| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 listopada 2005 r.

w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa2)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, których kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności może być przeprowadzana w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej „Głównym Inspektorem"

2) warunki, jakie powinno spełniać miejsce, o którym mowa w pkt 1;

3) szczegółowy sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

4) wymagania, jakie powinna spełniać przesyłka lub partia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wraz z opakowaniem lub środkiem transportu, aby nie istniało zagrożenie rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych podczas przemieszczania do miejsca, o którym mowa w pkt 1.

§ 2.
W miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora może być przeprowadzana kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571 i Nr 138, poz. 1466 oraz z 2005 r. Nr 81, poz. 715 i Nr 153, poz. 1277) w załączniku nr 5 w części B.
§ 3.
1. W miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora zapewnia się, w szczególności:

1) wyodrębnione miejsca lub pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzenia kontroli tożsamości i zdrowotności;

2) oświetlenie naturalne lub sztuczne niepowodujące zmiany kolorów poddawanych kontroli tożsamości lub zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

2. Miejsce, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w:

1) stoły przeznaczone do przeprowadzania kontroli zdrowotności;

2) urządzenia, narzędzia i materiały przeznaczone do:

a) wizualnej oceny pobranych prób,

b) przygotowania prób do dalszego testowania,

c) indywidualnego oznaczania prób oraz ich pakowania w celu przesłania do dalszej oceny w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych,

d) plombowania i pieczętowania prób, przesyłek, partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub środków transportu,

e) odkażania obiektów, materiałów i wyposażenia wykorzystywanego do przeprowadzania kontroli;

3) urządzenia telekomunikacyjne w celu utrzymania bezpośredniej łączności z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, specjalistycznymi laboratoriami diagnostycznymi, organami celnymi, Komisją Unii Europejskiej oraz urzędowymi organami właściwymi do spraw zdrowia roślin w innych państwach członkowskich;

4) urządzenia do sporządzania kopii dokumentów.

3. W miejscu, o którym mowa w ust. 1, zapewnia się:

1) przechowywanie przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub przeprowadzanie kwarantanny roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

2) zniszczenie przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

3) przeprowadzanie zabiegu odkażania i oczyszczania zakwestionowanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

§ 4.
1. Podmiot wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłkę, której kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora, zgłasza każdorazowo, co najmniej 24 godziny przed planowanym jej wprowadzeniem, zamiar dokonania tej czynności wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu dla tego miejsca.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę, siedzibę lub adres miejsca zatwierdzonego przez Głównego Inspektora;

2) datę i godzinę dostarczenia przesyłki do miejsca zatwierdzonego przez Głównego Inspektora;

3) numer, datę i miejsce wystawienia dokumentu przewozowego dotyczącego zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

4) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu wprowadzającego przesyłkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) numer wpisu podmiotu wprowadzającego przesyłkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora;

6) numer świadectwa fitosanitarnego albo świadectwa fitosanitarnego w przypadku reeksportu lub innego dokumentu fitosanitarnego wymaganego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

3. O zmianie danych zawartych w zgłoszeniu podmiot, o którym mowa w ust. 1, informuje niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla zatwierdzonego przez Głównego Inspektora miejsca kontroli.

§ 5.
1. Przesyłkę, o której mowa w § 4 ust. 1, zaopatruje się w dokument przewozowy dotyczący zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Dokument przewozowy dotyczący zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wydaje posiadaczowi przesyłki wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla punktu wwozu.

3. Posiadacz przesyłki, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla punktu wwozu, wypełnia dokument przewozowy, o którym mowa w ust. 1, maszynowo albo ręcznie czytelnym pismem, w jednym z języków urzędowych państw członkowskich; jeżeli krajem przeznaczenia przesyłki jest Rzeczpospolita Polska, dopuszcza się wypełnienie dokumentu przewozowego w języku rosyjskim.

§ 6.
1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla miejsca zatwierdzonego przez Głównego Inspektora potwierdza przeprowadzenie kontroli tożsamości lub zdrowotności przesyłki w tym miejscu.

2. Jeżeli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla miejsca zatwierdzonego przez Głównego Inspektora wyda decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, przesyłka i towarzyszący jej dokument przewozowy dotyczący zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów są przedkładane organowi celnemu właściwemu dla miejsca zatwierdzonego przez Głównego Inspektora.

3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla miejsca przeznaczenia przesyłki przechowuje, przez okres co najmniej roku, dokument przewozowy dotyczący zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów albo jego kopię.

4. Kontrolę tożsamości lub zdrowotności przesyłki, wprowadzonej na terytorium Wspólnoty przez punkt wwozu znajdujący się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, przeprowadza się w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora, na podstawie porozumienia zawartego między Głównym Inspektorem a urzędowym organem tego państwa właściwym do spraw zdrowia roślin.

§ 7.
1. Opakowanie przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub środek transportu powinny zostać zamknięte lub zaplombowane w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się organizmów szkodliwych oraz zapewniający zachowanie tożsamości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w czasie przemieszczania do zatwierdzonego przez Głównego Inspektora miejsca kontroli, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy wojewódzki inspektor właściwy dla punktu wwozu stwierdzi, że nie istnieje ryzyko wprowadzenia i rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, przesyłka lub partia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub środek transportu może nie spełniać wymagań określonych w ust. 1.

§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wymienionych w części B załącznika nr V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż punkt wwozu do Wspólnoty albo miejscu położonym w jego pobliżu i warunków do przeprowadzania tych kontroli (Dz. Urz. UE L 313, z 12.10.2004, str. 16) w zakresie: art. 1 ust. 1 i 3, art. 3 i 4, art. 6 ust. 2 i 3 oraz załącznika do wymienionej dyrektywy.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 listopada 2005 r. (poz. 1985)

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 8 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »