| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych oraz szczepień profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, a także turnusów leczniczo-profilaktycznych

Na podstawie art. 147j ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych, jakim podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej, zwani dalej „funkcjonariuszami”, delegowani do służby w kontyngencie wydzielonym do realizacji zadań poza granicami państwa, zwanym dalej „kontyngentem”, oraz po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby w kontyngencie;

2) tryb kierowania funkcjonariuszy na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz program tych turnusów;

3) podmioty wykonujące badania, a także kierujące funkcjonariuszy na badania i turnusy leczniczo-profilaktyczne;

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań przed rozpoczęciem służby w kontyngencie i po jej zakończeniu oraz w związku ze skierowaniem na turnus leczniczo--profilaktyczny;

5) kalendarz obowiązujących szczepień profilaktycznych.

§ 2.
Skierowanie na badania, o których mowa w § 1 pkt 1, wydaje przełożony właściwy w sprawach osobowych albo, z jego upoważnienia, kierownik komórki właściwej w sprawach osobowych danej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, zwani dalej „właściwym przełożonym”. Skierowanie na badania określa w szczególności:

1) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza delegowanego do służby w kontyngencie, zwanego dalej „funkcjonariuszem delegowanym”, albo funkcjonariusza, który zakończył służbę w kontyngencie;

2) miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza delegowanego albo funkcjonariusza, który zakończył służbę w kontyngencie;

3) okres delegowania, stanowisko i zakres zadań planowanych do wykonania albo wykonanych podczas służby w kontyngencie.

§ 3.
Badania, o których mowa w § 1 pkt 1, przeprowadza lekarz poradni badań profilaktycznych Straży Granicznej, właściwej dla miejsca pełnienia służby przez funkcjonariusza delegowanego albo funkcjonariusza, który zakończył służbę w kontyngencie, albo lekarz poradni medycyny pracy podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazanej w tym skierowaniu, zwani dalej „lekarzem przeprowadzającym badania”.
§ 4.
1. Zakres bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych funkcjonariusza delegowanego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Na badania, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz delegowany zgłasza się niezwłocznie po otrzymaniu skierowania, o którym mowa w § 2.

3. W uzasadnionych przypadkach, w których pojawiły się wątpliwości co do stanu zdrowia funkcjonariusza delegowanego i jego przydatności do służby w kontyngencie, lekarz przeprowadzający badania wydaje skierowanie na inne badania lub konsultacje specjalistyczne, uwzględniając specyfikę obszaru działania kontyngentu i zakres zadań planowanych do wykonania przez tego funkcjonariusza.

4. W skierowaniu, o którym mowa w ust. 3, lekarz przeprowadzający badania przedstawia informacje o zakresie zadań planowanych do wykonania przez funkcjonariusza delegowanego, kraju i strefie klimatycznej, w których będzie on odbywał służbę, czynnikach szkodliwych dla zdrowia oraz wszelkie inne informacje o stanie zdrowia tego funkcjonariusza, które mogą wpłynąć na zakres badań lub konsultacji specjalistycznych.

§ 5.
1. Zakres bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych funkcjonariusza, który zakończył służbę w kontyngencie, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Na badania, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz, który zakończył służbę w kontyngencie, zgłasza się w terminie 7 dni od dnia powrotu do kraju.

3. W uzasadnionych przypadkach, w których pojawiły się wątpliwości co do stanu zdrowia funkcjonariusza, który zakończył służbę w kontyngencie, i jego przydatności do dalszego pełnienia służby w kraju, lekarz przeprowadzający badania wydaje skierowanie na badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne, uwzględniając specyfikę obszaru działania kontyngentu, w którym uczestniczył ten funkcjonariusz, i zakres wykonanych przez niego zadań.

4. W skierowaniu, o którym mowa w ust. 3, lekarz przeprowadzający badania przedstawia informacje o zakresie zadań wykonanych przez funkcjonariusza, który zakończył służbę w kontyngencie, kraju i strefie klimatycznej, w których odbywał służbę, czynnikach szkodliwych dla zdrowia oraz wszelkie inne informacje o stanie zdrowia tego funkcjonariusza, które mogą wpłynąć na zakres badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych.

§ 6.
1. Po przeprowadzeniu badań, o których mowa w § 1 pkt 1, lekarz przeprowadzający badania wydaje:

1) funkcjonariuszowi delegowanemu:

a) orzeczenie lekarskie o zdolności do pełnienia służby w kontyngencie albo

b) orzeczenie lekarskie o niezdolności do pełnienia służby w kontyngencie;

2) funkcjonariuszowi, który zakończył służbę w kontyngencie:

a) orzeczenie lekarskie o zdolności do dalszego pełnienia służby w kraju albo

b) orzeczenie lekarskie o niezdolności do dalszego pełnienia służby w kraju.

2. Wzór orzeczeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Kalendarz obowiązujących szczepień profilaktycznych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Szczepienia profilaktyczne wykonuje się po ustaleniu braku przeciwwskazań do ich wykonania.

3. Szczepienia profilaktyczne przeprowadza się przed wyjazdem funkcjonariusza delegowanego poza granice państwa po otrzymaniu przez niego orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, uwzględniając najdłuższe odstępy czasu między dawkami szczepień.

§ 8.
1. Jeżeli funkcjonariusz delegowany zachoruje po wydaniu orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, a przed jego wyjazdem poza granice państwa, właściwy przełożony kieruje go do lekarza przeprowadzającego badania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, lekarz przeprowadzający badania, uwzględniając rodzaj schorzenia funkcjonariusza delegowanego, wydaje skierowanie na odpowiednie badania lub konsultacje, a po uzyskaniu wyników badań lub konsultacji ponownie wydaje orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.

§ 9.
1. Funkcjonariusz delegowany, bezpośrednio przed wyjazdem poza granice państwa, podlega kontrolnemu badaniu lekarskiemu w celu rozpoznania ewentualnych zmian w stanie jego zdrowia, które nastąpiły po wydaniu orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, i mogą stanowić przeciwwskazanie do pełnienia służby w kontyngencie.

2. W przypadku ujawnienia podczas wykonywania badania, o którym mowa w ust. 1, przeciwwskazania do pełnienia przez funkcjonariusza delegowanego służby w kontyngencie lekarz przeprowadzający badania wydaje orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b.

3. Wyniki badania, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do dokumentacji medycznej prowadzonej na podstawie przepisów dotyczących rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania.

§ 10.
Przepisy rozporządzenia dotyczące:

1) bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych oraz szczepień profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze delegowani, oraz

2) bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych, którym podlegają funkcjonariusze po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby w kontyngencie,

stosuje się odpowiednio do pracowników, o których mowa w art. 147f ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

§ 11.
1. Właściwy przełożony, na wniosek lekarza przeprowadzającego badania, kieruje funkcjonariusza, który zakończył służbę w kontyngencie, na turnus leczniczo-profilaktyczny. Wzór wniosku o skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Podstawą wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, są wyniki badań, o których mowa w § 5 ust. 1.

3. Program turnusu leczniczo-profilaktycznego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 grudnia 2005 r. (poz. 2222)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4. [KALENDARZ OBOWIĄZUJĄCYCH SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH]

Załącznik nr 4

KALENDARZ OBOWIĄZUJĄCYCH SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6. [PROGRAM TURNUSÓW LECZNICZO-PROFILAKTYCZNYCH]

Załącznik nr 6

PROGRAM TURNUSÓW LECZNICZO-PROFILAKTYCZNYCH

Wyświetl załącznik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 stycznia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »