| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1)

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz wysokości nagród i rodzaje wyróżnień.
§ 2.
Nagrody, o których mowa w § 1, zwane dalej „nagrodami”, mogą być przyznane zawodnikom, którzy uzyskali osiągnięcia wymienione w § 6 podczas:

1) igrzysk paraolimpijskich i igrzysk olimpijskich głuchych;

2) mistrzostw świata lub Europy niepełnosprawnych w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk, o których mowa w pkt 1;

3) akademickich mistrzostw świata i uniwersjad letnich lub zimowych w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich.

§ 3.
1. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego na igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych oraz w mistrzostwach świata lub Europy niepełnosprawnych może być przyznana, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej:

1) 8 zawodników w dyscyplinach indywidualnych;

2) 6 drużyn, osad lub załóg w sportach zespołowych.

2. W przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg, oraz w przypadku, gdy w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej, w których występują kategorie wagowe, istnieje naturalna niższa frekwencja w najlżejszych i najcięższych kategoriach wagowych, nie stosuje się kryteriów liczbowych określonych w ust. 1.

§ 4.
1. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w akademickich mistrzostwach świata, w uniwersjadach letnich lub zimowych może być przyznana, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej:

1) 12 zawodników w dyscyplinach indywidualnych;

2) 8 drużyn, osad lub załóg w sportach zespołowych.

2. W przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg, oraz w przypadku, gdy w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej, w których występują kategorie wagowe, istnieje naturalna niższa frekwencja w najlżejszych i najcięższych kategoriach wagowych, nie stosuje się kryteriów liczbowych określonych w ust. 1.

§ 5.
Podstawę ustalenia wysokości nagrody, zwaną dalej „podstawą”, stanowi kwota 2 300 złotych.
§ 6.
1. Zawodnikom może być przyznana nagroda w wysokości:

1) do 8-krotności podstawy za zajęcie:

a) pierwszego miejsca na mistrzostwach świata niepełnosprawnych, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,

b) pierwszego miejsca na uniwersjadzie letniej lub zimowej;

2) do 6-krotności podstawy za zajęcie:

a) drugiego miejsca na mistrzostwach świata niepełnosprawnych, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,

b) pierwszego miejsca na akademickich mistrzostwach świata,

c) drugiego miejsca na uniwersjadzie letniej lub zimowej;

3) do 4-krotności podstawy za zajęcie:

a) pierwszego miejsca na mistrzostwach Europy niepełnosprawnych,

b) drugiego miejsca na akademickich mistrzostwach świata,

c) trzeciego miejsca na igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych, mistrzostwach świata niepełnosprawnych, uniwersjadzie letniej lub zimowej;

4) do 3-krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca na mistrzostwach Europy niepełnosprawnych;

5) do 2-krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca na akademickich mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy niepełnosprawnych.

2. Zawodnikowi, który zdobył szczyt górski lub odbył samotny rejs dookoła świata albo osiągnął inny wysoki wynik sportowy o podobnym charakterze, może być przyznana nagroda w wysokości do 6-krotności podstawy.

§ 7.
W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 6 ust. 1, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75 % sumy nagród na poszczególne osiągnięcia.
§ 8.
Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 75 % przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekroczyć wysokości nagród określonych w § 6 ust. 1.
§ 9.
Wyróżnieniami dla zawodników są puchary i dyplomy.
§ 10.
Wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy:

1) zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych, mistrzostwach świata, Europy lub Polski niepełnosprawnych, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, uniwersjadzie letniej lub zimowej;

2) osiągnęli wysoki wynik sportowy, o którym mowa w § 6 ust. 2.

§ 11.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu przyznaje wyróżnienia i nagrody z własnej inicjatywy lub na udokumentowany protokołem z wynikami zawodów wniosek odpowiednio:

1) organizacji krajowej zajmującej się sportem niepełnosprawnych w odniesieniu do zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki na igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych oraz mistrzostwach świata, Europy lub Polski niepełnosprawnych;

2) związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym działającego w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim w odniesieniu do zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w akademickich mistrzostwach świata i Europy oraz na uniwersjadach letnich lub zimowych.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika.

§ 12.
Wyróżnienia wręcza minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu lub upoważniona przez niego osoba.
§ 13.
Wnioski, o których mowa w § 11 ust. 2, dotyczące wysokich wyników sportowych uzyskanych w 2005 r. mogą być składane do dnia 15 marca 2006 r.
§ 14.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 194, poz. 1894 oraz z 2004 r. Nr 283, poz. 2820) w części dotyczącej wyróżnień i nagród dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika.
§ 15.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu: w. z. P. Łysakowski

 

 

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 marca 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »