| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania2)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) procedury oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej określonymi w art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362), zwanymi dalej „zasadniczymi wymaganiami”;

2) treść deklaracji zgodności;

3) sposób oznakowania aparatury oraz wzór znaku CE.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do aparatury, o której mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, podlegającej obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „badaniu typu WE”, należy przez to rozumieć procedurę badania reprezentatywnego wzorca aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji, przez którą jednostka notyfikowana upewnia się i poświadcza przez wydanie certyfikatu badania typu WE, że przedstawiony wzorzec aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji spełnia zasadnicze wymagania.
§ 3.
1. W przypadku braku norm zharmonizowanych domniemywa się, że aparatura spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodna z odpowiednimi normami krajowymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których numery i tytuły zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Jeżeli producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wykaże zgodności aparatury z normami zharmonizowanymi lub normami, o których mowa w ust. 1, wykazuje jej zgodność z zasadniczymi wymaganiami na podstawie dowodów zawartych w dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej.

§ 4.
1. Metody badań i wymagania niezbędne dla dokonania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami określają normy zharmonizowane.

2. Podczas dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami producent lub jego upoważniony przedstawiciel może zastosować metody badań inne niż te, o których mowa w ust. 1, o ile umożliwiają one sprawdzenie zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
Jeżeli w procesie projektowania, wytwarzania, badania i końcowej kontroli produkcji zastosowano normy zharmonizowane lub normy, o których mowa w § 3 ust. 1, producent lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdza spełnienie przez aparaturę zasadniczych wymagań przez wystawienie deklaracji zgodności.
§ 6.
Deklaracja zgodności powinna zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz siedzibę i adres producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela;

2) opis aparatury zawierający informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację aparatury, której deklaracja dotyczy;

3) wskazanie norm, na podstawie których jest deklarowana zgodność, i, jeżeli były stosowane, innych działań zastosowanych dla zapewnienia zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami;

4) wskazanie certyfikatu badania typu WE, jeżeli był wydany, i jednostki notyfikowanej, która wydała ten certyfikat;

5) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;

6) datę wystawienia deklaracji.

§ 7.
1. Jeżeli w procesie projektowania, wytwarzania, testowania i końcowej kontroli produkcji aparatury nie zastosowano norm zharmonizowanych lub norm, o których mowa w § 3 ust. 1, bądź zastosowano je częściowo albo normy takie nie istnieją, producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawia deklarację zgodności zawierającą informacje, o których mowa w § 6, oraz sporządza dokumentację techniczno-konstrukcyjną.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) ogólny opis aparatury;

2) opis procedur zastosowanych dla zapewnienia zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami;

3) dokumenty wydane przez jednostkę kompetentną, jeżeli dokonała oceny dokumentacji lub aparatury.

3. Jednostką kompetentną do oceny aparatury i dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, w szczególności w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest jednostka autoryzowana i notyfikowana.

4. Do dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, o której mowa w ust. 1, producent lub jego upoważniony przedstawiciel dołącza instrukcję obsługi aparatury, jeżeli jest to niezbędne dla dokonania oceny dokumentacji lub aparatury.

§ 8.
1. W przypadku aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji producent lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdza zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami przez wystawienie deklaracji zgodności, o której mowa w § 6, po uzyskaniu certyfikatu badania typu WE wydanego przez jednostkę notyfikowaną.

2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel składa w jednostce notyfikowanej wniosek o poddanie badaniu typu WE przedstawionego wzorca aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz siedzibę i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli składa wniosek;

2) miejsce wyprodukowania aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji;

3) dokumentację techniczno-konstrukcyjną, o której mowa w § 7 ust. 2, zawierającą ponadto:

a) informacje niezbędne do sprawdzenia zgodności aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji z zasadniczymi wymaganiami,

b) opis metod zastosowanych w procesie produkcyjnym dla wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez aparaturę przeznaczoną do celów nadawczych w radiokomunikacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej,

c) opis czynności podjętych w celu zapewnienia zgodności produkowanej aparatury z zasadniczymi wymaganiami – w przypadku seryjnej produkcji aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wzorzec aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji reprezentatywny dla planowanej produkcji danego typu aparatury lub informacje o miejscu jego udostępnienia dla przeprowadzenia badań oraz instrukcję obsługi aparatury.

§ 9.
1. Jednostka notyfikowana, przeprowadzając badanie typu WE, o którym mowa w § 8 ust. 2:

1) ocenia dokumentację techniczno-konstrukcyjną w zakresie spełniania przez nią wymagań określonych w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 3 pkt 3 oraz

2) bada dostarczony lub udostępniony wzorzec aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji.

2. Jednostka notyfikowana, przeprowadzając badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

1) upewnia się, że aparatura przeznaczona do celów nadawczych w radiokomunikacji została wyprodukowana zgodnie z dokumentacją techniczno-konstrukcyjną;

2) ocenia, czy zostały zastosowane właściwe normy;

3) przeprowadza albo zleca przeprowadzenie odpowiednich badań i prób w celu sprawdzenia, czy aparatura przeznaczona do celów nadawczych w radiokomunikacji spełnia zasadnicze wymagania.

3. Jednostka notyfikowana sporządza certyfikat badania typu WE i przekazuje go producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi, jeżeli dany wzorzec aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji spełnia zasadnicze wymagania.

4. Certyfikat, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać wnioski z badań i informacje niezbędne do identyfikacji każdego egzemplarza danego typu aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji oraz określać warunki dotyczące jego ważności. Jednostka notyfikowana dołącza do certyfikatu wykaz dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 3, uwzględnionej w toku badania typu WE.

5. Jednostka notyfikowana, która wydała certyfikat, o którym mowa w ust. 3, przechowuje jego kopię wraz z kopią wykazu, o którym mowa w ust. 4.

6. Odmowa wydania certyfikatu, o którym mowa w ust. 3, wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 10.
1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest obowiązany do informowania jednostki notyfikowanej o modyfikacjach, które zostały wprowadzone lub które planuje wprowadzić do danego typu aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji.

2. Jednostka notyfikowana ocenia zakres modyfikacji, o których mowa w ust. 1, i informuje producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, czy certyfikat badania typu WE obejmuje zmodyfikowaną aparaturę.

3. Jeżeli certyfikat badania typu WE nie obejmuje zmodyfikowanej aparatury, stosuje się przepisy § 8 i 9.

§ 11.
1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest obowiązany udostępniać do celów kontrolnych, przez okres 10 lat od daty wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza aparatury:

1) deklarację zgodności;

2) dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2;

3) dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 – jeżeli były sporządzone.

2. Jeżeli producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie ma siedziby na terytorium Unii Europejskiej, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na importerze.

§ 12.
1. Producent jest obowiązany dołączać instrukcję obsługi do każdego egzemplarza aparatury.

2. Instrukcja obsługi aparatury powinna zawierać w szczególności:

1) warunki zgodnego z przeznaczeniem używania aparatury;

2) instrukcję dotyczącą instalacji, montażu części, regulacji, używania oraz konserwacji aparatury;

3) informacje o ograniczeniach, jeżeli aparatura nie jest przystosowana do instalowania i używania we wszystkich elektromagnetycznych warunkach środowiskowych;

4) informacje o ograniczeniach zapewniających niezakłóconą pracę aparatury przeznaczonej do używania w celu obronności i bezpieczeństwa państwa lub w celu przestrzegania porządku publicznego.

§ 13.
1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem aparatury do obrotu, umieszcza na aparaturze oznakowanie CE, jeżeli wystawił deklarację zgodności.

2. Oznakowanie CE umieszcza się na aparaturze albo jej tablicy znamionowej w sposób czytelny i trwały, a w przypadku braku takich możliwości:

1) na opakowaniu aparatury;

2) w instrukcji obsługi lub

3) w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do aparatury.

3. Wzór znaku CE określa załącznik do rozporządzenia.

4. Oprócz oznakowania CE mogą być umieszczone inne znaki, pod warunkiem że nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE oraz nie będą wprowadzać w błąd co do znaczenia i formy oznakowania CE.

§ 14.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.3)

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. WE L 139 z 23.05.1989, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 009, str. 481) zmienionej dyrektywami Rady: 91/263/EWG z dnia 29 kwietnia 1991 r. (Dz. Urz. WE L 128 z 23.05.1991, str. 1), 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. WE L 126 z 12.05.1992, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 011, str. 84) i 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz. Urz. WE L 220 z 30.08.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 012, str.173).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652) utraci moc z dniem 31 grudnia 2005 r.

Załącznik 1. [WZÓR ZNAKU CE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 27 grudnia 2005 r. (poz. 2227)

WZÓR ZNAKU CE

infoRgrafika

1. Proporcje podane na rysunku muszą być zachowane zarówno przy zwiększaniu, jak i zmniejszaniu rozmiarów znaku.

2. Wysokość znaku zgodności nie może być mniejsza niż 5 mm, chyba że nie jest to możliwe z powodu konstrukcji aparatury.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »