REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 94 poz. 793

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 24 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2330 oraz z 2004 r. Nr 283, poz. 2835) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacjach lub wnioskach Fundusz informuje o nich pracodawcę i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, podlega przywróceniu.”;

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Fundusz przesyła pracodawcy informację o ustalonej przez siebie kwocie dofinansowania wraz z dokładną informacją o sposobie ustalenia tej kwoty oraz wzywa pracodawcę do wyjaśnienia niezgodności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”,

b) po ust. 2 dodaje ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, podlega przywróceniu.”;

3) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Odsetek, o których mowa w ust. 1, nie nalicza się w przypadku, gdy dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od pracodawcy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości niższej od należnej, pracodawca może poinformować Fundusz o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą pracodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym przypadał okres zatrudnienia, którego dotyczy wniosek.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza się, gdy dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości niższej od należnej od dnia jego wypłaty, w przypadkach zawinionych przez Fundusz, a w szczególności gdy kwoty należnego dofinansowania zostały ustalone w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 26c ust. 4a i 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.”;

4) w załączniku nr 2 do informacji INF-D, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, objaśnienie nr 8 otrzymuje brzmienie:

8 Poz. 43 = poz. 42 x [1,3 x (poz. 24 x 1 + poz. 27 x 0,9 + poz. 30 x 1 + poz. 33 x 0,7) + 1,1 x (poz. 25 x 1 + poz. 28 x 0,9 + poz. 31 x 1 + poz. 34 x 0,7) + 0,5 x (poz. 26 x 1 + poz. 29 x 0,9 + poz. 32 x 1 + poz. 35 x 0,7) + 0,75 x (poz. 24 + poz. 25 + poz. 26)].”;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia objaśnienie nr 2 otrzymuje brzmienie:

2 Wypełnia pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zatrudniający co najmniej 50 % pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono epilepsję, chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe.”.

§ 2.
1. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się począwszy od dofinansowań należnych do wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc styczeń 2004 r.

2. Przepisy § 1 pkt 4 i 5 stosuje się począwszy od dofinansowań należnych do wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc czerwiec 2004 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-05-30
  • Data wejścia w życie: 2005-06-01
  • Data obowiązywania: 2005-06-01
  • Dokument traci ważność: 2008-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA