| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 25 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów z metali szlachetnych

Na podstawie art. 5 oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz. U. Nr 76, poz. 715) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Wyrobów z metali szlachetnych nie należy pokrywać powłokami z metali nieszlachetnych.”;

2) w § 12 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy masa elementów niebędących metalami szlachetnymi przekracza połowę masy wyrobu, w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, należy odrębnie podać masę tych elementów oraz masę metalu szlachetnego.”;

3) w § 16 w ust. 1 w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) metodę atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – AES) – dla stopów złota, srebra, platyny i palladu;”;

4) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. W przypadku badania wyrobów ze złota, srebra, platyny lub palladu metodą analityczną zgłaszającemu, za pokwitowaniem, zwraca się niewykorzystaną część wyrobu.

2. W przypadku badania wyrobów ze złota metodą kupelacji oraz wyrobów z platyny metodą wagową zgłaszającemu, za pokwitowaniem, zwraca się również pozostałość metalu szlachetnego z analizy”;

5) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. Cechowania wyrobów z metali szlachetnych dokonuje się znacznikami probierczymi wykonanymi jako negatywy cech probierczych albo przy użyciu laserowego urządzenia do cechowania.

2. Cechy probiercze określone w załączniku do rozporządzenia umieszczane za pomocą:

1) znacznika probierczego powinny być wykonane z wizerunkiem:

a) wypukłym – typy 1-6, 11-17, 24 i 25,

b) liniowym – typy 18-23,

c) wypukłym albo liniowym – typy 7-10;

2) urządzenia laserowego do cechowania powinny być wykonane z wizerunkiem wypukłym albo liniowym, w zależności od rodzaju cechowanych wyrobów.

3. Typy cech wykonane z wizerunkiem liniowym, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, oznacza się literą „L” umieszczoną obok liczby określającej numer typu dla odróżnienia od cech tego samego typu wykonanych z wizerunkiem wypukłym.”.

§ 2.
Do czynności organów i urzędów administracji probierczej związanych z badaniem i cechowaniem wyrobów z metali szlachetnych wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 63, poz. 636, Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 171, poz. 1664.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 22 grudnia 2005 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »