| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe2)

Na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres, sposób i terminy przekazywania przez powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii, a także podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz zakłady higieny weterynaryjnej i inne laboratoria, w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej, informacji o:

a) występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi:

– zwalczania,

– rejestracji,

b) wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

2) zakres, sposób i terminy dokonywania przez Głównego Lekarza Weterynarii powiadomienia Komisji Europejskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej o wynikach monitorowania:

a) chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,

b) oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

3) wzór księgi zawierającej informacje o:

a) chorobach zakaźnych zwierząt podlegających:

– notyfikacji w Unii Europejskiej, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

– obowiązkowi zwalczania, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

– obowiązkowi rejestracji, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

c) wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii informacje o powzięciu podejrzenia lub o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania w formie pisemnej, w tym faksem, lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) nazwę stwierdzonej lub podejrzewanej choroby;

2) nazwisko lub nazwę posiadacza zwierzęcia, u którego wystąpiła choroba, i jeden z następujących numerów:

a) numer siedziby stada, z którego pochodzi zwierzę chore, nadany zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu będącego posiadaczem zwierzęcia, u którego wystąpiła choroba, nadany zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu lub podmiotu będącego posiadaczem zwierzęcia, u którego wystąpiła choroba, nadany zgodnie z przepisami o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego;

3) lokalizację ogniska choroby;

4) datę powzięcia podejrzenia choroby, jej stwierdzenia lub wyizolowania czynnika chorobotwórczego;

5) liczbę chorych zwierząt z podziałem na gatunki;

6) ogólną liczbę zwierząt z gatunków wrażliwych w ognisku choroby z podziałem na gatunki.

3. Wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje Głównemu Lekarzowi Weterynarii zbiorczą informację o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania za dany miesiąc, uzyskaną na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacja ta została zebrana, w formie pisemnej, w tym faksem, lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji.

§ 3.
1. Podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz zakłady higieny weterynaryjnej i inne laboratoria, w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej, przekazują właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii comiesięczne informacje o:

1) chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji,

2) chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania,

3) wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

– w terminie do 3. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacje te zostały zebrane.

2. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii comiesięczną informację o:

1) chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji,

2) chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania,

3) wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

– w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacja ta została zebrana.

3. Wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje Głównemu Lekarzowi Weterynarii comiesięczną informację o:

1) chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji,

2) chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania,

3) wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

– w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacja ta została zebrana.

§ 4.
Informacje, o których mowa w § 3, przekazuje się w formie pisemnej, w tym faksem, lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji.
§ 5.
1. Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zawierają:

1) nazwę choroby zakaźnej zwierząt;

2) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

3) nazwy gmin i miejscowości, w których informacje te zostały zebrane, nazwisko lub nazwę posiadacza zwierzęcia, u którego wystąpiła choroba, oraz jeden z następujących numerów:

a) numer siedziby stada, z którego pochodzi zwierzę chore, nadany zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu będącego posiadaczem zwierzęcia chorego, nadany zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

4) liczbę zwierząt z gatunków wrażliwych w ognisku choroby:

a) ogółem,

b) chorych,

c) leczonych,

d) padłych,

e) zaszczepionych,

f) poddanych ubojowi lub zabitych,

g) poddanych testom lub badaniom diagnostycznym

– z podziałem na gatunki;

5) uwagi podmiotu przekazującego informacje dotyczące występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.

2. Informacja, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, zawiera:

1) nazwę choroby zakaźnej zwierząt;

2) nazwy gmin i miejscowości, w których informacja ta została zebrana;

3) liczbę ognisk choroby dla każdej z chorób;

4) liczbę zwierząt z gatunków wrażliwych w ogniskach choroby:

a) ogółem,

b) chorych,

c) leczonych,

d) padłych,

e) zaszczepionych,

f) poddanych ubojowi lub zabitych,

g) poddanych testom lub badaniom diagnostycznym

– z podziałem na gatunki;

5) uwagi powiatowego lekarza weterynarii dotyczące występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.

3. Informacja, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, oddzielnie dla każdego powiatu, zawiera:

1) nazwę choroby zakaźnej zwierząt;

2) nazwę powiatu, w którym informacja ta została zebrana;

3) liczbę gmin i miejscowości;

4) liczbę ognisk choroby;

5) liczbę zwierząt z gatunków wrażliwych w ogniskach choroby:

a) ogółem,

b) chorych,

c) leczonych,

d) padłych,

e) zaszczepionych,

f) poddanych ubojowi lub zabitych,

g) poddanych testom lub badaniom diagnostycznym

– z podziałem na gatunki;

6) uwagi wojewódzkiego lekarza weterynarii dotyczące występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.

§ 6.
1. Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zawierają:

1) nazwę choroby odzwierzęcej lub nazwę odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

2) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacje te zostały zebrane;

3) nazwy gmin i miejscowości, w których informacje te zostały zebrane, oraz w poszczególnych miejscowościach:

a) nazwisko lub nazwę posiadacza zwierzęcia objętego monitorowaniem i numer siedziby stada, z którego pochodzi to zwierzę, nadany zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) nazwę i weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu objętego monitorowaniem, nadany zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

c) nazwę i weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu lub podmiotu objętego monitorowaniem, nadany zgodnie z przepisami o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego,

d) nazwę i numer identyfikacyjny podmiotu objętego monitorowaniem, nadany zgodnie z przepisami o środkach żywienia zwierząt;

4) liczbę stad lub podmiotów objętych monitorowaniem w poszczególnych miejscowościach;

5) liczbę zwierząt, z podziałem na gatunki, z gatunków wrażliwych w poszczególnych stadach:

a) ogółem,

b) badanych:

– ogółem,

– u których wynik badania był dodatni,

– u których wynik badania był niejednoznaczny;

6) liczbę i rodzaj pobranych próbek oraz wyniki ich badań;

7) uwagi podmiotu przekazującego informacje dotyczące chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania.

2. Informacja, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, zawiera:

1) nazwę choroby odzwierzęcej lub nazwę odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

2) wskazanie miesiąca i roku, w którym informacja ta została zebrana;

3) nazwy gmin i miejscowości, w których informacja ta została zebrana;

4) liczbę stad lub podmiotów objętych monitorowaniem w poszczególnych miejscowościach;

5) liczbę zwierząt, z podziałem na gatunki, z gatunków wrażliwych w poszczególnych miejscowościach:

a) ogółem,

b) badanych:

– ogółem,

– u których wynik badania był dodatni,

– u których wynik badania był niejednoznaczny;

6) liczbę i rodzaj pobranych próbek oraz wyniki ich badań;

7) uwagi powiatowego lekarza weterynarii dotyczące chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania.

3. Informacja, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, zawiera:

1) nazwę choroby odzwierzęcej lub nazwę odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

2) wskazanie miesiąca i roku, w których informacja ta została zebrana;

3) nazwy powiatów, w których informacja ta została zebrana;

4) liczbę miejscowości i stad lub podmiotów objętych monitorowaniem w poszczególnych powiatach;

5) liczbę zwierząt, z podziałem na gatunki, z gatunków wrażliwych w poszczególnych powiatach:

a) ogółem,

b) badanych:

– ogółem,

– u których wynik badania był dodatni,

– u których wynik badania był niejednoznaczny;

6) liczbę i rodzaj próbek pobranych w poszczególnych powiatach oraz wyniki ich badań;

7) uwagi wojewódzkiego lekarza weterynarii dotyczące chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania.

§ 7.
Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, zawierają:

1) wskazanie miesiąca i roku, w których informacje te zostały zebrane;

2) nazwy gmin, miejscowości, w których informacje te zostały zebrane, nazwy podmiotów objętych monitorowaniem oraz jeden z następujących numerów:

a) numer siedziby stada, nadany zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, z którego pochodzi próbka,

b) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu objętego badaniem, nadany zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu lub podmiotu objętego badaniem, nadany zgodnie z przepisami o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego,

d) numer identyfikacyjny podmiotu objętego badaniem, nadany zgodnie z przepisami o środkach żywienia zwierząt;

3) opis próbki, w tym:

a) gatunek zwierzęcia, od którego pobrano próbkę,

b) rodzaj materiału pobranego do badania,

c) rodzaj i gatunek badanego odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego;

4) nazwy środków przeciwdrobnoustrojowych użytych w badaniu oraz wynik tego badania;

5) uwagi podmiotu przekazującego informacje, powiatowego lekarza weterynarii albo wojewódzkiego lekarza weterynarii dotyczące wyników monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

§ 8.
Główny Lekarz Weterynarii powiadamia Komisję Europejską oraz inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, przesyłając za dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, sprawozdanie o wynikach monitorowania:

1) chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,

2) oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

– zwane dalej „sprawozdaniem”.

§ 9.
1. Sprawozdanie zawiera informacje o tendencjach i źródłach chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

2. Sprawozdanie składane pierwszy raz zawiera informacje dotyczące:

1) systemu monitorowania, w tym rodzaju próbek, sposobu i częstotliwości ich pobierania, definicji przypadków oraz stosowanych metod diagnostycznych;

2) działań prewencyjnych, w tym zasad przeprowadzania szczepień, ich rodzaju i częstotliwości;

3) mechanizmów zwalczania chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;

4) programu monitorowania lub skoordynowanego programu monitorowania, jeżeli zostały opracowane;

5) środków podejmowanych w przypadku dodatnich wyników badań lub wystąpienia pojedynczych przypadków chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;

6) systemów powiadamiania o występowaniu chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

7) historii występowania poszczególnych chorób odzwierzęcych lub zakażeń odzwierzęcymi czynnikami chorobotwórczymi.

3. Sprawozdanie składane w kolejnych latach zawiera informacje o:

1) liczbie:

a) stad zwierząt, z podziałem na gatunki, w tym gatunki wrażliwe na poszczególne choroby odzwierzęce,

b) zwierząt z gatunków wrażliwych na poszczególne choroby odzwierzęce

– z podaniem roku, w którym informacje te zostały zebrane;

2) stosowanych metodach chowu i hodowli zwierząt, o których mowa w pkt 1;

3) liczbie zakładów higieny weterynaryjnej i innych laboratoriów, w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej, lub instytutów naukowo-badawczych biorących udział w monitorowaniu, wraz z ich opisem.

4. Sprawozdanie składane w kolejnych latach uzupełnia się w razie konieczności o informacje dotyczące:

1) zmian w systemach i metodach, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) wyników dochodzeń epizootycznych oraz dalszych badań laboratoryjnych, będących przedmiotem oddzielnego sprawozdania dla każdej kategorii;

3) oceny bieżącej sytuacji epizootycznej i epidemiologicznej oraz źródeł zakażenia;

4) zasadności uznania:

a) danej choroby za chorobę odzwierzęcą,

b) zwierząt i żywności za źródło zakażenia ludzi daną chorobą odzwierzęcą;

5) przyjętych w Rzeczypospolitej Polskiej zasad zwalczania, które mogłyby być stosowane w celu przeciwdziałania przenoszeniu odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego na ludzi;

6) działań podjętych w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z monitorowaniem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym działań, które mogłyby być stosowane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 10.
1. Sprawozdanie w zakresie dotyczącym badań laboratoryjnych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych zawiera informacje o liczbie:

1) jednostek epidemiologicznych objętych badaniem;

2) zbadanych próbek;

3) próbek, które uzyskały dodatni wynik badania;

4) przypadków wystąpienia chorób odzwierzęcych lub wyznaczonych ognisk chorób odzwierzęcych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają, jeżeli to konieczne, nazwę miejscowości lub współrzędne geograficzne miejsca, w których wystąpiła choroba odzwierzęcą lub wykryto odzwierzęcy czynnik chorobotwórczy.

3. Sprawozdanie w zakresie dotyczącym ogniska choroby odzwierzęcej przenoszonej przez żywność zawiera informacje o:

1) liczbie ognisk choroby u ludzi w danym roku;

2) liczbie zachorowań u ludzi na chorobę odzwierzęcą przenoszoną przez żywność oraz o liczbie przypadków śmiertelnych spowodowanych u ludzi przez tę chorobę;

3) odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych, których wystąpienie było przyczyną wyznaczenia ogniska choroby, a jeżeli to możliwe, również o serotypach lub innych danych pozwalających na opis tych czynników;

4) przyczynie, ze względu na którą jest niemożliwe określenie odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, o których mowa w pkt 3;

5) żywności i innych czynnikach, przez które mogła być przeniesiona choroba odzwierzęcą, w wyniku wystąpienia której wyznaczono ognisko choroby;

6) miejscu, w którym została wyprodukowana, umieszczona na rynku lub spożyta żywność, przez którą została przeniesiona choroba odzwierzęca;

7) czynnikach sprzyjających szerzeniu się choroby, w szczególności o niespełnieniu wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

§ 11.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają częściowo postanowienia dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 92/117/EWG (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 31).

Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 listopada 2005 r. (poz. 2045)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika


 infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 27 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »