| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Mleczarstwa” w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie „Instytut Mleczarstwa”, z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „jednostką”, utworzona uchwałą Nr 1/Z/59 Zarządu Związku Spółdzielni Mleczarskich z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie powołania Instytutu Przemysłu Mleczarskiego, zmienioną uchwałą Nr 7/87 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich z dnia 4 marca 1987 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą „Instytut Przemysłu Mleczarskiego” do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, oraz w sprawie zmiany nazwy tego Instytutu, podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 stycznia 2006 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 30 czerwca 2006 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 15 grudnia 2006 r.

§ 2.
1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach dotyczących państwowych osób prawnych.

2. Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

§ 3.
Likwidator przejmie od dyrektora jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.
§ 4.
Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, do zatwierdzenia, w terminie:

1) 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki – harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki;

2) 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 – sprawozdanie finansowe z zakończenia likwidacji jednostki.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »