| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej

Na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób organizowania i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej, zwanego dalej „konkursem”;

2) szczegółowe wymagania podlegające sprawdzeniu w toku postępowania egzaminacyjnego;

3) skład komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2.
1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji – dyrektor Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów – jako kierujący jej pracami;

2) członkowie Komisji:

a) zastępca Przewodniczącego – zastępca dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów, nadzorujący sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem kontroli skarbowej,

b) dyrektor Biura Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Finansów,

c) dyrektor Departamentu Organizacji Skarbowości w Ministerstwie Finansów,

d) zastępca dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów,

e) dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów,

f) dyrektor Biura Dokumentacji Skarbowej,

g) osoby zaproszone przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego przebiegu prac Komisji – w liczbie co najwyżej pięciu.

2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały na posiedzeniach mających charakter niejawny, zwykłą większością głosów bez możliwości wstrzymania się od głosu. W razie równej liczby głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji.

3. Przewodniczący Komisji spośród pracowników Departamentu Kontroli Skarbowej zapewniającego obsługę biurową, wyznacza sekretarza Komisji, który z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza protokół.

§ 3.
1. Konkurs ogłasza Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej, podając w ogłoszeniu wymagania, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, oraz wymagania podlegające sprawdzeniu w toku postępowania egzaminacyjnego, dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do konkursu, termin przeprowadzenia konkursu oraz termin i miejsce składania zgłoszenia do konkursu i dokumentów.

3. Termin składania zgłoszenia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

§ 4.
1. Uczestnicy są obowiązani do złożenia:

1) zgłoszenia do konkursu;

2) charakterystyki zamierzonych działań i sposobu realizacji celów na stanowisku dyrektora urzędu kontroli skarbowej;

3) kwestionariusza osobowego ze zdjęciem;

4) kopii świadectw pracy oraz aktu powołania na stanowisko inspektora kontroli skarbowej;

5) kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

6) oświadczenia o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

7) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

8) pisemnej zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.3));

9) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zajmowania stanowisk kierowniczych.

2. Zgłoszenie do konkursu składa się wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–9, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów zostało złożone w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie lub zostało nadane w placówce pocztowej.

§ 5.
1. Komisja podejmuje uchwałę w przedmiocie dopuszczenia lub niedopuszczenia uczestnika do konkursu. Uchwała powinna zawierać uzasadnienie, które powinno wskazywać przyczyny dopuszczenia lub niedopuszczenia uczestnika do konkursu.

2. Komisja podejmuje uchwałę o dopuszczeniu uczestnika do konkursu po stwierdzeniu, że spełnia on warunki określone w ustawie o kontroli skarbowej oraz, że złożył zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–9, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

3. O podjętej uchwale w przedmiocie dopuszczenia lub odmowie dopuszczenia do udziału w konkursie przewodniczący Komisji niezwłocznie zawiadamia uczestnika na piśmie.

§ 6.
Postępowanie egzaminacyjne przed Komisją składa się z dwóch części:

1) sprawdzianu wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora urzędu kontroli skarbowej, zwanej dalej „wiedzą zawodową”, z następujących dziedzin: źródła prawa i wykładnia prawa, administracja i kontrola skarbowa, materialne i proceduralne prawo podatkowe oraz podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo celne i dewizowe, prawo karne materialne i proceduralne, prawo karne skarbowe, rachunkowość, ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, ogólne zasady prawa cywilnego i handlowego, finanse publiczne, prawo bankowe, prawo pracy, prawo papierów wartościowych, zamówienia publiczne, przepisy o służbie cywilnej;

2) oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych.

§ 7.
1. Wiedza zawodowa sprawdzana jest za pomocą przygotowanego przez Komisję, pisemnego testu zawodowego jednokrotnego wyboru, zawierającego 30 pytań oraz dwa zadania problemowe.

2. Test zawodowy do czasu przedstawienia go uczestnikom ma charakter niejawny. Niejawność testu zawodowego zapewnia przewodniczący Komisji.

3. Każde pytanie testu zawodowego oceniane jest w następujący sposób: za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie 1 pkt, za brak odpowiedzi na pytanie lub za nieprawidłową odpowiedź na pytanie 0 pkt.

4. Za rozwiązanie zadania problemowego przyznaje się od 1 do 5 punktów, za błędne rozwiązanie zadania problemowego, bądź w przypadku jego nierozwiązania punkty nie zostają przyznane.

5. Wyłączną podstawę oceny stanowią udzielone odpowiedzi podane przez uczestnika w sposób trwały i umożliwiający czytelność.

6. Warunkiem dopuszczenia do drugiej części postępowania konkursowego, o której mowa w § 6 pkt 2, jest otrzymanie co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu wiedzy zawodowej, w tym co najmniej 5 pkt za rozwiązanie zadań problemowych.

§ 8.
1. Część konkursu obejmująca sprawdzian wiedzy zawodowej trwa dwie godziny i przeprowadza się ją w wydzielonym pomieszczeniu pod nadzorem co najmniej dwóch członków Komisji wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji. Uczestnicy nie mogą do pomieszczenia wnosić żadnych materiałów pomocniczych.

2. Przed przystąpieniem do sprawdzianu wiedzy zawodowej członek Komisji informuje uczestników o jego zasadach i czasie trwania oraz o metodach oceny.

3. Po okazaniu dowodu tożsamości uczestnik otrzymuje test zawodowy, opatrzony pieczęcią Ministerstwa Finansów.

4. Z udziału w konkursie wyklucza się uczestnika, który korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się materiałami pomocniczymi, porozumiewał się z innym uczestnikiem lub w inny sposób zakłócał przebieg konkursu.

5. Opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się sprawdzian wiedzy zawodowej, jest równoznaczne z jego zakończeniem. Przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym odbywa się test zawodowy, uczestnik zwraca otrzymany test zawodowy.

6. Po zebraniu testów zawodowych przewodniczący Komisji lub jeden z członków Komisji, pod którego nadzorem odbywało się sprawdzenie wiedzy zawodowej, ogłasza przerwę na sprawdzenie testów.

7. Uwzględnia się jedynie odpowiedzi udzielone na arkuszach opatrzonych pieczęcią Ministerstwa Finansów.

8. Sprawdzenia testów dokonuje przewodniczący Komisji wraz z członkami Komisji, a w wyjątkowych wypadkach, wyznaczeni przez przewodniczącego Komisji pracownicy Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów pod nadzorem przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy albo wyznaczonego przez przewodniczącego Komisji co najmniej jednego członka Komisji.

§ 9.
Oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych dokonuje się na podstawie wypowiedzi ustnych uczestnika w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z członkami Komisji, z uwzględnieniem przedłożonych przez uczestnika ocen jego dotychczasowej pracy.
§ 10.
Predyspozycje i zdolności ogólne oraz umiejętności kierownicze oceniane są w skali od 0 do 20 punktów przez każdego członka Komisji. Ocenę końcową predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych stanowi średnia arytmetyczna punków przyznanych przez wszystkich członków Komisji.
§ 11.
Punkty ze sprawdzianu wiedzy zawodowej oraz z tytułu oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych sumuje się.
§ 12.
1. Postępowanie egzaminacyjne kończy się ustaleniem przez Komisję jego wyniku.

2. Konkurs uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników uzyska łącznie z obydwu części postępowania egzaminacyjnego co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. Takiego uczestnika uważa się za kandydata.

3. O wyniku postępowania egzaminacyjnego przewodniczący Komisji zawiadamia pisemnie uczestników w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.

4. Listę uczestników, o których mowa w ust. 2, Komisja niezwłocznie przedstawia Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej.

§ 13.
W terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 12 ust. 3, uczestnik ma prawo wglądu do dokumentacji konkursowej dotyczącej jego osoby.
§ 14.
1. Uczestnik może złożyć odwołanie od wyniku konkursu do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 12 ust. 3.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

3. W przypadku uznania odwołania Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej umieszcza odwołującego się na liście, o której mowa w § 12 ust. 4, bądź zmienia na niej kolejność miejsc zajętych przez kandydatów.

4. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może unieważnić konkurs, jeżeli stwierdzi, że konkurs został przeprowadzony niezgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302, Nr 139, poz. 1326 i Nr 199, poz. 1939.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »