| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1)

z dnia 31 października 2005 r.

w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Na podstawie art. 133 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwanych dalej „zajęciami”;

2) tryb składania wniosków o przyznanie dofinansowania zajęć;

3) dane, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie dofinansowania zajęć;

4) tryb przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, zwanych dalej „środkami Funduszu”;

5) wysokość dofinansowania zajęć.

§ 2.
1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek o przyznanie dofinansowania do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, zwanego dalej „ministrem”, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zajęć.

2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie obejmuje w jednym wniosku wszystkie zajęcia, o dofinansowanie których ubiega się w danym roku.

3. Wniosek zawiera:

1) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

2) nazwę zajęć, ich zakres i charakterystykę, termin i miejsce realizacji, informację, kto może w nich uczestniczyć, oraz przewidywaną liczbę uczestników;

3) dane o posiadanej bazie sportowo-rekreacyjnej niezbędnej do realizacji zajęć oraz kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób prowadzących zajęcia;

4) planowane koszty realizacji zajęć, ze wskazaniem kwot ze wszystkich źródeł finansowania;

5) kalkulację przewidywanych przychodów przy realizacji zajęć;

6) wysokość środków Funduszu otrzymanych w poprzednim roku;

7) wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki Funduszu;

8) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;

9) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) kalkulację kosztów realizacji zajęć;

2) regulamin, program i harmonogram zajęć;

3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.3)), oraz statut stowarzyszenia lub innej organizacji pozarządowej.

§ 3.
1. Dofinansowanie może być przyznane do wysokości:

1) 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe;

2) 50 % planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dofinansowania zajęć bierze się pod uwagę możliwość systematycznego i powszechnego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, w szczególności możliwość powszechnego i systematycznego udziału dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenach najuboższych.

§ 4.
Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, jest zamieszczana na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.
§ 5.
1. Przekazywanie środków Funduszu odbywa się na podstawie pisemnej umowy o dofinansowanie zajęć, zawartej pomiędzy ministrem a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.

2. Umowa określa w szczególności:

1) strony umowy;

2) dane, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, stanowiące przedmiot umowy;

3) kwotę dofinansowania w podziale na poszczególne zajęcia oraz tryb i terminy przekazywania środków Funduszu;

4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;

5) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do wykorzystania środków Funduszu wyłącznie na cele określone w umowie;

6) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania;

7) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu;

8) określenie sposobu zagospodarowania przychodów osiągniętych przy realizacji zajęć przez podmiot, któremu przyznano dofinansowanie;

9) określenie kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich, niezbędnych do realizacji zajęć;

10) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do poddania się kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli ministra;

11) zobowiązanie podmiotu do przedstawienia ministrowi sprawozdania z realizacji zajęć w zakresie rzeczowym i finansowym;

12) określenie trybu rozwiązania umowy.

§ 6.
1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, może pokryć ze środków Funduszu koszty pośrednie w części stanowiącej nie więcej niż 5 % kosztów bezpośrednich pokrywanych ze środków Funduszu.

2. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych ze środków Funduszu ustala się w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zajęć, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zajęć.

§ 7.
Środki Funduszu przewidziane w umowie o dofinansowanie zajęć są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zajęć.
§ 8.
1. Jeżeli przy realizacji zajęć podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, osiągnie przychody nieprzewidziane w umowie o dofinansowanie zajęć, powiadamia o tym niezwłocznie ministra i przedstawia propozycję ich zagospodarowania.

2. Po rozpatrzeniu propozycji, o której mowa w ust. 1, strony mogą, w drodze zmiany umowy, rozszerzyć zakres rzeczowy zajęć lub odpowiednio zmniejszyć kwotę dofinansowania.

§ 9.
1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, przedstawia ministrowi sprawozdanie z realizacji zajęć w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie zajęć, w terminie 30 dni od dnia zakończenia zajęć.

2. W przypadku niezrealizowania zajęć w całości lub w części, środki Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek, o którym mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, proporcjonalnie do stopnia niezrealizowania zajęć, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

3. Środki Funduszu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek, o którym mowa w art. 132 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 2, w terminie do dnia 28 lutego następnego roku, wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.

4. Podmiot, który wykorzystał środki Funduszu niezgodnie z przeznaczeniem, nie może otrzymać dofinansowania zajęć przez kolejne 3 lata od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 10.
1. Przedstawiciele ministra są uprawnieni do przeprowadzania kontroli realizacji umów o dofinansowanie zajęć.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zajęć;

2) wykorzystanie środków Funduszu;

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;

4) prawidłowość rozliczeń.

3. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, jest obowiązany do udostępnienia na żądanie przedstawicieli ministra informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zajęć przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu usunięcia tych nieprawidłowości.

6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

§ 11.
1. Wnioski o dofinansowanie zajęć, realizowanych w roku 2006, składa się do dnia 15 grudnia 2005 r.

2. Dofinansowanie ze środków Funduszu może być przeznaczone na zajęcia realizowane od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 12.
Do wniosków o dofinansowanie zajęć, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Sportu: w z. J. Ciszewski

 

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 168, poz. 1405).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (Dz. U. Nr 28, poz. 236), które utraciło moc z dniem 1 września 2005 r. na podstawie art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 17 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »