REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 90 poz. 758

USTAWA

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Prawo geologiczne i górnicze]
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wyrobiskach górniczych,"

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, z wyjątkiem takiej działalności prowadzonej w odkrywkowych wyrobiskach górniczych."

3) w art. 4:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód,",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez wykonywania robót geologicznych,",

c) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wykonywania robót związanych ze sztucznym zasilaniem strefy brzegowej piaskiem, pochodzącym z osadów dennych obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej."

4) w art. 6:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) pracą geologiczną jest projektowanie i wykonywanie badań w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a zwłaszcza poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych, określania warunków geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub ujmowania wód podziemnych,

3) robotą geologiczną jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni ziemi, w tym wykonywanych przy użyciu materiałów wybuchowych, oraz likwidacja wyrobisk po tych czynnościach,",

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) ujęciem wód podziemnych jest otwór wiertniczy, grupa otworów wiertniczych, obudowane źródło naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do korzystania z wód podziemnych,",

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji,",

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) wtłaczanie wód do górotworu jest to wprowadzanie wód z odwodnień wyrobisk górniczych, wód złożowych oraz wykorzystanych solanek, wód leczniczych oraz termalnych polegające na ich wtłaczaniu otworami wiertniczymi do formacji geologicznych, izolowanych od użytkowych poziomów wodonośnych lub w uzasadnionych przypadkach również do użytkowych poziomów wodonośnych,",

e) po pkt 13 dodaje się pkt 14–16 w brzmieniu:

„14) informacją geologiczną są dane oraz próbki uzyskane w wyniku prowadzenia prac geologicznych,

15) składowiskiem podziemnym jest górotwór, w tym podziemne wyrobisko górnicze, w którym odpady są unieszkodliwiane przez ich składowanie, z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wyrobiskach górniczych,

16) wykorzystaniem ciepła Ziemi jest odbiór energii z gruntu lub górotworu za pośrednictwem nośników energii wprowadzonych do otworu wiertniczego."

5) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Użytkowanie górnicze, obejmujące poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, a także metanu z węgla kamiennego, może zostać ustanowione w trybie bezprzetargowym, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1) wykaz obszarów, w których użytkowanie górnicze może być ustanowione w takim trybie, organ koncesyjny podał do publicznej wiadomości oraz opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

2) obszar objęty projektowanym użytkowaniem górniczym był w przeszłości przedmiotem przetargu, który nie zakończył się ustanowieniem użytkowania górniczego."

6) w art. 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zabrania się wydobywania kopalin wykonywanego inaczej niż jako koncesjonowana działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289)."

7) w art.16:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydobywanie kopalin leczniczych wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw zdrowia,",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Udzielenie koncesji na działalność, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga uzgodnienia z właściwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Uzgodnienie następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o udzieleniu koncesji."

8) w art. 17 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W koncesji na działalność w zakresie składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustalenie formy i wielkości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązkowe."

9) w art. 18 w ust. 1 dodaje się pkt 2a–2c w brzmieniu:

„2a) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,

2b) określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

2c) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,"

10) w art. 20 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Jeżeli w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża przewiduje się wtłaczanie do górotworu wód pochodzących z odwodnienia wyrobisk górniczych, wód złożowych lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych lub termalnych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć przyjętą dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z wtłaczaniem wód do górotworu."

11) w art. 21:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć przyjętą dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską, sporządzoną w celu wykonywania działalności objętej wnioskiem.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wniosek o udzielenie koncesji na działalność w zakresie składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, powinien wskazywać proponowaną formę i wielkość zabezpieczenia roszczeń oraz zakres i sposób monitorowania składowiska podziemnego."

12) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. Koncesja na działalność w zakresie składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, poza wymaganiami przewidzianymi w art. 22, powinna określać:

1) typ składowiska podziemnego,

2) rodzaj i ilość odpadów,

3) zakres i sposób monitorowania składowiska podziemnego,

4) zakres i termin składania informacji dotyczących składowania odpadów organowi koncesyjnemu."

13) w art. 25 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W razie gdy koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża przewiduje wtłaczanie do górotworu wód pochodzących z odwodnienia wyrobisk górniczych, wód złożowych lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych oraz termalnych, powinna ponadto określać warunki wtłaczania wód do górotworu."

14) w art. 26a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się prawem do informacji geologicznej, prawem do nieruchomości gruntowej, prawem użytkowania górniczego bądź przyrzeczeniem ich uzyskania, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 3,"

15) w art. 26b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Odmowa udzielenia koncesji na działalność w zakresie składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, może również nastąpić, jeżeli istnieje uzasadniona technicznie, ekologicznie lub ekonomicznie możliwość odzysku lub możliwość unieszkodliwiania odpadów w inny sposób niż składowanie."

16) dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. W razie gdy przedsiębiorca narusza przepisy ustawy, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin, lub nie wypełnia warunków koncesji, w tym nie podejmuje działalności lub trwale jej zaprzestaje, organ koncesyjny wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń.

2. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nadal narusza przepisy ustawy lub nie wypełnia warunków koncesji, organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo ograniczyć jej zakres bez odszkodowania."

17) w art. 29 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Cofnięcie albo wygaśnięcie koncesji nie zwalnia dotychczasowego przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego.

2. Zakres i sposób wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, ustala organ koncesyjny w decyzji o cofnięciu koncesji albo w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji, w uzgodnieniu z właściwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta oraz z właściwym organem nadzoru górniczego, a w przypadku działalności prowadzonej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej – z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej."

18) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega, z wyjątkiem projektu prac geologicznych, o którym mowa w ust. 4, zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Projekt prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej."

19) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Do wykonywania prac geologicznych, o których mowa w art. 33 ust. 4, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

2. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszony projekt nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa geologicznego i górniczego,

2) prace geologiczne zaprojektowano:

a) w obrębie obszaru zasobowego ujęcia wód podziemnych i istnieje zagrożenie, że może to oddziaływać negatywnie na jakość ujmowanych wód,

b) w obrębie obszarów górniczych wyznaczonych w koncesjach na wydobywanie wód leczniczych współwystępujących z wodami podziemnymi oraz w koncesjach na wydobywanie torfów leczniczych."

20) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca prac geologicznych jest obowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót."

21) w art. 42:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. d i lit. e otrzymują brzmienie:

„d) projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, w tym składowaniem odpadów na powierzchni,

e) bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,",

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wpływ, jaki na stosunki wodne wywiera projektowana inwestycja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d), lub bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,"

22) w art. 43 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) składowania odpadów na powierzchni."

23) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 41–43, przekazuje się w czterech egzemplarzach właściwemu organowi administracji geologicznej."

24) w art. 46 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) stwierdzenia istotnych różnic w budowie geologicznej lub w warunkach geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wód podziemnych w stosunku do danych określonych w zatwierdzonej lub przyjętej dokumentacji,"

25) w art. 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prawem do informacji geologicznej rozporządza Skarb Państwa, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 3.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Rozporządzanie prawem do informacji geologicznej następuje w drodze umowy za wynagrodzeniem, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 4.

2b. Podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena sporządzona przez podmiot ubiegający się o korzystanie z tej informacji.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacja geologiczna, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, z wyłączeniem próbek geologicznych, podlega nieodpłatnemu wykorzystaniu w celu:

1) sporządzania projektów prac geologicznych na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,

2) sporządzania projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,

3) wykonywania opracowań naukowych,

4) wykonywania opracowań w celach dydaktycznych, prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i podyplomowych,

5) wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

6) wykonywania zadań przez organy administracji publicznej,

7) ubiegania się w drodze przetargu o ustanowienie użytkowania górniczego na działalność regulowaną ustawą,

8) sporządzania dodatków do dokumentacji geologicznych złóż kopalin, w związku ze zmianą ich granic na skutek podziału złóż,

9) sporządzania wycen informacji geologicznej.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Informacja geologiczna, o której mowa w ust. 4, jest udostępniana zainteresowanym podmiotom na ich wniosek zaakceptowany przez Skarb Państwa.",

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1, 2, 4–5 i 7, zadania Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.",

f) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, sposób i tryb rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie,

2) metody szacowania wartości informacji geologicznej udostępnianej za wynagrodzeniem,

3) wzory wniosków o korzystanie z informacji geologicznej

– uwzględniając różnice w rodzaju i formie informacji geologicznej, sposobie i zakresie jej wykorzystywania, a dla informacji geologicznej dotyczącej złóż kopalin także zróżnicowanie w jakości informacji ze względu na czas jej pozyskania, stopień rozpoznania złoża oraz stopień jego wyeksploatowania."

26) w art. 55 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku sporządzania dodatku, o którym mowa w ust. 2, rozliczającego zasoby złoża w związku z zaniechaniem lub zakończeniem wydobywania kopaliny ze złoża."

27) po art. 65 dodaje się art. 65a w brzmieniu:

„Art. 65a. Organ nadzoru górniczego przesyła do wiadomości właściwemu organowi koncesyjnemu:

1) kopię decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego,

2) kopię decyzji zatwierdzającej zmianę planu ruchu zakładu górniczego, jeżeli zmiana ta dotyczy gospodarki złożem."

28) w art. 67a w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) robót geologicznych wykonywanych poza granicami obszaru górniczego, gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m i wykonywanych bez użycia materiałów wybuchowych,",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wykonywania robót geologicznych związanych z wykorzystaniem ciepła Ziemi."

29) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobami uprawnionymi do sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej są mierniczy górniczy i geolog górniczy, każdy w zakresie swoich kwalifikacji."

30) w art. 72:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobów pozabilansowych do bilansowych, zasobów przemysłowych do nieprzemysłowych bądź zasobów nieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat, albo strat do zasobów przemysłowych.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedsiębiorca ujmuje w operacie ewidencyjnym zmiany zasobów złoża za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Część tekstową operatu, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca przekazuje właściwemu organowi koncesyjnemu w terminie do dnia 15 kwietnia."

31) w art. 74:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, stwierdza w drodze decyzji wydanej na okres 5 lat organ nadzoru górniczego na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej trudniącej się szkoleniem.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5–8 w brzmieniu:

„5. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków określonych w decyzji wydanej na podstawie ust. 4 właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, nakazać przedsiębiorcy albo jednostce organizacyjnej trudniącej się szkoleniem dokonanie zmian mających na celu zapewnienie spełnienia tych warunków, ustalając termin dokonania zmian. W przypadku niedochowania terminu właściwy organ nadzoru górniczego może stwierdzić wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 4.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się do przedsiębiorców wydobywających kopaliny pospolite w warunkach określonych w art. 16 ust. 2a.

7. Przeszkolenie pracowników, o którym mowa w ust. 1, na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, innych niż stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, odbywa się na podstawie programów przeszkolenia, opracowanych dla poszczególnych stanowisk przez przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne trudniące się szkoleniem.

8. Programy przeszkolenia, o których mowa w ust. 7, są zatwierdzane, w drodze decyzji, przez właściwy organ nadzoru górniczego na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej trudniącej się szkoleniem."

32) po art. 75 dodaje się art. 75a w brzmieniu:

„Art. 75a. 1. Osoby kierownictwa oraz specjaliści wykonujący czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnieni w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, kierując się potrzebą zapewnienia należytego wykonywania czynności w zakresie ratownictwa górniczego oraz sprawności przeprowadzania postępowań w sprawach stwierdzania kwalifikacji, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk zajmowanych przez osoby, o których mowa w ust. 1, kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od tych osób, sposób postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji, tryb powoływania oraz skład komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomości kandydatów, zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu, wysokość opłat związanych ze stwierdzeniem kwalifikacji oraz sposób ich uiszczania, tryb stwierdzania kwalifikacji oraz wysokość wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej.

3. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, stwierdza Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Przepisy art. 31 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio."

33) w art. 78a w ust. 3 w pkt 2:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu oraz nie mniej niż 5 lat praktyki w wyższym dozorze ruchu po uzyskaniu tego stwierdzenia lub co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej związanej z czynnościami, w których ma być wykonywana funkcja rzeczoznawcy.",

b) uchyla się lit. c;

34) po dziale III dodaje się dział Ula w brzmieniu:

„Dział IIIa

Składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

Art. 82b. 1. Wyróżnia się następujące typy składowisk podziemnych:

1) składowisko podziemne odpadów niebezpiecznych,

2) składowisko podziemne odpadów obojętnych,

3) składowisko podziemne odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk podziemnych w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia oraz zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, uwzględniając uwarunkowania geologiczne.

Art. 82c. 1. Zabrania się składowania w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, odpadów:

1) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95 % masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,

2) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,

3) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,

4) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,

5) takich jak opony, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1 400 mm,

6) innych, które w warunkach składowania w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, mogą podlegać niepożądanym zmianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym.

2. Do odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zalicza się odpady:

1) które same lub pojemniki, w których są składowane, mogą wchodzić w warunkach składowania w reakcje z wodą lub skałą macierzystą, prowadzące do zmiany ich objętości, powstania samozapalnych, toksycznych lub wybuchowych substancji lub gazów lub innych reakcji zagrażających bezpieczeństwu eksploatacji lub nienaruszalności bariery geologicznej,

2) ulegające biodegradacji,

3) o ostrym zapachu,

4) mogące wytwarzać mieszanki gazowo-powietrzne o właściwościach toksycznych lub wybuchowych,

5) nieodpowiadające warunkom geomechanicznym ze względu na niewystarczającą stabilność,

6) które są samozapalne lub podatne na samozapłon w danych warunkach składowania, produkty gazowe,

7) lotne oraz pochodzące ze zbierania w postaci nieokreślonych mieszanin.

3. Zabrania się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach podziemnych.

4. Odpady powinny być składowane w sposób selektywny. Dopuszcza się składowanie określonych rodzajów odpadów w sposób nieselektywny (mieszanie), jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko lub bezpieczeństwo składowania.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się właściwościami odpadów oraz potrzebą zapewnienia właściwego postępowania z odpadami, może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów na składowiska podziemne.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się właściwościami odpadów, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na składowiskach podziemnych.

Art. 82d. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, jest obowiązany zatrudniać osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, wydane na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.3)).

Art. 82e. 1. Do składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 56–58, art. 59 ust. 1 pkt 1–5 oraz art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Do składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, stosuje się odpowiednio przepisy o ruchu zakładu górniczego.

Art. 82f. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do składowania w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych:

1) niezanieczyszczonej gleby,

2) kopalin,

3) odpadów obojętnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, pochodzących z poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, ich wydobywania i przeróbki."

35) w art. 84 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji, o której mowa w ust. 9, albo w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia, organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń wydaje decyzję, w której określa wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona opłata."

36) art. 85 otrzymuje brzmienie:

„Art. 85. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność określoną w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 3, uiszcza opłatę z tytułu:

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,

2) bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

3) składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloczyn stawki opłaty i ilości kilometrów kwadratowych terenu, na którym jest prowadzona działalność. Wysokość opłaty oraz terminy i sposób jej wniesienia ustala się w koncesji. Kopie dowodów wniesionych opłat przedsiębiorca przedstawia niezwłocznie organowi koncesyjnemu i podmiotom określonym w art. 86.

3. Stawka opłaty za działalność polegającą na poszukiwaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy wynosi:

1) kopaliny energetyczne:

a) ropa naftowa, gaz ziemny i metan z węgla kamiennego – 100 zł,

b) węgiel kamienny – 500 zł,

c) węgiel brunatny – 200 zł,

2) rudy metali i metale w stanie rodzimym – 100 zł,

3) kopaliny chemiczne – 100 zł,

4) kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe):

a) w obszarach lądowych – 1 000 zł,

b) w obszarach morskich – 100 zł,

5) wody podziemne uznane za kopaliny:

a) wody lecznicze i solanki – 500 zł,

b) wody termalne – 200 zł.

4. Stawka opłaty za działalność polegającą na rozpoznawaniu złóż kopalin oraz łącznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy wynosi:

1) kopaliny energetyczne:

a) ropa naftowa, gaz ziemny i metan z węgla kamiennego – 200 zł,

b) węgiel kamienny – 1 000 zł,

c) węgiel brunatny – 500 zł,

2) rudy metali i metale w stanie rodzimym – 200 zł,

3) kopaliny chemiczne – 1 000 zł,

4) kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe):

a) w obszarach lądowych – 10 000 zł,

b) w obszarach morskich – 2 500 zł,

5) wody podziemne uznane za kopaliny:

a) wody lecznicze i solanki – 800 zł,

b) wody termalne – 500 zł.

5. W przypadku zmiany okresu, na jaki została udzielona koncesja, w decyzji zmieniającej koncesję ponownie ustala się opłatę za działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin, stosując stawki obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania.

6. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się kwartalnie jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości substancji wprowadzonych do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych.

7. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 6, wynosi w przypadku magazynowania:

1) substancji gazowych – 1,51 zł/tys. m3,

2) substancji ciekłych – 3,00 zł/t,

3) innych, niewymienionych w pkt 1 i 2 substancji – 1,50 zł/t.

8. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się kwartalnie jako iloczyn stawki opłaty i ilości umieszczonych w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, odpadów.

9. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 8, wynosi w przypadku składowania:

1) odpadów niebezpiecznych – 62,17 zł/t,

2) odpadów innych niż niebezpieczne – 4,76 zł/t,

3) odpadów obojętnych – 3,57 zł/t.

10. Stawki opłat, o których mowa w ust. 3, 4, 7 i 9, podlegają corocznie zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

11. Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 10, minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", stawki opłat, o których mowa w ust. 3, 4, 7 i 9, na następny rok kalendarzowy, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

12. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. W tym samym terminie przedsiębiorca przedstawia organowi koncesyjnemu i podmiotom określonym w art. 86 kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą:

1) w przypadku bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, dane dotyczące nazwy przedsiębiorcy, nazwy magazynu, rodzaju i ilości wprowadzonych w kwartale substancji, przyjętej stawki oraz wysokości ustalonej opłaty, nazwy gminy, a w przypadku gdy działalność określona w art. 15 ust. 1 pkt 3 jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy – ilość wprowadzonych substancji, a także wysokość opłaty przypadającej na poszczególne gminy,

2) w przypadku składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, dane dotyczące nazwy przedsiębiorcy, nazwy składowiska, rodzaju i ilości umieszczonych w kwartale odpadów, przyjętej stawki oraz wysokości ustalonej opłaty, nazwy gminy, a w przypadku gdy działalność określona w art. 15 ust. 1 pkt 3 jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy – ilość umieszczonych odpadów, a także wysokość opłaty przypadającej na poszczególne gminy.

13. W razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, lub niezłożenia informacji, o której mowa w ust. 12, albo w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia, organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń wydaje decyzję, w której określa wysokość należnej opłaty, stosując stawkę opłaty obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona opłata.

14. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory druków informacji, o których mowa w ust. 12, kierując się potrzebą przedstawienia w niej szczegółowych danych określonych w tym przepisie."

37) w art. 85a w ust. 4 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bezzbiornikowego magazynowania substancji lub składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, oraz poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej – minister właściwy do spraw środowiska,"

38) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. 1. Opłaty, o których mowa w art. 84, art. 85 i art. 85a, stanowią, z zastrzeżeniem ust. 2, w 60 % dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40 % natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli działalność ta jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty stanowią dochód tych gmin; w przypadkach określonych w art. 84 i art. 85a ust. 1 – proporcjonalnie do ilości wydobywanej kopaliny, a w przypadkach określonych w art. 85 i art. 85a ust. 3 – proporcjonalnie do wielkości przestrzeni objętej działalnością.

2. Jeżeli działalność, o której mowa w art. 84, art. 85 i art. 85a, jest prowadzona w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, opłaty z tego tytułu stanowią w całości dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

39) w art. 87 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organem właściwym do podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest Prezes Zarządu tego Funduszu. Dla decyzji wydawanych w pierwszej instancji przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organem odwoławczym jest minister właściwy do spraw środowiska."

40) w art. 102 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) gromadzenie danych o wykonanych otworach wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi."

41) w art. 103:

a) w ust. 2 w pkt 1:

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w związku z bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub składowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,",

– lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) badań geologiczno-inżynierskich do projektowania i wykonywania obiektów budowlanych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, inwestycji liniowych o zasięgu ponadwojewódzkim, obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m oraz obiektów energetycznych o mocy przekraczającej 100 MW,",

b) w ust. 3 w pkt 1:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ujęć wód podziemnych, w tym ujęć źródeł naturalnych i odwodnień budowlanych, jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywana wydajność przekracza 50 m3/h,",

– po lit. f dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne – w odniesieniu do inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów prawa ochrony środowiska,"

42) w art. 107 w ust. 8:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych w archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz udostępnia tę dokumentację na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach,",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) prowadzi działalność wydawniczą w odniesieniu do:

a) Dziennika Urzędowego Wyższego Urzędu Górniczego,

b) publikacji z zakresu górnictwa, w tym miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"."

43) w art. 109 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organy nadzoru górniczego kontrolują wykonywanie przez przedsiębiorców obowiązków dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach prawa ochrony środowiska oraz w decyzjach ustalających warunki użytkowania środowiska w związku z ruchem zakładów górniczych."

44) art. 110 otrzymuje brzmienie:

„Art. 110. Organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad:

1) podmiotami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem czynności ratownictwa górniczego, w zakresie przestrzegania przez te podmioty przepisów wydanych na podstawie art. 78 ust. 3,

2) jednostkami organizacyjnymi trudniącymi się szkoleniem pracowników zakładu górniczego, o których mowa w art. 74 ust. 2, w zakresie spełniania przez te jednostki warunków określonych w art. 74 ust. 4."

45) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Art.112. Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli pracownikom organów nadzoru górniczego przysługuje prawo:

1) wstępu do:

a) zakładów górniczych,

b) siedzib, obiektów i urządzeń podmiotów zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności ratownictwa górniczego,

c) siedzib, obiektów i urządzeń jednostek organizacyjnych trudniących się szkoleniem pracowników zakładu górniczego, o których mowa w art. 74 ust. 2,

2) dostępu do niezbędnych informacji, urządzeń i dokumentów,

3) żądania udzielania wyjaśnień w zakresie uprawnień organów nadzoru górniczego wynikających z ustawy."

46) w art. 113 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) może zakazać, na czas nieprzekraczający dwóch lat, wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego osobom, o których mowa w art. 68 ust. 1 oraz w art. 70 ust. 1, albo wykonywania określonych czynności osobom, o których mowa w art. 75a ust. 1, w razie stwierdzenia naruszenia przez te osoby dyscypliny i porządku pracy, a zwłaszcza obowiązków określonych ustawą i wydanymi na jej podstawie przepisami."

47) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:

„Art. 119a. Kto wydobywa kopalinę wbrew zakazowi określonemu w art. 15 ust. 4

– podlega karze grzywny."

48) w art. 121 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wykonuje prace geologiczne bez zgłoszenia, o którym mowa w art. 33 ust. 4,"

49) art. 125 otrzymuje brzmienie:

„Art. 125. Kto wykonuje czynności kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego lub inne czynności w ruchu zakładu górniczego albo czynności, o których mowa w art. 75a ust. 1, bez kwalifikacji przewidzianych ustawą

– podlega karze grzywny."

50) w art. 126a w pkt 3 skreśla się przecinek i wyraz „lub" oraz uchyla się pkt 4;

51) po art. 126b dodaje się art. 126c w brzmieniu:

„Art. 126c. Kto nie wykonuje decyzji organu administracji geologicznej dotyczącej:

1) wstrzymania działalności lub podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projektem prac geologicznych, lub

2) zakazu wykonywania określonych czynności osobom, o których mowa w art. 31 ust. 1, które wykonywały czynności z rażącym niedbalstwem bądź z rażącym naruszeniem prawa

– podlega karze grzywny."

52) art. 127 otrzymuje brzmienie:

„Art. 127. Orzekanie w sprawach określonych w art. 119–126c następuje na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia."

53) w załączniku do ustawy:

a) po lp. 10 dodaje się lp. 10a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„10a

Metan z węgla kamiennego

tys. m3

0,00

0,00"

 

b) lp. 40 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„40

Sole

t

0,46

2,24"

 

c) lp. 42 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„42

Surowce ilaste pozostałe

m3

0,74

3,68"

 

d) lp. 54 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„54

Wody termalne

m3

0,25

0,75"

 

Art. 2. [Ustawa o odpadach]
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami, inną decyzję obejmującą gospodarowanie odpadami lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, odpowiedzialność za działania objęte tym zezwoleniem, inną decyzją lub wpisem do rejestru przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów."

2) w art. 26 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Wymóg uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie na składowiskach podziemnych, który uzyskał koncesję na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze."

3) w art. 50 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Składowanie odpadów na składowiskach podziemnych regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.".

Art. 3. [Koncesja na składowanie odpadów]
1. Organ koncesyjny może z urzędu, bez odszkodowania, zmienić koncesję na składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, dostosowując ją do wymagań wynikających z ustawy.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe dostosowanie składowiska podziemnego do wymagań wynikających z ustawy, koncesja na podziemne składowanie wygasa z dniem 30 czerwca 2009 r.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ koncesyjny stwierdza z urzędu w drodze decyzji wygaśnięcie koncesji.

Art. 4. [Obowiązki przedsiębiorcy]
Przedsiębiorca, który w dniu wejścia w życie ustawy prowadzi działalność w zakresie składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, i nie zatrudnia osoby posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, jest obowiązany zatrudnić taką osobę w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 5. [Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin]
1. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, w których opłata była określona jako jednorazowa, nie wymagają dostosowania.

2. Organ koncesyjny z urzędu, bez odszkodowania, zmieni koncesje udzielone na działalność określoną w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, z których wynika obowiązek kwartalnego uiszczania opłaty, dostosowując je do wymagań art. 85 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Organ koncesyjny z urzędu, bez odszkodowania, zmieni koncesje udzielone na działalność określoną w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, z których wynika obowiązek uiszczania opłaty określonej kwotowo i podzielonej na raty, dostosowując je do wymagań art. 85 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Raty, o których mowa w ust. 3, uiszczone do dnia wejścia w życie ustawy, zalicza się na poczet przyszłych opłat wynikających z art. 85 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. [Decyzje dotyczące prawa geologicznego i górniczego]
Decyzje, o których mowa w art. 74 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 7. [Wyłączenie przepisu art. 75a]
Przepisu art. 75a nie stosuje się do osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w dniu wejścia w życie ustawy w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego.
Art. 8. [Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy]
Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy – Prawo geologiczne i górnicze nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.
Art. 9. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 

1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia:

– dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999),

– decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 011 z 16.01.2003).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-05-23
  • Data wejścia w życie: 2005-07-01
  • Data obowiązywania: 2005-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA