| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej (Dz. U. Nr 36, poz. 407 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 395) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Program przebiegu służby przygotowawczej obejmuje:

1) szkolenie wstępne,

2) zasadniczy kurs celny,

3) szkolenie z języka obcego w zakresie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych,

4) praktykę zawodową.

§ 3. 1. Szkolenie wstępne, o którym mowa w § 2 pkt 1, polega na zapoznaniu osoby przyjętej do służby z organizacją i zadaniami związanymi z określonym stanowiskiem pracy, strukturą organizacyjną Służby Celnej, podstawową terminologią zawodową, procedurami celnymi i związanymi z tym dokumentami oraz Kodeksem etyki funkcjonariusza Służby Celnej.

2. Szkolenie wstępne trwa 6 miesięcy i odbywa się w jednostce, w której funkcjonariusz celny pełni służbę.

3. Szkolenie wstępne obejmuje szkolenie praktyczne w wybranych komórkach organizacyjnych Służby Celnej.

4. Szkolenie wstępne polega na bezpośrednim wykonywaniu przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych pod nadzorem wyznaczonego opiekuna.

5. Opiekuna wyznacza kierownik jednostki, w której funkcjonariusz celny odbywa służbę przygotowawczą; opiekunem może zostać funkcjonariusz celny mianowany do służby stałej."

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Program zasadniczego kursu celnego obejmuje:

1) część ogólną, jednolitą dla wszystkich uczestników, zawierającą podstawy wiedzy zawodowej,

2) część profilowaną, zawierającą szczegółowe przepisy z zakresu prawa celnego, administracyjnego, podatkowego, karnego skarbowego i dewizowego, taryfy celnej, wartości celnej oraz reguł pochodzenia towarów."

3) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Część pisemna egzaminu trwa nie dłużej niż 90 minut.",

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie przez funkcjonariusza celnego co najmniej 60 punktów.

8. W przypadku uzyskania z części pisemnej egzaminu mniej niż 60 punktów funkcjonariusz celny nie jest dopuszczony do części ustnej egzaminu."

4) § 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„§ 9. 1. Część ustna egzaminu, o którym mowa w § 7, polega na udzieleniu odpowiedzi na 8 pytań obejmujących zagadnienia, o których mowa w § 4 ust. 2, zamieszczonych w wylosowanym zestawie. Do zestawów pytań przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi udzielane przez funkcjonariusza celnego na poszczególne pytania, biorąc pod uwagę poprawność i kompletność odpowiedzi; za każdą odpowiedź przyznaje się od 0 do 10 punktów.

3. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie przez funkcjonariusza celnego co najmniej 40 punktów.

4. Komisja egzaminacyjna zapewni zdającemu co najmniej 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym zestawie pytań.

§ 10. 1. Warunkiem zdania egzaminu, o którym mowa w § 7, jest uzyskanie przez funkcjonariusza celnego co najmniej 60 punktów z części pisemnej oraz co najmniej 40 punktów z części ustnej.

2. Przy ustalaniu oceny pozytywnej stosuje się następującą skalę ocen, w zależności od uzyskanej przez funkcjonariusza celnego łącznej liczby punktów z obu części egzaminu:

1) bardzo dobrą (146 i więcej punktów),

2) dobrą (121–145 punktów),

3) dostateczną (100–120 punktów)."

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin zawodowy, o którym mowa w § 1 pkt 2, składa funkcjonariusz celny zwolniony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych od obowiązku uczestniczenia w części ogólnej zasadniczego kursu celnego."

6) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Praktyka zawodowa, o której mowa w § 2 pkt 4, trwa od otrzymania zaświadczenia, o którym mowa w § 12 lub w § 15, do mianowania do służby stałej i ma na celu pogłębienie oraz utrwalenie umiejętności praktycznych w powiązaniu z wiedzą teoretyczną, przygotowujące funkcjonariusza celnego w służbie przygotowawczej do sprawnego wykonywania zadań na przyszłych stanowiskach służbowych."

7) § 19–21 otrzymują brzmienie:

„§ 19. 1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego polega na wykonaniu 60 poleceń z zakresu znajomości gramatyki i słownictwa.

2. Teksty poleceń egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1, mają charakter poufny; opracowuje je właściwa w sprawach szkoleń komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych.

3. Do trybu przeprowadzania egzaminu przepisy § 8 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio.

4. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie przez funkcjonariusza celnego co najmniej 45 punktów.

5. W przypadku uzyskania z części pisemnej egzaminu mniej niż 45 punktów funkcjonariusz celny nie jest dopuszczony do części ustnej egzaminu.

6. Funkcjonariusz celny ma prawo wglądu do ocenionej pracy wyłącznie w obecności osoby wchodzącej w skład komisji egzaminacyjnej.

§ 20. 1. Część ustna egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego polega na przeprowadzeniu rozmowy sprawdzającej umiejętność porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach związanych z wykonywaną pracą.

2. Komisja egzaminacyjna ocenia wypowiedź funkcjonariusza celnego według następujących kryteriów:

1) płynności wypowiedzi,

2) poprawności gramatycznej wypowiedzi,

3) zasobu słownictwa fachowego

– przyznając za każde z nich od 0 do 10 punktów.

3. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie przez funkcjonariusza celnego co najmniej 15 punktów.

§ 21. 1. Warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego jest uzyskanie przez funkcjonariusza celnego co najmniej 45 punktów z części pisemnej oraz co najmniej 15 punktów z części ustnej.

2. Przy ustalaniu oceny pozytywnej stosuje się następującą skalę ocen w zależności od uzyskanej przez funkcjonariusza celnego łącznej liczby punktów z obu części egzaminu:

1) bardzo dobrą (83 i więcej punktów),

2) dobrą (71–82 punktów),

3) dostateczną (60–70 punktów).".

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 20 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »