| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rozporządzenie o pożyczkach papierów wartościowych – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 71, poz. 638);”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) ust. 2 „Zestawienie lokat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) w ust. 3 „Bilans” uchyla się przypis nr 9,

c) ust. 7 „Noty objaśniające” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66 i Nr 184, poz. 1539.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 12 grudnia 2005 r. (poz. 2083)

Załącznik nr 1

2. Zestawienie lokat

Składniki lokat wykazuje się:

a) w wartościach zagregowanych w poszczególnych pozycjach tabeli głównej,

b) w pozycjach analitycznych grup składników lokat, określonych w tabelach uzupełniających i dodatkowych, przy czym każdy składnik lokat wymieniony w przedmiotowych tabelach powinien posiadać swój indywidualny, jednolity dla całego sprawozdania finansowego, nadany przez fundusz kod identyfikujący. W szczególności kodem może być nazwa lub nadany przez instytucje trzecie kod składnika lokat.

W przypadku gdy określone pole nic znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono wartość „nie dotyczy”.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

7. Noty objaśniające

Nota-1 Polityka rachunkowości funduszu

Nota-2 Należności funduszu

Nota-3 Zobowiązania funduszu

Nota-4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Nota-5 Ryzyka

Nota-6 Instrumenty pochodne

Nota-7 Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu

Nota-8 Kredyty i pożyczki

Nota-9 Waluty i różnice kursowe

Nota-10 Dochody i ich dystrybucja

Nota-11 Koszty funduszu

Nota-12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Nota-1 Polityka rachunkowości funduszu

1) Opis przyjętych zasad rachunkowości, dotyczący w szczególności:

a) ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

b) ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu

c) metod wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny składników lokat, oraz zobowiązań funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

2) Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości14), w tym:

a) metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych

b) metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Nota-2 Należności funduszu

1) Z tytułu zbytych lokat

2) Z tytułu instrumentów pochodnych

3) Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

4) Z tytułu dywidend

5) Z tytułu odsetek

6) Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

7) Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty udzielające pożyczek

8) Pozostałe, z zastrzeżeniem, iż składniki „Należności” niewyszczególnione w pkt 1–6 o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy „Należności”, należy wykazać w odrębnych pkt Noty-2

Nota-3 Zobowiązania funduszu

1) Z tytułu nabytych aktywów

2) Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

3) Z tytułu instrumentów pochodnych

4) Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne

5) Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

6) Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

7) Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

8) Z tytułu wyemitowanych obligacji

9) Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

10) Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

11) Z tytułu gwarancji lub poręczeń

12) Z tytułu rezerw

13) Pozostałe, z zastrzeżeniem, iż składniki „Zobowiązań” niewyszczególnione w pkt 1–12 o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy „Zobowiązań”, należy wykazać w odrębnych pkt Noty-3

Nota-4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1) Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy w przekroju walut, w podziale na banki

2) Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu

3) Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje

Nota-5 Ryzyka

1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym:

a) wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej

b) wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej

2) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe, w tym:

a) kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń

b) wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat

3) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat

Nota-6 Instrumenty pochodne

Informacje dla poszczególnych rodzajów instrumentów pochodnych, dotyczące co najmniej:

a) typu zajętej pozycji

b) rodzaju instrumentu pochodnego

c) celu otwarcia pozycji

d) wartości otwartej pozycji

e) wartości i terminów przyszłych strumieni pieniężnych

f) kwoty będącej podstawą przyszłych płatności

g) terminu zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu pochodnego

h) terminu wykonania instrumentu pochodnego

Nota-7 Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu

1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

a) transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

b) transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

2) Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

a) transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

b) transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Nota-8 Kredyty i pożyczki

1) Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez fundusz kredytach i pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1 % wartości aktywów funduszu, z określeniem:

a) nazwy i siedziby podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)

b) kwoty kredytu (pożyczki) w chwili zaciągnięcia i jego (jej) procentowego udziału w aktywach15)

c) kwoty kredytu (pożyczki) pozostałej do spłaty15)

d) warunków oprocentowania

e) terminu spłaty

f) ustanowionych zabezpieczeń

2) Informacje o udzielonych przez fundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej niż 1 % wartości aktywów funduszu, z określeniem:

a) nazwy i siedziby podmiotu, któremu udzielono pożyczki

b) kwoty pożyczki w chwili udzielenia, procentowego udziału w aktywach

c) warunków oprocentowania, terminu spłaty

d) ustanowionych zabezpieczeń

Nota-9 Waluty i różnice kursowe

1) Walutowa struktura pozycji bilansu, z podziałem według walut i po przeliczeniu na walutę polską

2) Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat funduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane

3) Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat funduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane

4) W przypadku funduszy, których aktywa są wyceniane, a zobowiązania ustalane w walutach obcych, należy ujawnić średni kurs danej waluty wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia sprawozdania finansowego

Nota-10 Dochody i ich dystrybucja

1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie funduszu

2) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie funduszu

3) Wykaz wypłaconych przychodów ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych, w przekroju zbytych lokat funduszu z uwzględnieniem udziału w aktywach i aktywach netto w dniu wypłaty oraz wpływu, jaki wypłata przychodów miała na wartość aktywów i wartość aktywów netto funduszu

4) Wypłacone dochody funduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Nota-11 Koszty funduszu

1) Koszty pokrywane przez towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II. rachunku wyniku z operacji

2) Koszty funduszu aktywów niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami, w przekroju zbytych lokat co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II. rachunku wyniku z operacji

3) Wynagrodzenie dla towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników funduszu

Nota-12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa16)

1) Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe

2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe

 

 

14) W przypadku gdy zmiany zostały wprowadzone w pierwszym półroczu roku obrotowego, należy je opisać kolejno w półrocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku, gdy zmiany zostały wprowadzone w drugim półroczu roku obrotowego, należy je opisać kolejno w rocznym sprawozdaniu finansowym i półrocznym sprawozdaniu finansowym. Zmiany należy opisać z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik z operacji funduszu.

15) W danej walucie i po przeliczeniu na walutę, w której wyceniane są aktywa funduszu i ustalane jego zobowiązania.

16) Notę zamieszcza się wyłącznie dla funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 30 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »