| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 7 października 2005 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia;

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia.

§ 2.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym w toku postępowania prowadzonego przez ministra właściwego do spraw turystyki, zwanego dalej „organem prowadzącym postępowanie”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 3.
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, organ prowadzący postępowanie przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej wnioskodawcy, odpowiednio:

1) opiekunowi;

2) zespołowi przygotowującemu i przeprowadzającemu test umiejętności.

§ 4.
1. Organ prowadzący postępowanie podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw turystyki:

1) listę osób, spośród których:

a) wnioskodawca wybiera opiekuna,

b) powołuje członków zespołu przygotowującego i przeprowadzającego test umiejętności;

2) informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla przewodników turystycznych;

3) zakresy programowe szkoleń na przewodnika turystycznego.

2. Na liście, o której mowa w ust. 1 pkt 1, umieszcza się nazwiska osób będących członkami komisji egzaminacyjnych dla przewodników turystycznych, powoływanych przez wojewodów w trybie określonym w § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 188, poz. 1944).

§ 5.
Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 6.

1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego, zwanego dalej „stażem”, składa:

1) formularz zgłoszeniowy;

2) dokument zawierający zobowiązanie opiekuna, o którym mowa w § 8 ust. 5, do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, określonego w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, zwanej dalej „ustawą”.

2. W przypadku gdy opiekun jest członkiem stowarzyszenia lub innej jednostki zatrudniającej przewodników turystycznych, wnioskodawca może nawiązać stosunek prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy, z tym stowarzyszeniem lub tą jednostką.

3. W formularzu zgłoszeniowym wnioskodawca wskazuje opiekuna, który zobowiązał się nawiązać z nim stosunek prawny w celu odbycia stażu.

4. W dokumencie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opiekun określa:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny;

4) obowiązki, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu.

§ 7.
1. Koszt odbywania przez wnioskodawcę stażu ustalany jest przez opiekuna na podstawie rzeczywistych kosztów odbywania stażu, z uwzględnieniem programu i czasu trwania stażu.

2. Do rzeczywistych kosztów odbywania stażu zalicza się w szczególności:

1) koszty organizacyjno-techniczne;

2) koszty materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych;

3) koszty zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu stażu.

3. Koszt odbywania stażu nie może być wyższy niż:

1) w przypadku przewodnika górskiego – 3 500 złotych;

2) w przypadku przewodnika miejskiego – 1 700 złotych;

3) w przypadku przewodnika terenowego – 2 200 złotych.

4. Opłata z tytułu kosztu odbywania stażu jest wnoszona jednorazowo albo miesięcznie w równych częściach, na rachunek bankowy wskazany przez opiekuna lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 2, na rachunek bankowy wskazany przez stowarzyszenie lub jednostkę zatrudniającą przewodników turystycznych.

5. W przypadku odbywania stażu w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilno-prawnej opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącana z jego wynagrodzenia.

§ 8.
1. Staż jest realizowany na podstawie programu ustalonego zgodnie z zakresem tematycznym wymaganym dla danego rodzaju uprawnień przewodnika turystycznego stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Program i okres stażu określa się w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Program ustala indywidualnie dla każdego wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie przewodnika turystycznego;

3) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego;

5) różnic wynikających ze specyfiki wykonywania zawodu przewodnika turystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

3. Okres stażu ustala indywidualnie dla każdego wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie z uwzględnieniem, że staż ma obejmować zajęcia praktyczne w wymiarze co najmniej 50 % godzin wymaganych dla rodzaju uprawnienia przewodnika turystycznego, o które ubiega się wnioskodawca, określonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

4. Staż rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z opiekunem. O terminie rozpoczęcia stażu wnioskodawca zawiadamia organ prowadzący postępowanie.

5. Staż organizuje i przeprowadza opiekun wybrany w trybie określonym w § 4. Do obowiązków opiekuna należy określenie zadań dla wnioskodawcy, kontrola realizacji powierzonych zadań, sporządzenie raportu z przebiegu stażu, wydanie opinii o przebiegu stażu i umiejętnościach wnioskodawcy.

6. W przypadku gdy opiekun wybrany przez wnioskodawcę nie będzie mógł sprawować swojej funkcji, organ prowadzący postępowanie powołuje kolejnego opiekuna z listy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 9.
Organ prowadzący postępowanie może na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przedłużyć okres stażu na czas określony, nieprzekraczający łącznie z już odbytym stażem 2 lat.
§ 10.
W okresie odbywania stażu wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji programu stażu.
§ 11.
Organ prowadzący postępowanie sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu w szczególności poprzez: kontrolę realizacji programu stażu, kontrolę obecności wnioskodawcy w czasie stażu, gromadzenie informacji o przebiegu stażu.
§ 12.
1. W terminie 7 dni od zakończenia stażu opiekun przedstawia organowi prowadzącemu postępowanie:

1) raport z przebiegu stażu;

2) opinię o przebiegu stażu i umiejętnościach wnioskodawcy.

2. Na podstawie przedstawionych dokumentów, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny stażu, a następnie wydaje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego. Informację o ocenie stażu przekazuje się wnioskodawcy w terminie 3 dni od dnia jej dokonania.

§ 13.
1. Jeżeli ocena stażu adaptacyjnego jest negatywna, wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny, może wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o powtórne odbycie stażu adaptacyjnego.

2. Do powtórnego odbycia stażu adaptacyjnego przepisy § 6–12 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 14.

1. Do przygotowania i przeprowadzenia testu umiejętności, zwanego dalej „testem”, organ prowadzący postępowanie powołuje trzyosobowy zespół składający się z przewodniczącego oraz dwóch członków.

2. Członkowie zespołu i przewodniczący wybierani są z listy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

3. Do zadań zespołu należy:

1) przygotowanie zestawów pytań do części teoretycznej testu;

2) określenie zadań do realizacji w ramach części praktycznej testu i ich ocena;

3) przeprowadzenie testu; „

4) ocena testu;

5) sporządzenie protokołu z przebiegu testu.

§ 15.
1. Testy przeprowadzane są dwa razy do roku dla każdego rodzaju uprawnień.

2. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu organ prowadzący postępowanie przekazuje wnioskodawcy oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw turystyki, nie później niż na 3 miesiące przez terminem testu.

3. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ prowadzący postępowanie o przyczynach usprawiedliwiających nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie.

4. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

5. W przypadku nieprzystąpienia do testu z uzasadnionej przyczyny, organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę o terminie, w którym może on ponownie przystąpić do testu.

6. Oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie organ prowadzący postępowanie dokonuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia testu, kierując się odpowiednio przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

§ 16.
1. Koszty przeprowadzenia testu są ustalone kwotowo przez organ prowadzący postępowanie na podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych przez ten organ w związku z przeprowadzeniem testu.

2. Na koszty postępowania w sprawie uznania kwalifikacji w związku z przeprowadzeniem testu składają się:

1) koszty podróży służbowych członków zespołu przeprowadzającego test umiejętności;

2) koszty wynajęcia pomieszczenia do przeprowadzenia części teoretycznej testu;

3) koszty opracowania pytań i zadań wraz z zestawem prawidłowych odpowiedzi i wymagań zespołu wobec wnioskodawcy do zaliczenia poszczególnych pytań i zadań;

4) druk materiałów egzaminacyjnych;

5) wynagrodzenie członków zespołu niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wyższe niż:

1) 180 złotych – za część teoretyczną testu w przypadku osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego;

2) 180 złotych – za część praktyczną testu w przypadku osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika miejskiego i terenowego;

3) 270 złotych – za część praktyczną testu w przypadku osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego.

4. Opłata za przeprowadzenie testu wnoszona jest przez wnioskodawcę na rachunek bieżący organu prowadzącego postępowanie.

5. Wnioskodawca przedstawia dowód dokonania opłaty, o której mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do testu.

§ 17.
Zakres przedmiotowy testu ustala dla wnioskodawcy zespół, o którym mowa w § 13, na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie przewodnika turystycznego;

3) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego;

5) różnic wynikających ze specyfiki wykonywania zawodu przewodnika turystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 18.
O ustalonym zakresie przedmiotowym testu oraz o wysokości opłaty z tytułu kosztów przeprowadzenia testu organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.
§ 19.
1. Test składa się z dwóch części:

1) teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej i ustnej;

2) praktycznej.

2. Część pisemna testu trwa 120 minut i składa się z 30 pytań, w tym nie więcej niż 3 pytań o charakterze opisowym. Każde z pytań niemające charakteru opisowego powinno zawierać nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi, z których tylko jedna może być prawidłowa.

3. Do ustnej części testu dopuszcza się osoby, które otrzymały więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej. Część ustna trwa 30 minut.

4. Do praktycznej części testu dopuszcza się osoby, które otrzymały więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania z części ustnej. Część praktyczna trwa nie dłużej niż 8 godzin.

5. Część teoretyczna testu odbywa się w mieście wojewódzkim właściwym dla obszaru uprawnień. Część praktyczna testu odbywa się na terenie objętym rodzajem uprawnień, o które ubiega się wnioskodawca.

§ 20.
1. Ocena testu jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Przy ocenie testu uwzględnia się następujące zasady:

1) za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie niemające charakteru opisowego lub o charakterze opisowym ustala się jednakową liczbę punktów;

2) za każdą błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi ustala się zero punktów;

3) zaliczenie testu następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania.

§ 21.
1. Z przebiegu testu niezwłocznie po dokonaniu oceny, o której mowa w § 19, sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu.

2. W protokole wskazuje się wnioskodawcę, skład zespołu, czas rozpoczęcia i zakończenia testu oraz podaje się ocenę testu.

3. Protokół, podpisany przez członków zespołu, przekazywany jest w terminie 3 dni od dnia jego sporządzenia organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

§ 22.
Informację o ocenie testu przekazuje się wnioskodawcy w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu.
§ 23.
Na podstawie protokołu z przebiegu testu organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego.
§ 24.
1. Wnioskodawca, który nie zaliczył testu umiejętności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ocenie testu, o której mowa w § 22, może wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o powtórne przystąpienie do testu umiejętności w najbliższym terminie.

2. Do powtórnego przystąpienia do testu umiejętności przepisy § 14–23 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 25.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego (Dz. U. Nr 101, poz. 1037).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »