zaświadczeniu w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.”;

7) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W świadectwach ukończenia szkoły uzyskanych na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty, w części dotyczącej wyników z egzaminów, wpisuje się oceny z egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

8) w § 8:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół pomija się nazwę zespołu.

3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku:

1) zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz „zwolniony(a)”;

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz „nieklasyfikowany(a)”.

W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się, z zastrzeżeniem ust. 6, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu – datę ustalonego odpowiednio przez szkołę lub kuratora oświaty terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów. Jako datę wystawienia świadectwa uczniowi, który zdał egzamin poprawkowy, przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.

6. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wystawienia wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zaświadczeń oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. Datę wystawienia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyjmuje się jako datę zdania egzaminu zawodowego.”;

9) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement, zaświadczenie oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, wydawane przez komisje okręgowe, są wypełniane pismem komputerowym. Świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych są drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zaświadczenie wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze zaświadczenia:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: numeru zaświadczenia, imienia (imion) i nazwiska ucznia, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, wyników uzyskanych odpowiednio ze sprawdzianu i z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego, miejscowości i daty, kodu, oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość, data” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „przystąpił...” i „uzyskał...”; w przypadku uczennicy w miejscu linii przerywanych drukuje się „a”;

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych wydawane przez komisję okręgową wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL osoby, która zdała egzaminy eksternistyczne, nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba komisji okręgowej, nazwy języka obcego nowożytnego, ocen uzyskanych z egzaminów eksternistycznych z zajęć edukacyjnych, miejscowości i daty wystawienia świadectwa, numeru świadectwa oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość, data” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „ukończył...” i „uzyskał...”; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych drukuje się „a”;

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości, dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, zaświadczeniu oraz świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, zamiast wyrazów „numer PESEL” wpisuje się wyrazy „numer dokumentu”.”;

10) w § 11:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia, uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do szkoły lub komisji okręgowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu absolwent może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego suplementu.

2. Szkoła lub komisja okręgowa sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminów eksternistycznych.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Duplikaty świadectw dojrzałości i odpisów świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i odpisów aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zaświadczeń oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, wydawanych przez komisje okręgowe, są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej.

7. W dokumencie, na podstawie którego wystawiono duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.”,

d) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”.

10. W przypadku likwidacji komisji okręgowej duplikat świadectwa dojrzałości, odpisu świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, a także nowy suplement wydaje komisja okręgowa wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”;

11) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisów, aneksów do świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów uzyskania tytułu zawodowego, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, suplementów oraz zaświadczeń. Świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i jego odpis, aneks do świadectwa dojrzałości i jego odpis, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.”;

12) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Szkoła policealna dla młodzieży, szkoła dla dorosłych oraz centrum kształcenia ustawicznego wydaje odpowiednio uczniom lub osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych indeksy, jeżeli stanowią tak odrębne przepisy.”;

13) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, wydawane przez komisje okręgowe, są drukowane na papierze z umiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV, włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle dziennym i o składzie chemicznym zabezpieczającym przed próbami usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie, z jednoliterową, a w przypadku aneksu do świadectwa dojrzałości – dwuliterową, serią i ośmiocyfrowym numerem, w którym pierwsza cyfra oznacza komisję okręgową, oraz z dwucyfrowym oznaczeniem roku, wykonanymi farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości, dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych – ramka giloszowa, godło oraz napis „Rzeczpospolita Polska” są wykonane w technice stalorytniczej, a motyw umieszczony w górnej części ramki jest pokryty farbą optycznie zmienną.”;

14) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Legalizacji świadectw, dyplomów i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły, dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Legalizacji świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zaświadczeń oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez komisje okręgowe oraz świadectw wydawanych przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.”;

15) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.”;

16) w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Informacje ogólne”:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) brązowym – świadectwa ukończenia szkół policealnych oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydawany po zdaniu egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Pierwsza strona każdego świadectwa i dyplomu, z wyjątkiem wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, jest zdobiona giloszem (poddrukiem) z literami RR Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione giloszem bez tych liter. Wzory giloszy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Tytułowa strona świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, wydawanych przez komisje okręgowe, jest zdobiona giloszem (poddrukiem). Wzory giloszy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.”,

c) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

11. W świadectwach i dyplomach, z wyjątkiem świadectw uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty oraz wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń, a także w indeksach, z wyjątkiem indeksu wydawanego osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. W świadectwach uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne oraz w indeksach wydawanych osobom przystępującym do tych egzaminów, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym w księdze ewidencji osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych wpisano osobę przystępującą do tych egzaminów. W zaświadczeniach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie kodu, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową, znak „/” i kod arkusza egzaminacyjnego.”;

17) w załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wykaz wzorów świadectw, dyplomów, suplementów, zaświadczeń i innych druków szkolnych”:

a) w pkt 5. „Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej” uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 27,

b) w pkt 6. „Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej” uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 32,

c) w pkt 19. „Świadectwa ukończenia szkoły policealnej”:

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 67 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 67a w brzmieniu:

„67a

MEN-I/130a/2

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży, w przypadku gdy liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych przekracza 22”

 

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 68 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 68a w brzmieniu:

„68a

MEN-I/131a/2

dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych, w przypadku gdy liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych przekracza 22”

 

d) w pkt 20. „Świadectwa ukończenia dotychczasowego liceum ogólnokształcącego” uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 70 i 71,

e) uchyla się pkt 21. „Świadectwa szkolne promocyjne dotychczasowego technikum”,

f) w pkt 22. „Świadectwa ukończenia dotychczasowego liceum technicznego” uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 76–78,

g) w pkt 23. „Świadectwa ukończenia dotychczasowych szkół zawodowych” uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 80, 82–84, 86, 87, 90 i 91,

h) w pkt 25. „Świadectwa ukończenia dotychczasowych szkół policealnych” uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 95,

i) uchyla się pkt 26. „Dyplomy ukończenia dotychczasowych szkół pomaturalnych”,

j) w pkt 34. „Świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne”:

– uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 124, 125 i 129,

– dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 131–136 w brzmieniu:

„131

OKE-II/408/2

zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

132

OKE-II/409/2

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

133

OKE-II/410/2

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla osób kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminów eksternistycznych

134

OKE-II/411/2

świadectwo ukończenia gimnazjum dla osób kończących gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych

135

OKE-II/412/2

świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

136

OKE-II/413/2

suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”

 

18) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w spisie treści:

– uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 27, 32, 70, 71, 74–78, 80, 82–84, 86, 87, 90, 91, 95, 97, 124, 125 i 129,

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 67 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 67a w brzmieniu:

„67a. MEN-I/130a/2 – dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży, w przypadku gdy liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych przekracza 22”,

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 68 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 68a w brzmieniu:

„68a. MEN-l/131a/2 – dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych, w przypadku gdy liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych przekracza 22”,

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 130 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 131–136 w brzmieniu:

„131. OKE-II/408/2 – zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

132. OKE-II/409/2 – zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

133. OKE-II/410/2 – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla osób kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminów eksternistycznych

134. OKE-II/411/2 – świadectwo ukończenia gimnazjum dla osób kończących gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych

135. OKE-II/412/2 – świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

136. OKE-II/413/2 – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”,

b) uchyla się wzory nr 27, 32, 70, 71, 74–78, 80, 82–84, 86, 87, 90, 91, 95, 97, 124, 125 i 129,

c) po wzorze:

– nr 67 dodaje się wzór nr 67a,

– nr 68 dodaje się wzór nr 68a,

– nr 130 dodaje się wzory nr 131–136,

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 585, z 2006 r. Nr 31, poz. 217 i Nr 108, poz. 745 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 987.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2008 r. (poz. 412)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »