REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 890

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 czerwca 2005 r.

w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90k ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także szczegółowy sposób i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§ 2.
1. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów spełniających warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą", są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.

2. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

3. Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko kandydata do stypendium;

2) informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium, o których mowa w art. 90h ust. 1 i 2 ustawy.

4. Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – rada pedagogiczna, zatwierdza jednego kandydata do stypendium.

5. Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

6. Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosków z warunkami określonymi w art. 90h ust. 1–3 ustawy, sporządza listę zbiorczą zatwierdzonych kandydatów do stypendium i przedstawia ją – za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

7. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie.

8. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:

1) pierwsza rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;

2) druga rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

9. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca wojewoda.

§ 3.
1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

2) do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

2. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko kandydata do stypendium;

2) informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium, o których mowa w art. 90i ust. 1 ustawy.

3. Kurator oświaty, w terminie do dnia 30 lipca każdego roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1. Do każdego wniosku kurator oświaty dołącza swoją opinię.

4. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wypłaca się jednorazowo.

5. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 4.
1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90j ust. 1–3 ustawy przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dyrektor szkoły artystycznej, której uczniem jest kandydat do stypendium, w terminie:

1) do dnia 15 kwietnia – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

2) do dnia 15 września – w przypadku uczniów pozostałych klas.

2. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko kandydata do stypendium;

2) informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium, o których mowa w art. 90j ust. 1–3 ustawy.

3. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wypłaca się jednorazowo:

1) uczniom klas programowo najwyższych – nie później niż do dnia 31 sierpnia;

2) uczniom pozostałych klas – nie później niż do dnia 31 grudnia.

4. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wypłaca minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium jest wypłacane w inny sposób.
§ 6.
1. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w § 2 ust. 2, na rok szkolny 2005/2006 przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r.

2. W roku szkolnym 2004/2005 wniosek o przyznanie stypendium:

1) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, rada pedagogiczna przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca 2005 r.;

2) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, dyrektor szkoły artystycznej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 16 czerwca 2005 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA