| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej

Na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 210, poz. 2043) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji – dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach związanych z organizacją pracy służb kontroli skarbowej – jako kierujący jej pracami;

2) członkowie Komisji:

a) zastępca przewodniczącego – zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów, o której mowa w pkt 1, wyznaczony przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,

b) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach polityki kadrowej i szkoleniowej w resorcie finansów,

c) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach organizacji, zarządzania oraz nadzoru nad funkcjonowaniem izb i urzędów skarbowych,

d) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach wykonywania zadań z zakresu kontroli resortowej,

e) osoby, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego przebiegu prac Komisji, w liczbie co najwyżej 5, wyznaczone przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały na posiedzeniach mających charakter niejawny, zwykłą większością głosów bez możliwości wstrzymania się od głosu. W razie równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji.

3. Przewodniczący Komisji spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach związanych z organizacją pracy służb kontroli skarbowej zapewniającej obsługę biurową wyznacza sekretarza Komisji, który z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza protokół.”;

2) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Sprawdzenia testów dokonuje przewodniczący Komisji wraz z członkami Komisji, a w wyjątkowych wypadkach wyznaczeni przez przewodniczącego Komisji pracownicy komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach związanych z organizacją pracy służb kontroli skarbowej pod nadzorem przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy albo wyznaczonego przez przewodniczącego Komisji co najmniej jednego członka Komisji.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 22 kwietnia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »