| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych,

sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 8 listopada 2001 r. został sporządzony w Strasburgu Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych

Preambuła

Strony niniejszego Protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, otwartej do podpisu w Strasburgu w dniu 28 stycznia 1981 r., zwanej dalej „konwencją”,

przekonane, że organy nadzoru, wykonujące swe funkcje całkowicie niezależnie, stanowią element skutecznej ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych,

biorąc pod uwagę znaczenie przepływu informacji pomiędzy społeczeństwami,

biorąc pod uwagę, że wraz ze wzrostem wymiany danych osobowych przez granice państwowe niezbędne jest, w odniesieniu do takiej wymiany danych osobowych, zapewnienie skutecznej ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, w tym w szczególności prawa do prywatności,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Organy nadzoru

1. Każda Strona ustanowi jeden lub większą liczbę organów odpowiedzialnych za zapewnienie zgodnej ze środkami swego prawa krajowego realizacji zasad określonych w rozdziałach II i III konwencji i w niniejszym protokole.

2. a) W tym celu organy te powinny posiadać, w szczególności, uprawnienia dochodzeniowe i interwencyjne, jak również prawo do angażowania się w postępowania prawne lub informowania właściwych organów sądowych o naruszeniach przepisów prawa krajowego, realizując zasady określone w artykule 1 ustęp 1 niniejszego protokołu.

b) Każdy organ nadzoru rozpatruje skargi wnoszone przez jakąkolwiek osobę dotyczące ochrony jej praw i podstawowych wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie swej kompetencji.

3. Organy nadzoru wykonują swe funkcje całkowicie niezależnie.

4. Od decyzji organu nadzoru, która daje podstawy do zaskarżenia, przysługuje odwołanie do sądu.

5. Zgodnie z postanowieniami rozdziału IV oraz bez szkody dla postanowień artykułu 13 konwencji organy nadzoru będą współpracować ze sobą w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków, w szczególności poprzez wymianę wszystkich użytecznych informacji.

Artykuł 2

Transgraniczne przepływy danych osobowych do odbiorcy niepodlegającego jurysdykcji Strony konwencji

1. Każda Strona zapewni, że przekazanie danych osobowych do odbiorcy podlegającego jurysdykcji państwa lub organizacji niebędącej Stroną konwencji nastąpi tylko wtedy, gdy to państwo lub organizacja zapewni wystarczający poziom ochrony danych, które mają zostać przekazane.

2. W drodze wyjątku od postanowienia artykułu 2 ustęp 1 niniejszego protokołu każda Strona może zezwolić na przekazanie danych osobowych:

a) jeśli prawo krajowe przewiduje to z uwagi na:

– określone interesy podmiotu danych lub

– uzasadniony prawnie interes powszechny, a szczególnie ważny interes publiczny, lub

b) jeśli zabezpieczenia, które mogą wynikać w szczególności z klauzul umownych, są stosowane przez administratora odpowiedzialnego za przekazanie danych i zostały one uznane za wystarczające przez właściwe organy stosownie do prawa krajowego.

Artykuł 3

Postanowienia końcowe

1. Strony uznają postanowienia artykułów 1 i 2 niniejszego protokołu za dodatkowe artykuły konwencji, tym samym zaś wszystkie postanowienia konwencji stosuje się odpowiednio.

2. Protokół niniejszy będzie otwarty do podpisu przez Państwa-Sygnatariuszy konwencji. Wspólnoty Europejskie mogą podpisać niniejszy protokół po przystąpieniu do konwencji na określonych w niej warunkach. Protokół niniejszy podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Sygnatariusz niniejszego protokołu nie może go ratyfikować, przyjąć ani zatwierdzić bez uprzedniego lub jednoczesnego ratyfikowania, przyjęcia lub zatwierdzenia konwencji albo przystąpienia do niej. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszego protokołu składa się u Sekretarza Generalnego Rady Europy.

3. a) Protokół niniejszy wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym pięciu jego Sygnatariuszy wyraziło zgodę na związanie się protokołem zgodnie z postanowieniami artykułu 3 ustęp 2.

b) W odniesieniu do Sygnatariusza niniejszego protokołu, który później wyrazi zgodę na związanie się nim, protokół wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.

4. a) Po wejściu w życie niniejszego protokołu każde państwo, które przystąpiło do konwencji, może również przystąpić do protokołu.

b) Przystąpienie zostaje dokonane poprzez złożenie u Sekretarza Generalnego Rady Europy dokumentu przystąpienia, który wywoła skutki pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia tego dokumentu.

5. a) Każda Strona może w dowolnym czasie wypowiedzieć niniejszy protokół w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

b) Wypowiedzenie stanie się skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy.

6. Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadomi Państwa członkowskie Rady Europy, Wspólnoty Europejskie oraz wszystkie inne państwa, które przystąpiły do niniejszego protokołu o każdym:

a) podpisaniu,

b) złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia,

c) dniu wejścia w życie niniejszego protokołu zgodnie z treścią artykułu 3,

d) innej czynności, powiadomieniu lub komunikacie dotyczącym niniejszego protokołu.

Na dowód czego niżej podpisani, prawidłowo do tego upoważnieni, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. w językach angielskim i francuskim, przy czym obie te wersje językowe są równie autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostaje złożony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelnione kopie każdemu Państwu członkowskiemu Rady Europy, Wspólnotom Europejskim oraz każdemu państwu zaproszonemu do przystąpienia do konwencji.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 czerwca 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »