reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

Na podstawie art. 36 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w rozdziale 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2005 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 8.03.2005, str. 4), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji 382/2005”, z wyłączeniem kontroli określonych w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia.
§ 2.
Przeprowadzanie kontroli administracyjnych może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) zatrudnia pracowników w liczbie zapewniającej samodzielne wykonanie powierzonych czynności, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku ekonomia, rolnictwo lub mechanika i budowa maszyn oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie wykonywania kontroli dotyczących jakości artykułów rolno-spożywczych;

2) dysponuje pomieszczeniami i posiada sprzęt informatyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących obrotu paszami do suszenia lub rozdrabniania i produkcji suszu paszowego.

§ 3.
Przeprowadzanie kontroli na miejscu może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) zatrudnia pracowników w liczbie zapewniającej samodzielne wykonanie powierzonych czynności, którzy:

a) ukończyli studia wyższe na kierunku:

– ekonomia oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie kontroli rozliczeń magazynowych,

– rolnictwo oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie uprawy roślin pastewnych lub

– mechanika i budowa maszyn lub elektrotechnika,

b) posiadają uprawnienia rzeczoznawcy, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577);

2) dysponuje pomieszczeniami i posiada sprzęt informatyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych z kontroli;

3) posiada sprzęt do pobierania próbek suszu paszowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

§ 4.
Przeprowadzanie badań parametrów jakościowych suszu paszowego może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) zatrudnia pracowników w liczbie zapewniającej samodzielne wykonanie powierzonych czynności, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku chemia, rolnictwo, biologia lub technologia żywności i żywienie człowieka lub posiadają wykształcenie średnie, o którym mowa w art. 11a ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)), oraz tytuł zawodowy technika analityka albo legitymują się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik analityk, a także posiadają co najmniej roczne doświadczenie w zakresie wykonywania analiz chemicznych;

2) posiada laboratorium chemiczne umożliwiające oznaczanie wilgotności suszu paszowego i zawartości białka surowego w suszu paszowym metodą Kjeldahla, wyposażone w sprzęt i odczynniki chemiczne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 13 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 3 pkt 3;

3) dysponuje pomieszczeniami i posiada sprzęt informatyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych w zakresie oznaczania wilgotności suszu paszowego i zawartości białka surowego w suszu paszowym metodą Kjeldahla.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych lub ubiegających się o zatwierdzenie przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących (Dz. U. Nr 184, poz. 1905).
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 grudnia 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama