| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 września 2005 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) stawki uposażenia zasadniczego i inne należności przysługujące żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką, zwanym dalej „żołnierzami”, oraz ich wysokość i warunki przyznawania w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny;

2) stawki i warunki przyznawania dodatku wojennego przysługującego żołnierzom w czasie wojny.

§ 2.
1. W razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny żołnierzom przysługują:

1) uposażenie zasadnicze;

2) odprawa z tytułu zwolnienia z czynnej służby wojskowej;

3) odprawa pośmiertna.

2. W czasie wojny żołnierzom, niezależnie od należności, o których mowa w ust. 1, przysługuje dodatek wojenny.

§ 3.
1. Uposażenie zasadnicze i należności, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługują żołnierzom od dnia ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego albo ogłoszenia stanu wojny.

2. Dodatek wojenny przysługuje żołnierzom od dnia ogłoszenia stanu wojny.

§ 4.
1. Stawki uposażenia zasadniczego według zajmowanego stanowiska służbowego określa załącznik do rozporządzenia.

2. Żołnierzowi skierowanemu do stanu zmiennego pododdziału uzupełnienia kadrowego albo żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką, który nie został wyznaczony na stanowisko służbowe, przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce należnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono mobilizację, ogłoszono stan wojenny albo ogłoszono stan wojny.

§ 5.
1. W przypadku wyznaczenia żołnierza na inne stanowisko służbowe, od dnia objęcia obowiązków służbowych na tym stanowisku przysługuje mu uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z zajmowania tego stanowiska, jednak nie niższe niż uposażenie zasadnicze przysługujące na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

2. Jeżeli prawo do wyższego uposażenia zasadniczego powstało w trakcie miesiąca kalendarzowego, uposażenie za czas do końca tego miesiąca oblicza się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia za każdy dzień.

3. Uposażenie zasadnicze wypłaca się w pierwszym dniu miesiąca, za który przysługuje.

4. W okresie niezdolności do pełnienia służby z powodu choroby lub z innych niezawinionych przez żołnierza powodów, żołnierz zachowuje prawo do pełnego uposażenia zasadniczego.

5. Prawo do uposażenia zasadniczego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym żołnierz został zwolniony z czynnej służby wojskowej, poległ, zmarł lub został uznany za zmarłego albo zaginął.

§ 6.
1. Wysokość dodatku wojennego wynosi 20 % stawki uposażenia zasadniczego, należnej żołnierzowi.

2. Dodatek wojenny zwiększa się o:

1) 40 % stawki uposażenia zasadniczego należnej żołnierzowi – członkowi załogi bojowego statku powietrznego, który wykonuje loty, albo żołnierzowi pełniącemu służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305;

2) 30 % stawki uposażenia zasadniczego należnej żołnierzowi – członkowi załogi innego niż wymieniony w pkt 1 statku powietrznego, który wykonuje loty;

3) 10 % stawki uposażenia zasadniczego należnej żołnierzowi – członkowi załogi okrętu, który wychodzi na tym okręcie w morze, albo żołnierzowi pełniącemu służbę w pododdziale działań specjalnych.

3. W zakresie wypłacania dodatku wojennego § 5 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
1. Żołnierzowi zwolnionemu z czynnej służby wojskowej przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, odprawa w wysokości:

1) po roku służby – 100 %,

2) po pięciu latach służby – 200 %,

3) po dziesięciu latach służby – 300 %

– kwoty uposażenia zasadniczego należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.

2. Wysokość odprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ulega zwiększeniu o 20 % uposażenia zasadniczego za każdy rok służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 %.

3. Do okresu służby, o którym mowa w ust. 1 i 2, zalicza się okresy pełnienia nieprzerwanej czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, chyba że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne lub dyscyplinarne, będące przyczyną zawieszenia lub aresztowania, zostało umorzone albo żołnierz został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym.

4. Dla celów ustalenia odprawy, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługującej żołnierzom zwalnianym w czasie wojny uwzględnia się również dodatek wojenny.

§ 8.
1. W przypadku gdy żołnierz poległ, zmarł lub został uznany za zmarłego albo zaginął, małżonkowi żołnierza, a w razie braku małżonka – dzieciom, wnukom lub rodzicom żołnierza przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu żołnierzowi, na podstawie § 7, odprawa przy zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, nie niższej jednak niż 600 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego określonego na dzień, w którym żołnierz poległ, zmarł lub został uznany za zmarłego albo zaginął.

2. Przez najniższe uposażenie zasadnicze, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uposażenie określone dla stopnia etatowego starszego szeregowego.

§ 9.
1. Prawo do dodatku wojennego, o którym mowa w § 6 ust. 2, oraz do odprawy z tytułu zwolnienia z czynnej służby wojskowej, a także odprawy pośmiertnej, stwierdza się w rozkazie lub decyzji dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.

2. Uposażenie zasadnicze, dodatek wojenny oraz odprawa są płatne bezpośrednio do rąk żołnierza lub w formie bezgotówkowej, w sposób określony pisemnie przez żołnierza.

3. Wypłaty uposażenia zasadniczego, dodatku wojennego oraz należności pieniężnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje jednostka wojskowa lub instytucja cywilna, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje.

§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik 1. [STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG ZAJMOWANEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 września 2005 r. (poz. 1592)

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG ZAJMOWANEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

Miesięcznie w złotych

1

2

3

generał

 

 

(admirał)

20

13 330,00

generał broni

19B

12 470,00

(admirał floty)

19A

11 870,00

 

19

11 380,00

generał dywizji

18B

10 600,00

(wiceadmirał)

18A

10 080,00

 

18

9 660,00

generał brygady

17B

8 980,00

(kontradmirał)

17A

8 540,00

 

17

8 200,00

pułkownik

16C

7 600,00

(komandor)

16B

7 010,00

 

16A

6 500,00

 

16

6 070,00

 

1

2

3

podpułkownik

15C

5 470,00

(komandor porucznik)

15B

5 160,00

 

15A

4 960,00

 

15

4 790,00

major

14C

4 520,00

(komandor podporucznik)

14B

4 370,00

 

14A

4 270,00

 

14

4 190,00

kapitan

13B

3 840,00

(kapitan marynarki)

13A

3 740,00

 

13

3 660,00

porucznik

12A

3 540,00

(porucznik marynarki)

12

3 470,00

podporucznik

 

 

(podporucznik marynarki)

11

3 410,00

starszy chorąży sztabowy

 

 

(starszy chorąży sztabowy marynarki)

10

3 180,00

starszy chorąży

 

 

(starszy chorąży marynarki)

9

3 050,00

chorąży

 

 

(chorąży marynarki)

8

2 930,00

młodszy chorąży

 

 

(młodszy chorąży marynarki)

7

2 820,00

starszy sierżant

 

 

(starszy bosman)

6

2 720,00

sierżant

 

 

(bosman)

5

2 640,00

plutonowy

 

 

(bosmanmat)

4

2 570,00

starszy kapral

 

 

(starszy mat)

3

2 510,00

kapral

 

 

(mat)

2

2 460,00

starszy szeregowy

 

 

(starszy marynarz)

1

1 920,00

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »