| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000063650, numer identyfikacji podatkowej NIP 5250009358, utworzony zarządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 29 lipca 1949 r. o utworzeniu Instytutu Techniki Budowlanej, zmienionym zarządzeniami: nr 9/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. i nr 41/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 lipca 1986 r.;

2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” w Poznaniu, numer identyfikacyjny REGON 000057431, numer identyfikacji podatkowej NIP 7770020663, utworzony zarządzeniem nr 91/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych „Metalplast”, zmienionym zarządzeniem Nr 167/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 sierpnia 1973 r. w sprawie zmiany nazwy i podporządkowania i zmienionym zarządzeniem nr 16/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” w Poznaniu do Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

§ 2.
Jednostka powstała w wyniku połączenia jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje nazwę Instytut Techniki Budowlanej, zwany dalej „Instytutem.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie:

a) zapewnienia należytej jakości techniczno-użytkowej obiektów budowlanych,

b) inspirowania i tworzenia warunków do powstawania efektywnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i metod wykonywania robót budowlanych,

c) doskonalenia metod badań oraz tworzenia nowych podstaw i kryteriów oceny wyrobów, obiektów budowlanych i instalacji elektrycznych,

d) budownictwa inżynieryjnego,

e) utrzymania i modernizacji substancji budowlanej,

f) zamków, okuć budowlanych, mechanizmów otwierających i zamykających, ślusarki budowlanej stalowej, aluminiowej oraz innych nienośnych metalowych elementów wyposażeniowych i wykończeniowych,

g) normalizacji, działalności aprobacyjnej i certyfikacyjnej;

2) prowadzenie studiów i prac służących inicjowaniu kierunków rozwoju budownictwa w zakresie jakości, ochrony użytkowników i środowiska;

3) kreowanie kierunków rozwoju w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowo-technologicznych budownictwa;

4) doskonalenie metod projektowania obiektów budowlanych;

5) prowadzenie działalności dydaktyczno-szkoleniowej;

6) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu.

2. Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określi statut uchwalony przez radę naukową Instytutu, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych łączonych jednostek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2005 r.

2. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, Instytut stosuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany w Instytucie Techniki Budowlanej, przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Transportu i Budownictwa: w z. E. Wróbel

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »