reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1)

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej, podstawę i wysokość stypendium oraz czas, na jaki może zostać ono przyznane.
§ 2.
1. Członek kadry narodowej może otrzymywać stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium”, jeżeli:

1) uzyska kwalifikacje do igrzysk olimpijskich i zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań olimpijskich lub

2) zajmie miejsce medalowe we współzawodnictwie międzynarodowym, w którym brało udział co najmniej:

– 12 zawodników w danej konkurencji sportowej,

– 8 drużyn, osad lub załóg

i zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.

2. Jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji sportowej lub w przypadku wystąpienia naturalnej niższej frekwencji w najlżejszej i najcięższej kategorii wagowej, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.

§ 3.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może przyznać członkowi kadry narodowej stypendium na wniosek polskiego związku sportowego, zawierający imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia tego zawodnika.

2. Do wniosku dołącza się w szczególności:

1) uchwałę zarządu polskiego związku sportowego o powołaniu zawodnika do składu kadry narodowej;

2) zobowiązanie zawodnika, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2;

3) dokument potwierdzający osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 5.

3. Polski związek sportowy składa wniosek w terminie 30 dni od dnia zakończenia zawodów, o których mowa w § 5.

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może przyznać członkowi kadry narodowej stypendium z własnej inicjatywy, jeżeli posiada dane, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 4.
Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi kwota 2 300 PLN, zwana dalej „podstawą”.
§ 5.
1. Stypendium dla członka kadry narodowej w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich może być przyznane w wysokości:

1) do 3-krotności podstawy za zajęcie I miejsca w igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata;

2) do 2,5-krotności podstawy za zajęcie II miejsca w igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata;

3) do 2-krotności podstawy za zajęcie III miejsca w igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata;

4) do 2-krotności podstawy za zajęcie I miejsca w mistrzostwach Europy;

5) do 1,5-krotności podstawy za zajęcie II miejsca w mistrzostwach Europy;

6) do 1-krotności podstawy za zajęcie III miejsca w mistrzostwach Europy;

7) do 2-krotności podstawy za uzyskanie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich;

8) do 1-krotności za zajęcie I miejsca w końcowej klasyfikacji pucharu świata, pucharu Europy oraz zawodów o równorzędnej randze;

9) do 0,8-krotności podstawy za zajęcie II miejsca w końcowej klasyfikacji pucharu świata, pucharu Europy oraz zawodów o równorzędnej randze;

10) do 0,6-krotności podstawy za zajęcie III miejsca w końcowej klasyfikacji pucharu świata, pucharu Europy oraz zawodów o równorzędnej randze;

11) do 0,8-krotności za zajęcie miejsca medalowego w mistrzostwach świata juniorów i młodzieżowców;

12) do 0,5-krotności za zajęcie miejsca medalowego w mistrzostwach Europy juniorów i młodzieżowców.

2. Stypendium dla członków kadry narodowej w dyscyplinach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich może być przyznane w wysokości:

1) do 1-krotności podstawy za zajęcie I miejsca w mistrzostwach świata;

2) do 0,8-krotności podstawy za zajęcie II miejsca w mistrzostwach świata;

3) do 0,6-krotności podstawy za zajęcie III miejsca w mistrzostwach świata;

4) do 0,75-krotności podstawy za zajęcie I miejsca w mistrzostwach Europy;

5) do 0,5-krotności podstawy za zajęcie II miejsca w mistrzostwach Europy;

6) do 0,3-krotności podstawy za zajęcie III miejsca w mistrzostwach Europy.

§ 6.
1. Stypendium jest przyznawane od następnego miesiąca po rozegraniu zawodów, o których mowa w § 5.

2. Stypendium przyznaje się na okres realizacji programów przygotowań do igrzysk olimpijskich lub realizacji programów przygotowań do mistrzostw świata i Europy oraz na okres udziału w tych zawodach.

§ 7.
1. Wypłaty stypendium dokonuje właściwy polski związek sportowy ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Wypłata stypendium następuje do dnia 15. każdego miesiąca.

3. Polski związek sportowy prowadzi obsługę finansową i przechowuje dokumentację związaną z wypłatą stypendiów.

§ 8.
Członkini kadry narodowej, o której mowa w art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, przedkłada właściwemu polskiemu związkowi sportowemu wniosek o kontynuowanie wypłaty stypendium wraz z zaświadczeniem o niezdolności do uprawiania sportu wskutek ciąży albo z dokumentem potwierdzającym urodzenie dziecka.
§ 9.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu wstrzymuje lub pozbawia członka kadry narodowej stypendium na wniosek właściwego polskiego związku sportowemu lub z własnej inicjatywy.

2. Do wniosku dołącza się w szczególności:

1) dowody potwierdzające zaniedbania realizacji programu przygotowań olimpijskich lub programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy;

2) dowody potwierdzające odstąpienie od realizacji przygotowań olimpijskich albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy;

3) dowody potwierdzające odmowę udziału zawodnika w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy;

4) orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 34 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym;

5) wyjaśnienia zawodnika oraz opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach wymienionych w pkt 1–3.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu wstrzymuje i pozbawia członka kadry narodowej stypendium z własnej inicjatywy na podstawie danych, o których mowa w ust. 2.

§ 10.
Do stypendiów dla członków kadry narodowej przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 11.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu: T. Lipiec

 

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 29 grudnia 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama