| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 października 2005 r.

w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej

Na podstawie art. 49f ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki i tryb delegowania strażaków do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposób i organizację działania grupy ratowniczej, z uwzględnieniem:

1) oceny predyspozycji do służby poza granicą państwa;

2) przypadków odwoływania przed wyznaczonym terminem oraz przedłużania czasu delegowania;

3) podległości służbowej członków grupy ratowniczej;

4) składu i wewnętrznej struktury grupy ratowniczej;

5) przewozu członków i wyposażenia grupy ratowniczej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2.
1. Strażak może być delegowany do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w:

1) działaniach ratowniczych lub akcji poszukiwawczo-ratowniczej albo humanitarnej, jeżeli:

a) uzyska pozytywną ocenę predyspozycji do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej,

b) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby bez ograniczeń oraz poddaniu się szczepieniom ochronnym,

c) złożył pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie służby poza granicą państwa;

2) szkoleniu lub ćwiczeniach ratowniczych, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.

2. Oceny predyspozycji do pełnienia służby poza granicą państwa dokonuje się po złożeniu przez strażaka pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.

3. Po uzyskaniu pozytywnej oceny predyspozycji do pełnienia służby poza granicą państwa, strażak przedstawia niezwłocznie podmiotowi, o którym mowa w § 3 ust. 1, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia służby bez ograniczeń oraz poddaniu się szczepieniom ochronnym.

4. Strażak może być wyznaczony do wykonywania innych określonych zadań poza granicą państwa po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c.

§ 3.
1. Oceny predyspozycji strażaka do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej, zwanej dalej „oceną predyspozycji", dokonuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub z jego upoważnienia kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.

2. Przy ocenie predyspozycji uwzględnia się cel skierowania grupy ratowniczej, zakres zadań, obszar jej działania oraz kwalifikacje i wyszkolenie zawodowe strażaka, a także wymagania, określone przez właściwy organ: państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub organizacji międzynarodowej, któremu grupa ratownicza została podporządkowana na czas realizacji zadań.

3. Ocena predyspozycji, o której mowa w ust. 1, dla strażaka członka grupy ratowniczej, którego gotowość do podjęcia działań ratowniczych poza granicą państwa została określona poniżej 24 godzin, oraz strażaka wyznaczonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania innych określonych zadań poza granicą państwa, dokonywana jest corocznie w terminie do dnia 31 stycznia.

4. Oceny predyspozycji strażaka członka grupy ratowniczej, niewymienionego w ust. 3, dokonuje się podczas tworzenia grupy ratowniczej i zachowuje ona ważność przez okres delegowania.

5. Oceny predyspozycji dokonuje się w formie pisemnej i z jej treścią zapoznaje się ocenianego strażaka.

§ 4.
1. Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, może odmówić poddania strażaka ocenie predyspozycji lub przerwać ją w każdym czasie, jeżeli uzasadnia to ważny interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.

2. Ocenę predyspozycji można przerwać ponadto:

1) jeżeli postępowanie strażaka uniemożliwia jej dokonanie;

2) ze względu na stan zdrowia strażaka;

3) na wniosek strażaka.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pisemnie informuje się strażaka o przyczynie odmowy poddania go ocenie predyspozycji lub o powodach jej przerwania.

§ 5.
1. Delegowanie strażaka do pełnienia służby w grupie ratowniczej poza granicą państwa i jego odwołanie z delegowania następuje w formie rozkazu o delegowaniu i o odwołaniu z delegowania.

2. Rozkaz o delegowaniu, z uwzględnieniem ust. 4, zawiera:

1) oznaczenie przełożonego wydającego rozkaz;

2) datę wydania;

3) powołanie podstawy prawnej;

4) stopień służbowy, imię i nazwisko strażaka oraz imię ojca;

5) charakter służby (kandydacka, przygotowawcza lub stała);

6) nazwę stanowiska służbowego oraz nazwę jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;

7) datę, miejsce i czas trwania delegowania;

8) określenie sprawowanej przez strażaka funkcji lub stanowiska w grupie ratowniczej;

9) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wydającej rozkaz.

3. Rozkaz o delegowaniu może dotyczyć grupy strażaków delegowanych do udziału w tej samej grupie ratowniczej.

4. Rozkaz o odwołaniu z delegowania zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–6 i 9, a ponadto:

1) datę odwołania z delegowania;

2) termin rozliczenia się z powierzonych środków i sprzętu specjalnego stanowiących wyposażenie grupy ratowniczej oraz dodatkowego umundurowania i wyposażenia specjalnego członka grupy ratowniczej;

3) datę stawienia się strażaka do służby w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełnił służbę przed delegowaniem.

§ 6.
1. Rozkaz o delegowaniu uchyla się przed dniem wyjazdu strażaka z kraju:

1) w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego, karnego lub karnego skarbowego;

2) na wniosek właściwego organu: państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub organizacji międzynarodowej, któremu grupa ratownicza została podporządkowana na czas realizacji zadań.

2. Rozkaz o delegowaniu może zostać uchylony przed dniem wyjazdu strażaka z kraju:

1) jeżeli uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;

2) na wniosek strażaka.

§ 7.
1. Odwołanie strażaka z delegowania przed wyznaczonym terminem powrotu następuje w przypadku:

1) wniosku strażaka;

2) gdy stan jego zdrowia uniemożliwia dalsze pełnienie służby w grupie ratowniczej;

3) wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego, karnego lub karnego skarbowego;

4) niewykonywania zadań na powierzonym stanowisku lub wynikających ze sprawowanej przez niego funkcji przez okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie strażaka;

5) wniosku właściwego organu: państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub organizacji międzynarodowej, któremu grupa ratownicza została podporządkowana na czas realizacji zadań;

6) zrealizowania celu skierowania grupy ratowniczej.

2. Odwołanie strażaka z delegowania przed wyznaczonym terminem powrotu może nastąpić:

1) w przypadku niewywiązywania się przez niego z obowiązków służbowych powierzonych do wykonywania w czasie delegowania;

2) gdy uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wniosek o odwołanie strażaka, wraz z uzasadnieniem, składa dowódca grupy ratowniczej.

4. W przypadkach naruszenia dyscypliny służbowej przez strażaka podczas pobytu poza granicą państwa dowódca grupy ratowniczej może podjąć decyzję o niezwłocznym odesłaniu go do kraju, powiadamiając o tym fakcie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8.
1. Strażakowi przedłuża się czas delegowania w grupie ratowniczej poza granicą państwa, jeżeli sytuacja lub względy organizacyjne uniemożliwiają terminowy powrót grupy do kraju. Wniosek o przedłużenie czasu delegowania składa dowódca grupy ratowniczej.

2. Strażakowi delegowanemu do pełnienia służby w grupie ratowniczej poza granicą państwa można przedłużyć czas delegowania, na pisemny wniosek właściwego organu: państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub organizacji międzynarodowej, któremu grupa ratownicza została podporządkowana na czas realizacji zadań.

3. Przedłużenie czasu delegowania następuje na okres niezbędny do zakończenia działań ratowniczych lub akcji poszukiwawczo-ratowniczej albo humanitarnej, a także szkolenia i ćwiczeń ratowniczych.

§ 9.
1. Przedłużenie czasu delegowania następuje w formie rozkazu o przedłużeniu delegowania, który powinien wskazywać okres przedłużonego czasu delegowania oraz powierzone stanowisko lub sprawowaną przez strażaka funkcję.

2. Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 2–4.

§ 10.
Strażak podczas delegowania do udziału w grupie ratowniczej podlega bezpośrednio dowódcy grupy ratowniczej.
§ 11.
1. Przy ustalaniu składu i wewnętrznej struktury grupy ratowniczej uwzględnia się potrzeby zgłaszane przez stronę zwracającą się o pomoc lub organizację międzynarodową koordynującą działania ratownicze.

2. Grupa ratownicza, w zależności od zakresu przewidywanych do realizacji zadań, może składać się z następujących zespołów:

1) dowodzenia i koordynacji (dowódca, oficer łącznikowy, tłumacz oraz koordynator medyczny);

2) ratowniczych;

3) zabezpieczenia logistycznego.

3. Skład grupy ratowniczej organizowanej do akcji humanitarnej jest określany w zależności od zakresu zadań przewidzianych do realizacji i może nie posiadać wydzielonych zespołów.

§ 12.
1. Przewóz członków grupy ratowniczej i jej wyposażenia na teren państwa przyjmującego grupę ratowniczą oraz przewóz powrotny do kraju jest organizowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Po przybyciu na terytorium państwa przyjmującego grupę ratowniczą, dowódca grupy ratowniczej nawiązuje kontakt z przedstawicielem polskiej placówki dyplomatycznej i właściwym organem: państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub organizacji międzynarodowej, któremu grupa ratownicza została podporządkowana na czas realizacji zadań, oraz kieruje oficera łącznikowego do lokalnego sztabu akcji.

3. Zakres zadań grupy ratowniczej jest określany przez lokalny sztab akcji i przekazywany, za pośrednictwem oficera łącznikowego, dowódcy grupy w celu realizacji.

4. Decyzję o możliwości wykonania zadań oraz sposobach ich realizacji podejmuje dowódca grupy ratowniczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

5. Dowódca grupy ratowniczej jest zobowiązany co najmniej dwukrotnie w ciągu doby do składania raportów z działań grupy do krajowego punktu kontaktowego.

6. Decyzję o zakończeniu działań i powrocie do kraju grupy ratowniczej podejmuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na podstawie raportów dowódcy grupy.

§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »