| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu2)

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) odstępstwa od zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bulw ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu (Dz. U. Nr 86, poz. 741);

2) szczegółowy sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej ziemniaków, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
1. W 2006 r. dopuszcza się wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bulw ziemniaków, innych niż ziemniaki sadzeniaki, pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu, zwanych dalej "ziemniakami", jeżeli ziemniaki te:

1) pochodzą z obszarów uznanych w 2006 r. za wolne od Ralstonia solanacearum, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych4);

2) oprócz wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571, z późn. zm.5)) w załącznikach nr 1 i 2 oraz w załączniku nr 4 - z wyłączeniem części A działu 1 pkt 25.8, spełniają następujące wymagania:

a) sadzeniaki ziemniaka użyte do produkcji tych ziemniaków:

- pochodziły z terytorium Wspólnoty albo

- zostały wyprodukowane na obszarze wolnym od Ralstonia solanacearum z sadzeniaków ziemniaka pochodzących z terytorium Wspólnoty oraz

- bezpośrednio przed posadzeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu przeprowadzonemu przez urzędową służbę ochrony roślin Arabskiej Republiki Egiptu, przy zastosowaniu schematu badania odpowiadającego schematowi badania określonemu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum (Dz. U. Nr 83, poz. 775), zwanemu dalej "urzędowym badaniem", na obecność formy latentnej Ralstonia solanacearum i zostały uznane na podstawie badania za wolne od tego organizmu,

b) w czasie sezonu wegetacyjnego:

- rośliny ziemniaka zostały poddane kontroli przeprowadzonej przez urzędową służbę ochrony roślin Arabskiej Republiki Egiptu, zwanej dalej "urzędową kontrolą", na obecność objawów śluzaka - choroby, której czynnikiem sprawczym jest Ralstonia solanacearum, i na podstawie tej kontroli rośliny te zostały uznane za wolne od występowania objawów śluzaka,

- z uprawy ziemniaka pobrano, w okresie możliwie jak najbliższym terminowi zbioru, 500 sztuk ziemniaków z każdego pola o powierzchni 2,02 ha lub 200 sztuk ziemniaków z każdego pola o powierzchni 0,41 ha lub mniejszej,

- ziemniaki, o których mowa w tiret drugie, poddano testom laboratoryjnym, w tym testowi inkubacji i wizualnej ocenie przeciętych ziemniaków, i na ich podstawie zostały one uznane za wolne od występowania objawów śluzaka,

c) ziemniaki:

- po przeprowadzeniu oceny makroskopowej przekrojonych ziemniaków na obecność występowania objawów śluzaka, do której pobrano 40 sztuk ziemniaków z każdego z 10 % worków o wadze 70 kg lub innych opakowań o tej samej wadze lub 40 sztuk ziemniaków z każdego z 50 % worków o wadze od 100 do 150 kg, i na podstawie tej oceny ziemniaki uznano za wolne od występowania objawów śluzaka,

- zostały zaopatrzone w dokument, zawierający indywidualny numer kodu nadawany jednostce (grupa pól wspólnie nawadnianych) albo strefie (jednostka administracyjna obejmująca grupę jednostek), dołączony do środka transportu w miejscu zbioru tych ziemniaków,

- były transportowane z miejsca produkcji do miejsca pakowania zatwierdzonego przez służbę ochrony roślin Arabskiej Republiki Egiptu jako pakowalnia ziemniaków przeznaczonych na eksport do Unii Europejskiej w sezonie wegetacyjnym 2005/2006,

d) w miejscu pakowania, o którym mowa w lit. c tiret trzecie, po zapakowaniu ziemniaków przeprowadzono ocenę makroskopową, do której pobrano 30 sztuk ziemniaków z każdego z 2 % opakowań jednostkowych z każdej przesyłki, i na podstawie tej oceny ziemniaki uznano za wolne od występowania objawów śluzaka,

e) w porcie, z którego bulwy ziemniaka były wyprowadzane z Arabskiej Republiki Egiptu, przeprowadzono ocenę makroskopową, do której pobrano, bezpośrednio przed wyprowadzeniem, 400 sztuk ziemniaków z co najmniej 10 opakowań jednostkowych, oddzielnie z każdego obszaru wolnego od Ralstonia solanacearum, i na podstawie tej oceny ziemniaki uznano za wolne od występowania objawów śluzaka,

f) z każdej przesyłki ziemniaków wyprowadzanych z Arabskiej Republiki Egiptu pobrano próby do urzędowego badania na obecność formy latentnej Ralstonia solanacearum i na podstawie przeprowadzonego badania ziemniaki zostały uznane za wolne od Ralstonia solanacearum,

g) ziemniaki były zbierane, przechowywane i pakowane oddzielnie z każdej jednostki albo strefy,

h) maszyny do zbioru ziemniaków były używane oddzielnie w poszczególnych jednostkach albo strefach,

i) partie ziemniaków przygotowywano w taki sposób, aby zawierały wyłącznie ziemniaki pochodzące z jednej jednostki albo strefy,

j) na każdym opakowaniu jednostkowym ziemniaków umieszczono, pod nadzorem służby ochrony roślin Arabskiej Republiki Egiptu, w sposób wyraźny i trwały, indywidualny kod jednostki albo strefy, z której ziemniaki te pochodzą, oraz numer partii ziemniaków,

k) w świadectwie fitosanitarnym, w które są zaopatrzone ziemniaki, zamieszczono w pozycjach:

- "cechy towaru" - numer partii ziemniaków,

- "deklaracja dodatkowa" - indywidualny kod jednostki albo strefy, z której pochodzą ziemniaki, numer partii, z której pobrane zostały próby ziemniaków do urzędowego badania, o którym mowa w lit. f, oraz informację o przeprowadzeniu badania,

I) w przypadku zaistnienia, w trakcie urzędowej kontroli, oceny lub badania, o których mowa w lit. b-f, podejrzenia porażenia przez Ralstonia solanacearum bulw ziemniaka, podjęto następujące działania:

- wyznaczono niezwłocznie strefę buforową obejmującą jednostkę, z której pochodziły ziemniaki podejrzane o porażenie, i obszar wokół niej, o ile wokół tej jednostki nie występowały bariery naturalne zapewniające nierozprzestrzenianie się Ralstonia solanacearum, przy czym obszar, jaki obejmowała strefa buforowa, zapewniał nierozprzestrzenianie się Ralstonia solanacearum na inne obszary wolne od tego organizmu,

- wprowadzono zakaz eksportowania ziemniaków ze strefy buforowej, o której mowa w tiret pierwsze, do czasu uznania, że nie występuje w niej Ralstonia solanacearum.

2. Podmioty dokonujące wprowadzenia ziemniaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być zarejestrowane przez urzędową służbę ochrony roślin Arabskiej Republiki Egiptu.

3. Nazwa lub znak handlowy podmiotów, o których mowa w ust. 2, powinny być umieszczone na każdej przesyłce ziemniaków.

§ 3.
Podmioty mające zamiar wprowadzić ziemniaki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny powiadomić wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla punktu wwozu o ilości wprowadzanych ziemniaków oraz planowanym terminie ich wprowadzenia.
§ 4.
1. W punkcie wwozu, w czasie kontroli zdrowotności, jest przeprowadzana ocena makroskopowa przekrojonych ziemniaków, do której pobiera się co najmniej 200 sztuk ziemniaków z każdej partii o wadze do 25 ton; w przypadku gdy waga partii przekracza 25 ton, z każdych rozpoczętych 25 ton pobiera się co najmniej 200 sztuk ziemniaków.

2. Jeżeli podczas przeprowadzania oceny makroskopowej, o której mowa w ust. 1, w partii ziemniaków zostaną zauważone objawy typowe dla Ralstonia solanacearum lub wskazujące na prawdopodobieństwo porażenia tym organizmem, przeprowadza się badanie laboratoryjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum w celu potwierdzenia lub wykluczenia porażenia Ralstonia solanacearum.

§ 5.
Niezależnie od oceny makroskopowej i badania laboratoryjnego, o których mowa w § 4, ocenie makroskopowej i badaniu laboratoryjnemu na obecność form latentnych Ralstonia solanacearum poddaje się każdorazowo co najmniej jedną partię ziemniaków pochodzącą z każdej jednostki albo strefy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie, z której pobiera się 200 sztuk ziemniaków.
§ 6.
Jeżeli w wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub § 5, zostanie potwierdzone, że ziemniaki pobrane do badań są porażone przez Ralstonia solanacearum, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla punktu wwozu postępuje z partią, z której ziemniaki zostały pobrane, w sposób określony w art. 27 ust. 4 pkt 1 albo pkt 2 lit. b albo lit. d ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, a w stosunku do pozostałych partii tej przesyłki, pochodzących z tej samej jednostki albo strefy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie, podejmuje działania określone w § 5.
§ 7.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa otrzyma z Komisji Europejskiej informację o zakwestionowaniu podczas granicznej kontroli fitosanitarnej sześciu przesyłek lub sześciu partii ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu, w związku ze stwierdzeniem występowania Ralstonia solanacearum.
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają art. 2 i 3 oraz załącznik do decyzji Komisji nr 2004/4/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. upoważniającej Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (Dz. Urz. UE L 2 z 6.01.2004, str. 50; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 42, str. 24; L 360 z 7.12.2004, str. 30) zmienionej decyzją Komisji nr 2005/840/WE z dnia 25 listopada 2005 r. (Dz. Urz. UE L 312 z 29.11.2005, str. 63).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

4)Międzynarodowy Standard w Zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 - Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, ISPM Publication No 4, 1996, FAO, Roma

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 138, poz. 1466, z 2005 r. Nr 81, poz. 715 i Nr 153, poz. 1277 oraz z 2006 r. Nr 33, poz. 233.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 kwietnia 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »