| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 50, poz. 481 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 894) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawa – ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538);”,

b) uchyla się pkt 3,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rozporządzenie o pożyczkach papierów wartościowych – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 71, poz. 638);”,

d) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) rynek regulowany – rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538);”,

e) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji – różnicę między wartością danego składnika portfela inwestycyjnego w dniu wyceny, ustaloną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 51, poz. 493), a ceną jego nabycia;”;

2) w załączniku do rozporządzenia rozdział „Zestawienie portfela inwestycyjnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66 i Nr 184, poz. 1539.

Załącznik 1. [Zestawienie portfela inwestycyjnego]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2005 r. (poz. 2232)

Zestawienie portfela inwestycyjnego

 

Instrument finansowy

Ilość
(w szt.)

Wartość nabycia (w tys. zł)

Wartość bieżąca
(w tys. zł)

Udział w aktywach (w %)

1

2

3

4

5

6

1

Bony skarbowe

 

 

 

 

2

Obligacje skarbowe

 

 

 

 

3

Pożyczka lub kredyt dla Skarbu Państwa (SP)

 

 

 

 

4

Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego (NBP)

 

 

 

 

5

Obligacje NBP

 

 

 

 

6

Pożyczka lub kredyt dla NBP

 

 

 

 

7

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP

 

 

 

 

8

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez SP

 

 

 

 

9

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez NBP

 

 

 

 

10

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez NBP

 

 

 

 

11

Depozyty w bankach krajowych

 

 

 

 

12

Papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe

 

 

 

 

13

Listy zastawne

 

 

 

 

14

Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego

 

 

 

 

15

Zabezpieczone całkowicie zdematerializowane papiery wartościowe

 

 

 

 

16

Zabezpieczone całkowicie inne niż zdematerializowane papiery wartościowe

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

17

Niezabezpieczone całkowicie dłużne papiery wartościowe inne niż zdematerializowane, a emitowane przez spółki publiczne

 

 

 

 

18

Pożyczki dla spółek publicznych

 

 

 

 

19

Akcje spółek notowanych na rynku oficjalnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)

 

 

 

 

20

Akcje spółek notowanych na pozostałych rynkach giełdowych GPW

 

 

 

 

21

Prawa do akcji notowane na GPW

 

 

 

 

22

Prawa poboru notowane na GPW

 

 

 

 

23

Akcje spółek notowanych na Centralnej Tabeli Ofert (CeTO)

 

 

 

 

24

Prawa do akcji notowane na CeTO

 

 

 

 

25

Prawa poboru notowane na CeTO

 

 

 

 

26

Zdematerializowane akcje spółek notowanych na alternatywnych systemach obrotu

 

 

 

 

27

Zdematerializowane prawa do akcji notowane na alternatywnych systemach obrotu

 

 

 

 

28

Zdematerializowane prawa poboru notowane na alternatywnych systemach obrotu

 

 

 

 

29

Zdematerializowane akcje nienotowane na żadnym z rynków

 

 

 

 

30

Zdematerializowane prawa do akcji nienotowane na żadnym z rynków

 

 

 

 

31

Zdematerializowane prawa poboru nienotowane na żadnym z rynków

 

 

 

 

32

Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych

 

 

 

 

33

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

 

 

 

 

34

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych

 

 

 

 

35

Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

 

 

 

 

36

Inne krajowe instrumenty finansowe

 

 

 

 

37

Razem lokaty krajowe

 

 

 

 

38

Papiery wartościowe emitowane przez rządy innych krajów

 

 

 

 

39

Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne innych krajów

 

 

 

 

40

Papiery wartościowe emitowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

 

 

 

 

41

Depozyty w bankach zagranicznych

 

 

 

 

42

Papiery wartościowe emitowane przez banki zagraniczne

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

43

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez zagraniczne jednostki samorządowe

 

 

 

 

44

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynkach regulowanych innych krajów

 

 

 

 

45

Akcje spółek notowanych na giełdach państw obcych

 

 

 

 

46

Akcje spółek notowanych w elektronicznych systemach kwotowań poza granicami kraju

 

 

 

 

47

Tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania

 

 

 

 

48

Inne zagraniczne instrumenty finansowe

 

 

 

 

49

Razem lokaty zagraniczne

 

 

 

 

50

Razem lokaty

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »