| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 14 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 (Dz. U. Nr 223, poz. 2259 oraz z 2005 r. Nr 185, poz. 1546) w załączniku „Uzupełnienie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006" wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 3: „Szczegółowa prezentacja działań":

a) w pkt 3.1 „Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)":

– w części „Działanie 1.1: Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę" lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

 

Kwota całkowita w euro

Wkład Wspólnotowy w euro

Wkład krajowy w euro

",

Działanie 1.1

2 650 000

1 987 500

662 500

2004

617 119

462 839

154 280

2005

889 115

666 837

222 278

2006

1 143 766

857 824

285 942

 

– w części „Działanie 1.2: Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna" lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

 

Kwota całkowita w euro

Wkład Wspólnotowy w euro

Wkład krajowy w euro

",

Działanie 1.2

950 000

712 500

237 500

2004

221 231

165 923

55 308

2005

318 739

239 054

79 685

2006

410 030

307 523

102 507

 

– w części „Działanie 1.4: Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna":

– – lit. A–C otrzymują brzmienie:

„A) UZASADNIENIE WYBORU DZIAŁANIA

Warunkiem koniecznym efektywnego wdrażania Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programów Operacyjnych jest ciągła ocena (ewaluacja) skuteczności podejmowanych działań i postępów w ich realizacji, zarówno na podstawie określonych wskaźników rzeczowych, osiągniętego wyniku finansowego, jak i ocena sprawności systemu administracyjnego uruchamiania środków publicznych. Ocena (ewaluacja) dokonywana jest przez Krajową Jednostkę Oceny (Ewaluacji) powołaną w ramach Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Krajowa Jednostka Oceny (Ewaluacji) nadzorowana jest przez Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju/Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004–2006 i stanowi gwarancję efektywności i koordynacji wdrażania Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz poszczególnych Programów Operacyjnych.

B) CEL DZIAŁANIA

Celem działania jest kompleksowe wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty: oceny efektywności wdrażania ww. dokumentu i poszczególnych Programów Operacyjnych, oceny po zakończeniu okresu programowania (ex post), ewaluacji ex ante Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla okresu programowania przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oceny przewidywanych celów horyzontalnych, programów operacyjnych, jak również opracowanie standardów przeprowadzenia oceny (ewaluacji).

C) ZAKRES INTERWENCJI – OPIS DZIAŁANIA

Działanie obejmuje swym zakresem:

– kwalifikowane koszty administracyjne obsługi Krajowej Jednostki Oceny (Ewaluacji), w tym przede wszystkim koszty organizacji spotkań, przygotowania, powielenia i dystrybucji materiałów roboczych, koszty komunikacji i wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces ewaluacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty, koszty oddelegowania, wyżywienia i noclegów, koszty przejazdów, tłumaczeń, wydatki związane z wynagrodzeniami włącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych dla potrzeb procesu ewaluacji itp. Dofinansowanie z pomocy technicznej konkretnej liczby etatów jest uzależnione od ilości pozostających do wykorzystania na ten cel środków. Wynagrodzenie pracowników, których koszt zatrudnienia jest współfinansowany z pomocy technicznej, nie może odbiegać w znaczący sposób od wynagrodzenia pracowników opłacanych ze środków własnych w danej instytucji,

– koszty oceny (ewaluacji) dokonywanej przez ewaluatorów zewnętrznych,

– wsparcie eksperckie w postaci pracy ekspertów, przygotowania ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji na rzecz wypracowania metodologii i standardów jakości procesu przeprowadzania oceny (ewaluacji) oraz ciągłego ich doskonalenia,

– wzmacnianie potencjału administracji do przeprowadzania ewaluacji interwencji funduszy strukturalnych poprzez:

a) przygotowanie, wydruk i upowszechnienie publikacji książkowych na temat stosowanych rozwiązań w obszarze ewaluacji,

b) podnoszenie stanu wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie zlecania ewaluacji oraz wykorzystania jej wyników w procesie zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych.",

– – lit. F otrzymuje brzmienie:

„F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

– Krajowa Jednostka Oceny (Ewaluacji),

– Komórki ewaluacji w Instytucjach Zarządzających Programami Operacyjnymi,

– Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004–2006.",

– w części „Działanie 1.5: Zakup wyposażenia" lit. C otrzymuje brzmienie:

„C) ZAKRES INTERWENCJI – OPIS DZIAŁANIA

W ramach tego działania prowadzony będzie zakup i instalacja sprzętu komputerowego, zakup licencji i oprogramowania oraz zakup i instalacja pozostałych urządzeń wyposażenia biurowego koniecznego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek zaangażowanych w proces wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006.",

b) w pkt 3.2 „Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej":

– w części „Działanie 2.1: Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET" lit. F otrzymuje brzmienie:

„F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

– Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK,

– Instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające.5)",

– w części „Działanie 2.2: Szkolenia":

– – lit. F otrzymuje brzmienie:

„F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

– Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK,

– Instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające.",

– – lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

 

Kwota całkowita w euro

Wkład Wspólnotowy w euro

Wkład krajowy w euro

",

Działanie 2.2

511 873

383 906

127 967

2004

119 203

89 403

29 800

2005

171 741

128 805

42 936

2006

220 929

165 698

55 231

 

– w części „Działanie 2.3: Działania informacyjne":

– – lit. F otrzymuje brzmienie:

„F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

– Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK,

– instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające.",

– – lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

 

Kwota całkowita w euro

Wkład Wspólnotowy w euro

Wkład krajowy w euro

",

Działanie 2.3

450 567

337 924

112 643

2004

104 926

78 694

26 232

2005

151 172

113 379

37 793

2006

194 469

145 851

48 618

 

– w części „Działanie 2.4: Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK" lit. F otrzymuje brzmienie:

„F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

– Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK,

– instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające.",

– w części „Działanie 2.5: Zakup wyposażenia" lit. F otrzymuje brzmienie:

„F) OSTATECZNI BENEFICJENCI

– Ministerstwo Finansów jako administrator (operator) systemu SIMIK,

– instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające.",

c) w pkt 3.3: „Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych":

– w części „Działanie 3.1: Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych" lit. l otrzymuje brzmienie:

„I) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

 

Kwota całkowita w euro

Wkład Wspólnotowy w euro

Wkład krajowy w euro

",

Działanie 3.1

8 984 287

6 738 215

2 246 072

2004

2 092 214

1 569 161

523 053

2005

3 014 363

2 260 772

753 591

2006

3 877 710

2 908 282

969 428

 

– w części „Działanie 3.2: Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego" lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

 

Kwota całkowita w euro

Wkład Wspólnotowy w euro

Wkład krajowy w euro

",

Działanie 3.2

455 000

341 250

113 750

2004

105 959

79 469

26 490

2005

152 658

114 494

38 164

2006

196 383

147 287

49 096

 

– w części „Działanie 3.3: Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty" lit. B otrzymuje brzmienie:

„B) CELE DZIAŁANIA:

– rozpowszechnianie informacji na temat możliwości i zakresu korzystania z pomocy strukturalnej w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty wśród wszystkich zaangażowanych w jego wdrażanie partnerów społeczno-gospodarczych,

– promocja „najlepszych projektów" (best projects) i „najlepszych praktyk" (best practices),

– zapewnienie sprawnego przepływu i wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie Podstaw Wsparcia Wspólnoty,

– zagwarantowanie przestrzegania przepisów dotyczących promocji i informacji zawartych w przepisach aktów prawa wspólnotowego, zwłaszcza w rozporządzeniu nr 1159/2000/WE,

– wsparcie procesu wymiany doświadczeń i informacji w zakresie wdrażania Podstaw Wsparcia Wspólnoty.",

2) w załączniku nr 1 „Zasady kwalifikacji wydatków" część „Kategorie wydatków kwalifikujących się do dofinansowania" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) skrót „IFWR" zastępuje się skrótem „FIWR"

4) użyte w różnym przypadku wyrazy „Minister Gospodarki i Pracy" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Rozwoju Regionalnego", z wyjątkiem części „Wprowadzenie"

5) użyte w różnym przypadku wyrazy „Ministerstwo Gospodarki i Pracy" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego".

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka

 

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 220, poz. 1893).

Załącznik 1. [KATEGORIE WYDATKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO DOFINANSOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 14 lutego 2006 r. (poz. 225)

KATEGORIE WYDATKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO DOFINANSOWANIA:

Priorytet 1

Działanie 1.1:

– koszty usług podmiotów zewnętrznych, ekspertów i doradztwa specjalistycznego

– koszty zakupu usług szkoleniowych i dydaktycznych

– koszty organizacji staży i wyjazdów studyjnych

– koszty wynajęcia sal, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia

– koszty wyżywienia

– koszty delegacji

– koszty oddelegowania

– koszty zakwaterowania

– koszty przejazdów

– koszty tłumaczeń

– koszty zakupu, opracowania, druku, powielania, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych

– koszty zakupu, wynajęcia, opracowania, druku, powielania, publikacji i dystrybucji materiałów dydaktycznych

Działanie 1.2:

– koszty organizacji spotkań

– koszty wynajęcia sal, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia

– koszty komunikacji i wymiany informacji

– koszty wynagrodzenia ekspertów

– koszty wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne

– koszty przejazdów

– koszty wyżywienia

– koszty zakwaterowania

– koszty delegacji

– koszty oddelegowania

– koszty zbierania, gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych

– koszty zakupu, opracowania, druku, powielania, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych

Działanie 1.3:

– koszty wynagrodzenia ekspertów

– koszty organizacji spotkań

– koszty przygotowania ekspertyz i analiz

– koszty opracowania studiów i koncepcji

– koszty wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne

– koszty przejazdów

– koszty delegacji

– koszty oddelegowania

– koszty zakwaterowania

– koszty tłumaczeń

– koszty zakupu, opracowania, druku, powielania, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych

– koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych

– koszty zakupu usług telekomunikacyjnych

– koszty usług zewnętrznych podmiotów i specjalistów

Działanie 1.4:

– koszty wynagrodzenia ekspertów

– koszty wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne

– koszty organizacji spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji

– koszty wynajęcia sal, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia

– koszty przygotowania ekspertyz i analiz

– koszty opracowania studiów i koncepcji

– koszty tłumaczeń

– koszty zakupu, opracowania, druku, powielania, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych

– koszty przygotowania prezentacji

– koszty zakwaterowania

– koszty przejazdów

– koszty wyżywienia

– koszty delegacji

– koszty oddelegowania

– koszty komunikacji i wymiany informacji

Działanie 1.5:

– koszty przygotowania specyfikacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu

– koszty zakupu i instalacji sprzętu komputerowego

– koszty zakupu i instalacji oprogramowania i zakupu licencji

– koszty zwiększenia liczby użytkowników sieci komputerowych

– koszty zakupu pozostałych urządzeń wyposażenia biurowego

– koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych

– koszt zakupu instalacji i eksploatacji urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych

Priorytet 2

Działanie 2.1:

– koszty przygotowania specyfikacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu

– koszty doradztwa i usług zewnętrznych

– koszty przygotowania rozbudowy systemu SIMIK i sieci SIMIK-NET

– koszty rozbudowy systemu SIMIK i sieci SIMIK-NET

– koszty utrzymania systemu SIMIK i sieci SIMIK-NET

Działanie 2.2:

– koszty doradztwa i usług zewnętrznych

– koszty przygotowania i przeprowadzenia szkoleń

– koszty wynajęcia sal, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia

– koszty wyżywienia

– koszty przejazdów

– koszty zakwaterowania

– koszty zakupu, opracowania, druku, powielania, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych

– koszty zakupu, wynajęcia, opracowania, druku, powielania, publikacji i dystrybucji materiałów dydaktycznych

Działanie 2.3:

– utrzymanie infolinii i pozostałych serwisów

– koszty wykonania i utrzymania serwisów informacyjnych

– koszty organizacji spotkań

– koszty delegacji

– koszty wyżywienia

– koszty zakwaterowania

– koszty przejazdów

– koszty przygotowania planu działań promocyjnych i informacyjnych

– koszty zakupu, opracowania, druku, powielania, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych

Działanie 2.4:

– koszty wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne

Działanie 2.5:

– koszty przygotowania specyfikacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu

– koszty zakupu i instalacji sprzętu komputerowego

– koszty zakupu i instalacji elementów aktywnych sieci SIMIK-NET

– koszty zakupu i instalacji oprogramowania i zakupu licencji

– koszt zakupu i instalacji urządzeń teleinformatycznych

– koszty zakupu i eksploatacji urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych

– koszt zakupu i prenumeraty publikacji o tematyce informatycznej i telekomunikacyjnej

Priorytet 3

Działanie 3.1:

– koszty doradztwa i usług zewnętrznych

– koszty zakupu, opracowania, druku, powielania, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych

– koszty uruchomienia i utrzymania infolinii

– koszty realizacji i uczestnictwa w programach i audycjach telewizyjnych i radiowych

– wynagrodzenia ekspertów i znanych osobistości życia publicznego biorących udział w promocji

– koszty realizacji działań promocyjno-informacyjnych

– koszty przygotowania strategii, promocji i informacji na temat Podstaw Wsparcia Wspólnoty i funduszy strukturalnych

– koszty kampanii promujących Podstawy Wsparcia Wspólnoty i operacje funduszy strukturalnych

– koszty przeprowadzenia badań opinii publicznej

– koszty przejazdów

– koszty delegacji

– koszty organizacji spotkań

Działanie 3.2:

– koszty zaprojektowania i budowy portalu internetowego

– koszty bieżącego uaktualniania informacji

– koszty modyfikacji i rozwoju portalu internetowego

– koszty hostingu i utrzymania domen

– koszty bieżącej obsługi portalu internetowego

– koszty promocji portalu internetowego

– koszty nabycia praw autorskich

Działanie 3.3:

– koszty wynajęcia sal, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia

– koszty organizacji spotkań

– koszty tłumaczeń

– koszty zakupu, opracowania, druku, powielania, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych

– koszty prezentacji i promocji przykładów najlepszych praktyk i najlepszych projektów

– koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych

– koszty komunikacji i wymiany informacji

– koszty oddelegowania

– koszty przejazdów

– koszty zakwaterowania

– koszty wyżywienia

– koszty delegacji

– koszty usług zewnętrznych podmiotów i specjalistów

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 27 lutego 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »