| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 206, poz. 1707) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 po pkt 88 dodaje się pkt 88a w brzmieniu:

„88a) PF – sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek/kredytów ze środków własnych;”,

b) w ust. 2 po pkt 13 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) ankieta ZD – badanie aktywności ekonomicznej ludności;

15) ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności.”;

2) w § 2:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Edukacji i Nauki:”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej z zakresu biotechnologii;”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) MN-02 – sprawozdanie o innowacjach w obszarze biotechnologii.”,

b) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Gospodarki:”,

– uchyla się pkt 61–65,

c) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Transportu i Budownictwa:”,

– po pkt 7 dodaje się pkt 8–11 w brzmieniu:

„8) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-1;

9) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-2;

10) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-3;

11) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-4.”,

d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:”,

e) uchyla się ust. 5,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

1) MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami);

2) MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;

3) MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach;

4) MPiPS-04 – sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce;

5) MGiP-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia;

6) MGiP-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

7) MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.”,

g) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Sportu: KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) wzór formularza F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzór formularza I-01 – sprawozdanie o nakładach na środki trwałe otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

d) po wzorze formularza P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapasach dodaje się wzór formularza PF – sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek/kredytów ze środków własnych w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

e) wzór formularza R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

f) wzór formularza R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

g) wzór formularza R-KSRB – badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,

h) wzór formularza TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia,

i) wzór formularza Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (załącznik do Z-06 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzory formularzy:

– BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego,

– BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego,

– BR-01b – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu,

– BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym,

– BR-05 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzory formularzy:

– KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – kwestionariusz respondenta,

– KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia,

c) po wzorze formularza SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych (z załącznikiem) dodaje się wzory formularzy:

– ankieta ZD – badanie aktywności ekonomicznej ludności,

– ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) po formularzu EN-2 – sprawozdanie z działalności wydawniczej skreśla się wzór formularza KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego i dodaje się wzory formularzy:

– MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej z zakresu biotechnologii,

– MN-02 – sprawozdanie o innowacjach w obszarze biotechnologii

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia,

c) skreśla się wzory formularzy:

– MGiP-01 – sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami),

– MGiP-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy,

– MGiP-04 – sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na prace wydawanych cudzoziemcom w Polsce,

– MGiP-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia,

– MGiP-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy,

d) wzory formularzy:

– GUGiK-1 – sprawozdanie o mapie zasadniczej i jej aktualizacji,

– GUGiK-3 – sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia,

e) po wzorze formularza PP-1 – planowanie przestrzenne w gminie dodaje się wzory formularzy:

– zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-1,

– zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-2,

– zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-3,

– zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-4

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia,

f) skreśla się wzory formularzy:

– MN-01 – sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej z zakresu biotechnologii,

– MN-02 – sprawozdanie o innowacjach w obszarze biotechnologii,

g) po wzorze formularza PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach dodaje się wzory formularzy:

– MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami),

– MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia,

h) po wzorze formularza MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach dodaje się wzory formularzy:

– MPiPS-04 – sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce,

– MGiP-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia,

– MGiP-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy,

– MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia,

i) skreśla się wzór formularza MPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,

j) wzory formularzy:

– RRW-26 – sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka i śmietanki oraz produkcji przetworów mlecznych,

– RRW-27 – sprawozdanie roczne z zakupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych,

– RRW-28 – sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego rozporządzenia,

k) po wzorze formularza MSP-01 – informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego dodaje się wzór formularza KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego w brzmieniu określonym w załączniku nr 20 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załącznikach do rozporządzenia użyte w różnym przypadku wyrazy:

a) „Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Edukacji i Nauki”,

b) „Ministerstwo Gospodarki i Pracy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Gospodarki”,

c) „Ministerstwo Polityki Społecznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej”,

d) „Ministerstwo Infrastruktury” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Transportu i Budownictwa”,

e) „Ministerstwo Kultury” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”,

f) „Ministerstwo Nauki i Informatyzacji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Edukacji i Nauki”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »